Matendo ya Mitume 2:1-47

  • Wanafunzi wapokea roho takatifu siku ya Pentekoste (1-13)

  • Hotuba ya Petro (14-36)

  • Umati wakubaliana na hotuba ya Petro (37-41)

    • Watu 3,000 wabatizwa (41)

  • Ushirika wa Kikristo (42-47)

2  Basi siku ya Sherehe ya Pentekoste+ ilipokuwa ikiendelea, wote walikuwa pamoja mahali palepale.  Ghafla kukatokea kelele kutoka mbinguni, kama ya upepo wenye nguvu unaovuma, nao ukaijaza nyumba yote ambamo walikuwa wameketi.+  Nao wakaona ndimi kama za moto, nazo zikagawanyika, na mmoja ukatua juu ya kila mmoja wao,  wote wakajazwa roho takatifu,+ wakaanza kusema katika lugha* mbalimbali, kama roho ilivyowawezesha kusema.+  Wakati huo Wayahudi waliomwogopa Mungu kutoka kila taifa lililo chini ya mbingu walikuwa wakikaa Yerusalemu.+  Basi sauti hiyo ilipotokea, umati ukakusanyika na kustaajabu, kwa sababu kila mmoja wao aliwasikia wakiongea katika lugha yake mwenyewe.  Kwa kweli, walishangaa sana na kusema: “Tazama, hawa wote wanaoongea ni Wagalilaya,+ sivyo?  Inakuwaje kwamba kila mmoja wetu anasikia lugha yake ya asili?*  Waparthi, Wamedi,+ na Waelami,+ wakaaji wa Mesopotamia, Yudea na Kapadokia, Ponto na mkoa wa Asia,+ 10  Frigia, Pamfilia, Misri, na maeneo ya Libya karibu na Kirene, wakaaji wa muda wa kutoka Roma, Wayahudi na pia wageuzwa imani,+ 11  Wakrete, na Waarabu—tunawasikia wakisema katika lugha zetu kuhusu mambo makuu ya Mungu.” 12  Ndiyo, wote wakashangaa na kustaajabu, wakaulizana: “Jambo hili linamaanisha nini?” 13  Hata hivyo, wengine wakawadhihaki na kusema: “Wamejaa divai tamu.”* 14  Lakini Petro akasimama pamoja na wale 11+ na kuzungumza nao kwa sauti kubwa akisema: “Watu wa Yudea nanyi nyote wakaaji wa Yerusalemu, jueni jambo hili nanyi msikilize kwa makini maneno yangu. 15  Kwa kweli, watu hawa hawajalewa kama mnavyodhani, kwa maana ni saa tatu mchana.* 16  Badala yake, hili ndilo lililosemwa kupitia nabii Yoeli: 17  ‘“Na katika siku za mwisho,” Mungu asema, “Nitaimimina sehemu ya roho yangu juu ya kila aina ya mwili, na wana wenu na mabinti wenu watatoa unabii, nao wanaume wenu vijana wataona maono, na wanaume wenu wazee wataota ndoto,+ 18  na hata juu ya watumwa wangu wa kiume na watumwa wa kike nitaimimina sehemu ya roho yangu siku hizo, nao watatoa unabii.+ 19  Nami nitafanya mambo ya ajabu* juu mbinguni na ishara chini duniani—damu na moto na mawingu ya moshi. 20  Jua litatiwa giza na mwezi utatiwa damu kabla ya kuja kwa ile siku ya Yehova* iliyo kuu na yenye utukufu. 21  Na kila mtu anayeliitia jina la Yehova* ataokolewa.”’+ 22  “Watu wa Israeli, sikieni maneno haya: Yesu Mnazareti alikuwa mwanamume ambaye Mungu alimwonyesha hadharani kwenu kupitia matendo yenye nguvu na mambo ya ajabu* na ishara ambazo Mungu alifanya kupitia kwake miongoni mwenu,+ kama mnavyojua. 23  Mwanamume huyu, aliyekabidhiwa kupitia mapenzi yaliyoamuliwa* na ujuzi wa awali wa Mungu,+ mlimfunga kwenye mti kupitia mkono wa waasi sheria, nanyi mkamuua.+ 24  Lakini Mungu alimfufua+ kwa kumfungua kutoka katika maumivu makali ya* kifo, kwa sababu haingewezekana kifo kiendelee kumshika.+ 25  Kwa kuwa Daudi anasema hivi kumhusu: ‘Nimemweka Yehova* mbele yangu* daima, kwa maana yuko mkono wangu wa kulia ili nisitikiswe kamwe. 