1 Reyes 18:1-46

  • Eliasqa tinkukun Abdiaswan Achabwan (1-18)

  • Carmelo orqopi Baalpa profetasninpa contranta sayaykun (19-40)

    • “¿Maykʼajkamataj iskay yuyayllapuni kankichejri?” (21)

  • Kinsa wata khuskanniyojmanta paran (41-46)

18  Aswan qhepamantaj, kinsa watataña mana parashajtin,+ Jehová Diosqa Eliasta nerqa: “Rispa Achabwan* parlamuy, noqataj jallpʼa pataman parachimusaj”,+ nispa.  Eliastaj Achabwan tinkukoj rerqa. Yarqhayqa Samariapi allin sinchʼiñapuni karqa.+  Chaypachallataj Achabqa Abdiasta wajyachimorqa. Abdiasqa reypa wasinmanta cargoyoj karqa. (Abdiasqa Jehová Diosta mayta manchachikoj.  Jehová Diospa profetasninta Jezabel+ wañuchishajtin, Abdiasqa 100 profetasta cuevaspi pakaykamusqa, sapa cuevapi 50 profetasta, paykunamantaj tʼantata yakutawan qosqa).  Achabtaj Abdiasta nerqa: “Nacionnintinta rispa qhawarimuy tukuynin yaku juturista, tukuynin mayustawan.* Ichapis pastota tarisunman caballosninchej, mulasninchej kausanankupaj, ama tukuynin animalesninchej wañunankupaj”, nispa.  Ajinamanta paykunaqa nacionnintinta partinakorqanku rispa qhawamunankupaj. Achabqa sapallan ujnin ñanta rerqa, Abdiaspis sapallan waj ñanta rerqa.  Abdías ñanta rishajtintaj Eliasqa ñanpi suyasharqa. Abdiasqa Eliasta rejsirpaytawan pampakama kʼumuykukuspa nerqa: “Señorníy Elías, ¿qanchu kanki?”,+ nispa.  Eliastaj nerqa: “Arí, noqa kani. Rispa señorniykiman willamuy: ‘Elías kaypi kashan’, nispa”.  Abdiastaj nerqa: “¿Ima juchatataj ruwarqani Achabpa makinman jaywaykunawaykipajri? Payqa wañuchiwanqa. 10  Kausaj Jehová Diosniykej sutinpi juraspa willasqayki: Señorneyqa tukuynin nacionespi, tukuynin llajtaspi maskʼachisunkiña. ‘Mana kaypichu kashan’ nejtinkutaj, señorniy Achabqa chay nacionesta chay llajtastapis jurachej mana tarisusqankuta ninankupaj.+ 11  Kunantaj nishawanki: ‘Rispa señorniykita nimuy: “Elías kaypi kashan”, nispa’. 12  Noqa puririsqaytawan manaña yachasajchu maymanchus Jehová Diospa espiritun apasunanta.+ Achabman kaypi kashan nispa willamojtiytaj, payqa nichá tarisonqachu, noqatataj seguro wañuchiwanqa. Noqa kamachiykitajrí wawamantapacha Jehová Diosta manchachikuni. 13  Señorníy, ¿nichu willasorqanku? Jehová Diospa profetasninta Jezabel wañuchishajtin, noqaqa Jehová Diospa 100 profetasninta pakarqani, 50 profetasta sapa cuevapi, paykunamantaj tʼantatawan yakutawan qorqani.+ 14  Kunantaj nishawanki: ‘Rispa señorniykiman nimuy: “Elías kaypi kashan”, nispa’. Payqa wañuchiwanqapuni”. 15  Eliastaj nerqa: “Kausaj Jehová Diospa sutinpi jurani, paymin angelesta kamachejqa, paytamin noqaqa sirvini,* paypa sutinpi jurani: Kunan pʼunchaypacha Achabwan tinkumusaj”, nispa. 16  Abdiastaj Achabta taripamuytawan Eliaspaj nisqanta willarqa. Achabtaj Eliaswan tinkoj rerqa. 17  Achabqa Eliasta rikuytawankama nerqa: “Kunanqa taripayki. Qan juchayoj kanki israelitas chay jinata ñakʼarinankupaj”, nispa. 18  Eliastaj kuticherqa: “Mana noqachu israelitasta ñakʼarichishani, qanwan tataykej familianwan juchayoj kankichej israelitas ñakʼarinankupaj. Qankuna Jehová Diospa kamachisqasninta mana valechinkichejchu, Baal santostataj yupaychashankichej.