1 Reyes 21:1-29

  • Achabqa Nabotpa uva huertanta japʼikapuyta munan (1-4)

  • Jezabelqa Nabotta wañuchichin (5-16)

  • Eliasqa Achabman willan imachus qhatirinanta (17-26)

  • Achabqa Diospa ñaupaqenpi kʼumuykukun (27-29)

21  Chay imas qhepata, uj chʼampay rikhurerqa jezreelita Nabotpa uva huertanrayku. Nabotpa uva huertanqa Jezreel+ llajtapi karqa, Samariaj reynin Achabpa* kamachina wasinpa ladonpi.  Achabqa Nabotta nerqa: “Uva huertaykita qopuway, wasiy qayllallapi kasqanrayku, chaypi qʼomerkunata churakunaypaj. Noqataj huertaykej cuentanmanta aswan sumaj uva huertata qopusqayki, munajtiykitaj huertaykej precionta pagapusqayki”, nispa.  Nabottaj Achabta nerqa: “Jehová Diospa qhawayninpeqa manapuni allinchu kanman uva huertayta qosunayqa. Chay huertataqa ñaupa tatasniy herenciata jina qowanku”,+ nispa.  Chantá Achabqa wasinman yaykuporqa phiñasqa uyalla, may llakisqataj. Achabqa ajina kasharqa jezreelita Nabot nisqanrayku: “Mana qosqaykichu ñaupa tatasniymanta japʼisqay herenciataqa”, nispa. Jinapitaj camanman siriykorqa* perqa qhawarisqa, nitaj mikhuytapis munarqachu.  Warmin Jezabeltaj+ yaykuytawan Achabta taporqa: “¿Imajtintaj chay jina llakisqa kashankiri? ¿Imajtintaj ni mikhuyllatapis munankichuri?”, nispa.  Achabtaj nerqa: “Noqaqa jezreelita Nabotta nerqani: ‘Qopuway chay uva huertaykita, noqataj qolqeta pagapusqayki, munajtiykitaj waj uva huertata qopusqayki huertaykej cuentanmanta’, nispa. Nabottaj niwan: ‘Mana qosqaykichu uva huertaytaqa’, nispa”.  Warmin Jezabeltaj Achabta nerqa: “¿Nichu qanqa israelitaspa reynin kanki? Sayarispa imallatapis mikhuy, kusirikuy. Noqa qosqayki chay jezreelita Nabotpa uva huertanta”,+ nispa.  Chantá Jezabelqa cartasta qhelqarqa Achabpa sutinpi, chantá Achabpa sellonwan sellaykuspa+ apacherqa Nabotpa llajtanpi tiyakoj kurajkunaman,+ kamachejkunamanpis.  Jezabelqa chay cartaspi qhelqarqa: “Ayunota ruwachispa runasta tantachinkichej. Nabottataj chay tukuynin runaspa ñaupaqenman tiyaykuchinkichej. 10  Chantá ni imapaj sirvej iskay runasta Nabotpa ñaupaqenman tiyaykuchinkichej, chay runastaj testigos jina contranpi parlachunku:+ ‘Qanqa Diostapis reytapis maldecinki’,+ nispa. Chantá Nabottaqa llajtamanta orqhospa rumiswan chʼanqaspa wañuchinkichej”,+ nispa. 11  Nabotpa llajtanpi tiyakoj runastaj, pikunachus kurajkuna, kamachejkuna karqanku chaykunaqa, imastachus Jezabel cartaspi nerqa chay kikinta ruwarqanku. 12  Paykunaqa ayunota ruwachispa runasta tantaykucherqanku, Nabottapis tukuy runaspa ñaupaqenpi tiyaykucherqanku. 13  Chantá ni imapaj sirvej iskay runas jamuspa Nabotpa ñaupaqenpi tiyaykukorqanku, tukuy runaspa ñaupaqenpitaj Nabotpa contranta parlarqanku: “Nabotqa Diostapis reytapis maldecin”,+ nispa. Chantá Nabottaqa llajtamanta orqhomuytawan rumiswan chʼanqaspa wañucherqanku.