26  Kwa hiyo moyo wangu ulichangamka na ulimi wangu ukashangilia sana. Nami nitaishi* katika tumaini; 27  kwa sababu hutaniacha* Kaburini,* wala hutamruhusu mshikamanifu wako aone uharibifu.*+ 28  Umenijulisha njia za uzima; utanijaza shangwe nyingi mbele zako.’*+ 29  “Wanaume, akina ndugu, inaruhusika nizungumze nanyi kwa uhuru wa kusema kumhusu Daudi kichwa cha familia, kwamba alikufa, akazikwa,+ na kaburi lake liko hapa kwetu mpaka leo. 30  Kwa sababu alikuwa nabii na alijua kwamba Mungu alikuwa amemwapia kwa kiapo kwamba angemfanya mmoja wa wazao wake* aketi kwenye kiti chake cha ufalme,+ 31  aliona mapema na kusema kuhusu ufufuo wa Kristo, kwamba hakuachwa katika Kaburi* wala mwili wake haukuona uharibifu.*+ 32  Mungu alimfufua, Yesu huyu, na sisi sote ni mashahidi wa jambo hilo.+ 33  Kwa hiyo, kwa sababu aliinuliwa kwenye mkono wa kuume wa Mungu+ na kupokea roho takatifu iliyoahidiwa kutoka kwa Baba,+ amemimina hiki mnachoona na kusikia. 34  Kwa kuwa Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, ‘Yehova* alimwambia Bwana wangu: “Keti kwenye mkono wangu wa kuume 35  mpaka niwaweke maadui wako kuwa kiti cha miguu yako.”’+ 36  Kwa hiyo, nyumba yote ya Israeli na ijue kwa hakika kwamba Mungu alimfanya Bwana+ na pia Kristo, Yesu huyu ambaye ninyi mlimuua kwenye mti.”+ 37  Basi waliposikia hilo, walichomwa moyoni, nao wakamwambia Petro na wale mitume wengine: “Wanaume, akina ndugu, tufanye nini?” 38  Petro akawaambia: “Tubuni,+ na kila mmoja wenu abatizwe+ katika jina la Yesu Kristo ili msamehewe dhambi zenu,+ nanyi mtapokea zawadi ya bure ya roho takatifu. 39  Kwa maana ahadi+ hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu, na kwa wale wote walio mbali, kwa wote ambao huenda Yehova* Mungu wetu akawaita kwake.”+ 40  Akaendelea kuwahimiza na kutoa ushahidi kamili kwa maneno mengine mengi, akisema: “Okoleweni kutoka katika kizazi hiki kilichopotoka.”+ 41  Basi wale waliokubali neno lake kwa furaha wakabatizwa,+ na siku hiyo karibu watu 3,000 wakaongezwa.*+ 42  Nao wakaendelea kujitoa kwa bidii kwa fundisho la mitume, kushirikiana pamoja,* kula milo,+ na kusali.+ 43  Kwa kweli, kila mtu akawa* na hofu, nao mitume wakaanza kufanya mambo mengi ya ajabu* na ishara nyingi.+ 44  Wale wote ambao sasa walikuwa waamini walikusanyika pamoja na wakashirikiana katika mambo yote, 45  nao walikuwa wakiuza mali zao+ na vitu walivyomiliki na kuwagawia wote pesa walizopata, kulingana na uhitaji wa kila mtu.+ 46  Kila siku walihudhuria daima kwenye hekalu kwa kusudi moja, nao walikula milo yao katika nyumba mbalimbali na kushiriki chakula chao kwa shangwe nyingi na kwa moyo mweupe, 47  wakimsifu Mungu na kupata kibali kwa watu wote. Wakati uleule Yehova* akaendelea kuwaongezea kila siku watu waliokuwa wakiokolewa.+

Maelezo ya Chini

Au “ndimi.”
Au “lugha yake ya kuzaliwa.”
Au “divai mpya.”
Yaani, karibu saa 3 asubuhi.
Au “miujiza.”
Au “miujiza.”
Au “shauri lililoamuliwa.”
Au labda, “kamba za.”
Au “mbele ya macho yangu.”
Tnn., “mwili wangu utaishi.”
Au “hutaruhusu mwili wake uoze.”
Au “Hadesi.” Angalia Kamusi.
Au “hutaiacha nafsi yangu.”
Au “mbele za uso wako.”
Tnn., “mmoja kati ya wazao wa kiuno chake.”
Au “Hadesi.” Angalia Kamusi.
Au “haukuoza.”
Au “nafsi 3,000 zikaongezeka.”
Au “kushiriki vitu na wengine.”
Au “kila nafsi ikawa.”
Au “miujiza mingi.”