+ 19  Kunanqa tukuynin israelitasta Carmelo+ orqoman tantachimuy noqawan tinkunankupaj. Baalpa 450 profetasnintapis chayman tantachimullaytaj, jinallataj yupaychana kʼullu postej*+ 400 profetasnintapis, pikunatachus Jezabel mikhuchin chaykunata”, nispa. 20  Achabtaj Israelmanta tukuynin runasta wajyacherqa, tukuynin profetastapis tantacherqa Carmelo orqoman. 21  Chantá Eliasqa chay tukuynin tantasqa runasman qayllaykuspa nerqa: “¿Maykʼajkamataj iskay yuyayllapuni kankichejri?+ Sichus Jehová Dios cheqa Dios* chayqa, payta yupaychaychej,+ sitajchus Baal cheqa Dios chayqa, Baalta yapaychaychej”, nispa. Runastaj ni imata kuticherqankuchu. 22  Chantá Eliasqa runasta nerqa: “Noqallaña Jehová Diospa profetan kani,+ Baalpa profetasninrí 450 kanku. 23  Iskay torillosta noqaykupaj aysamuychej, Baalpa profetasnintaj ujninta ajllakuchunku, chhikan chhikanta khuchuraspataj llantʼa pataman churachunku, amataj ninata japʼichichunkuchu. Noqataj chay ujnin torillota wakichisaj, llantʼa patamantaj churaykusaj, nitaj ninata japʼichisajchu. 24  Chantá Baalpa profetasnenqa diosninkoj sutinta oqharispa qhaparikonqanku,+ noqataj Jehová Diospaj sutinta oqharispa qhaparikullasajtaj, mayqen Dioschus uyarimuspa ninata kachaykamonqa, chaymin cheqa Diosqa kanqa”,+ nispa. Tukuy runastaj nerqanku: “Chay nisqaykeqa allillan”, nispa. 25  Eliastaj Baalpa profetasninta nerqa: “Ujnin torillota ajllakuychej, qankunaraj wakichiychej, qankuna aswan ashkha kankichej. Chantá diosniykichejpa sutinta oqharispa payman qhaparikuychej, amataj ninata japʼiykuchinkichejchu”, nispa. 26  Baalpa profetasnintaj chay ajllakusqanku torillota wakicherqanku. Chantá Baalpaj sutinta oqharispa qhaparikorqanku tutamantapacha chaupi pʼunchaykama. Paykunaqa qhaparikusharqanku: “Baal, uyarimuwayku”, nispa. Nitaj pipis paykunaman kutichimorqachu, nitaj ima parlaypis uyarikorqachu.+ Paykunataj chay ruwasqanku altarta phinkispa phinkispa muyuykusharqanku. 27  Chaupi pʼunchayta jinataj Eliasqa paykunata asipayayta qallarerqa, nerqataj: “Aswan jatunmanta qhapariychej, payqa dioscharí.+ Ichapis payqa manchayta tʼukushan, ichapis jispʼarakoj rin.* Ichapis puñushan, waj rijchʼarichinarajchus kanpis”, nispa. 28  Baalpa profetasnintaj aswan sinchʼita qhaparisharqanku, costumbrenkuman jinataj cuchilluswan, tʼojsina lanzaswan khuchurakusharqanku, yawarninkutapuni qʼalata sururachikusharqanku. 29  Chaupi pʼunchay pasayña karqa, paykunataj siga tukuy imata ruwarakusharqanku, tarde ladota chʼaki mikhuy ofrendata jaywana horaskama. Nitaj pipis parlamorqachu, nitaj pipis paykunaman kutichimorqachu. Nipuni pipis paykunataqa uyarimorqachu.+ 30  Eliastaj tukuy runasta nerqa: “Kayman chimpamuychej”, nispa. Tukuy runastaj Eliasman chimpaykorqanku. Eliastaj Jehová Diospa urmasqa altarninta watejmanta ruwarqa.+ 31  Eliasqa 12 rumista oqharerqa Jacobpa 12 wawasninpa ayllusninman jina.* Jacobmanqa Jehová Diosmin parlamuspa nerqa: “Sutiykeqa Israel kanqa”,+ nispa. 32  Eliasqa chay rumiswan altarta ruwarqa+ Jehová Diospa sutin jatunchasqa kananpaj. Chay altarpaj karu muyuynintataj uj larqʼata ruwarqa. Larqʼa muyuykusharqa chay jallpʼaqa jatun karqa, chunka kilos* mujuta tarpunapaj jina. 33  Chantá Eliasqa llantʼata altar pataman churarqa, torillotapis chhikan chhikanta khuchuraspa llantʼa pataman churaykorqa,+ nerqataj: “Tawa jatuchaj jarrasman yakuta juntʼachiytawan apamuychej. Chantá jichʼaykuychej qʼolachina* ofrendaman, chay llantʼasmanpis”, nispa. 