+ 14  Chantá Jezabelman willacherqanku: “Nabotta rumiswan chʼanqaspa wañuchinkuña”,+ nispa. 15  Nabotta rumiswan chʼanqaspa wañuchisqankuta uyariytawan, Jezabelqa Achabta nerqa: “Sayariy, jezreelita Nabotpa uva huertanta japʼikanpuy,+ payqa qolqeta pagapusqayki nishajtiykipis mana qopusuyta munarqachu, kunantaj niña kausashanchu, wañunña”, nispa. 16  Achabtaj Nabot wañusqantaña yachaspa, sayarispa uraykorqa jezreelita Nabotpa uva huertanta japʼikanpunanpaj. 17  Jehová Diostaj tisbita Eliasta+ nerqa: 18  “Sayariy, Israelmanta rey Achabwan tinkumuy, payqa Samaria llajtapi+ kashan. Achabqa Nabotpa uva huertanpi kashan, chayman rin chay huertata japʼikanpunanpaj. 19  Kayta ninki Achabman: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “¿Qanqa runata wañuchispachu+ jallpʼantaqa japʼikapushanki?”,+ nispa’. Chantá nillankitaj: ‘Jehová Diosqa kayta nin: “Maypichá Nabotpa yawarninta alqos llajwarqanku, chayllapitaj yawarniykitapis alqos llajwanqanku”,+ nispa’”. 20  Achabtaj Eliasta nerqa: “Enemigóy, kayqa á taripawasqanki”,+ nispa. Eliastaj nerqa: “Arí, taripayki. Diosqa kayta nin: ‘Jehová Diospa qhawayninpi sajra imasllatapuni ruwayta munasqaykirayku+ 21  ñakʼariyta apachimushayki, mirayniykita chinkasqata chinkachisaj. Israel ukhumanta Achabpa mirayninmanta tukuy qharista* tukuchisaj,+ mana kallpayoj qharispis kachunku, llauchhispis kachunku.+ 22  Familiaykitaqa chinkarparichisaj Nebatpa wawan Jeroboanpa+ familianta jina, Ahiyaj wawan Baasajpa familianta jina.+ Qanqa manchayta phiñachiwanki, israelitastapis juchaman urmachinki’, nispa. 23  Jezabelmantapis Jehová Diosqa kayta nillantaj: ‘Jezabeltaqa alqos mikhukaponqanku Jezreel jallpʼapi.+ 24  Achabpa mirayninmanta pillapis llajtapi wañojtenqa alqos mikhukaponqanku, campopi wañojtintaj aycha mikhu pʼisqos mikhukaponqanku.+ 25  Achabqa Jehová Diospa qhawayninpi sajra imasta ruwananpaj churasqa karqa, chay jina sajraqa manapuni pipis karqachu.+ Achabtaqa warmin Jezabel chay sajra imasta ruwacherqa.+ 26  Achabqa millay imastapuni ruwan, amorreos jina chay millay santosta yupaychaspa. Amorreostaqa Jehová Diosllataj israelitaspa ñaupaqenkumanta qharqorqa’, nispa”.+ 27  Achabqa chayta uyariytawan ropasninta llikʼirakorqa, qhashqa ropatataj churaykukorqa. Chantá ayunaj churakorqa qhashqa telas patapi siriykuspa, may llakisqataj purerqa. 28  Chantá Jehová Diosqa tisbita Eliasta nerqa: 29  “¿Rikunkichu? Achabqa chay nisqaymanta ñaupaqeypi kʼumuykukun.+ Ajinata ñaupaqeypi kʼumuykukusqanrayku chay ñakʼariytaqa mana kausashajtinchu apachimusaj. Chay ñakʼariytaqa familianman apachimusaj wawan kamachishajtin”,+ nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Acabpa”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.
Hebreo parlaypeqa nin, “perqaman jispʼajkunata”. Ajinata parlaj kanku qharista chejnikuspa.