34  Chantá Eliasqa nillarqataj: “Ujtawan kikinta jichʼaykuychej”, nispa. Paykunataj ujtawan jichʼaykullarqankutaj. Eliastaj nillarqataj: “Ujtawanpis jichʼaykullaychejtaj”, nispa. Paykunataj ujtawan jichʼaykullarqankutaj, chaywanqa kinsa kutitaña jichʼaykorqanku. 35  Chay jichʼasqanku yakutaj altarmanta sururisharqa muyuynintinpi, chantá Eliasqa chay larqʼaman yakuta juntʼacherqa. 36  Tardeyaykuyta, chʼaki mikhuy ofrendata jaywana horasña kashajtin,+ profeta Eliasqa altarman qayllaykorqa, nerqataj: “Jehová Diosníy, Abrahanpa Diosnin,+ Isaacpa Diosnin,+ Israelpa Diosnin. Kunan pʼunchay yachachunku qanmin Israelpi Dios kasqaykita, noqataj kamachiyki kasqayta, kay tukuy imastapis kamachiwasqaykirayku ruwasqayta.+ 37  Jehová Diosníy, uyarimullaway ari. Uyarimullaway ari, kay runas yachanankupaj qanpuni cheqa Dios Jehová kasqaykita, sonqosninkutapis qanman kutirichishasqaykita”,+ nispa. 38  Jehová Diostaj ninata kachaykamorqa, ninaqa patamanta uraykamuspa chay ofrendata qʼalata qʼolarparqa,+ llantʼasta, rumista, jallpʼatapis, chay larqʼamanta yakutapis chʼakirparicherqa.+ 39  Chayta rikuytawankama tukuy runasqa pampakama kʼumuykukorqanku, nerqankutaj: “Jehovamin cheqa Diosqa. Jehovamin cheqa Diosqa”, nispa. 40  Eliastaj runasta nerqa: “Baalpa profetasninta japʼiychej. Ni ujpis ayqechunchu”, nispa. Chay ratopachataj runasqa Baalpa profetasninta japʼerqanku. Chantá Eliasqa Cisón mayuman+ chay profetasta uraykucherqa, chaypitaj paykunata wañuracherqa.+ 41  Chantá Eliasqa Achabman nerqa: “Orqoman wicharispa mikhumuy, ujyamuy. Sinchʼi para sonarispa jamushan”,+ nispa. 42  Achabtaj wicharerqa mikhunanpaj ujyananpaj. Chaykamataj Eliasqa Carmelo orqo puntaman wicharispa pampapi qonqoriykukorqa, payqa kʼumuykusqa kakorqa, uyanpis moqosnin patapi kasharqa.+ 43  Chantá Eliasqa kamachinta nerqa: “Ama jina kaspa, wicharispa mar qocha ladota qhawarimuy”, nispa. Kamachintaj wicharispa qhawarimuytawan Eliasta nerqa: “Nipuni imapis kanchu”, nispa. Eliasqa qanchis kutita kacharqa: “Qhawarimullaytaj”, nispa. 44  Kamachintaj qanchis kaj kutita qhawarimuytawan nerqa: “Uj juchʼuy phuyitu maki chhikallan mar qochamanta oqharikamushan”, nispa. Eliastaj nerqa: “Achabman nimuy: ‘Carretaykita wakichiytawan uraykapullayña, para jarkʼaykusonqa’, nispa”. 45  Cielotaj chay ratopacha yanata phuyuykorqa, wayra oqharikorqa, parataj sinchʼita jichʼakamorqa.+ Achabtaj carretanpi Jezreelman+ ripusharqa. 46  Jehová Diostaj Eliasman kallpata qorqa, Eliastaj ropanta cinturanman chumpiykukuytawan carrera kachaykukorqa, Achabpa ñaupaqenta correrqa Jezreel llajtaman chayanankama.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Acabwan”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “wayqʼostawan”.
Hebreo parlaypeqa nin, “paypa ñaupaqenpi sayashani”.
Glosariopi yupaychana kʼullu poste nisqata leeriy.
Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Ichá nillanmantaj “viajapunchus ari”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “iskay seas”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “ruphachina”.