1 Reyes 11:1-43

  • Salomonpa warmisnenqa sonqonta Diosmanta karunchanku (1-13)

  • Salomonpa enemigosnin (14-25)

  • Jeroboanqa chunka ayllusta japʼenqa (26-40)

  • Salomón wañupun. Rehoboam kamachiyta qallarin (41-43)

11  Rey Salomonqa faraonpa* warmi wawanmanta+ nisqaqa, ashkha waj llajtayoj warmistawan munakorqa:+ moabitasta,+ ammonitasta,+ edomitasta, sidoniasta,+ hititasta+ ima.  Chay warmisqa waj nacionesmanta karqanku. Jehová Diosqa chay nacionesmanta israelitasman kamachisqaña: “Ama chay nacioneswan chajrukunkichejchu,* nitaj paykunapis qankunawan chajrukuchunkuchu. Chajrukojtiykichejqa sonqoykichejta suwanqanku diosesninkuta yupaychanaykichejpaj”,+ nispa. Salomontajrí paykunamanpuni kʼaskakorqa, munakorqataj.  Salomonpataqa tiyaporqa 700 warmisnin, paykunaqa princesas karqanku, tiyapullarqataj 300 tanta warmisnin.* Warmisnintaj pisimanta pisi Salomonpa sonqonta Diosmanta karuncharqanku.  Salomón machituña kashajtintaj+ warmisnenqa sonqonta suwarqanku waj diosesta yupaychananpaj.+ Ajinamanta Salomonqa mana tatan David jinachu Jehová Diosninta tukuy sonqo yupaycharqa.  Salomonqa yupaycharqa sidoniospa diosanku Astoretta,+ yupaychallarqataj ammonitaspa millay diosninku Milcomta.+  Salomonqa mana ruwanastapuni Jehová Diospa qhawayninpi ruwarqa. Manapuni Jehová Diosta tukuy sonqochu kasukorqa tatan David jinaqa.+  Ajinamanta Salomonqa Jerusalenpa chimpa orqonpi uj yupaychana pata lugarta ruwacherqa+ Kemós diospaj, chayqa moabitaspa millay diosninku karqa. Waj yupaychana lugarta chaypi ruwachillarqataj Mólek diospaj,+ chaytaj ammonitaspa millay diosninku karqa.+  Chantá ruwachillarqataj waj pata lugaresta tukuynin waj llajtayoj warmisninpaj, chay warmisnenqa diosesninkupaj qarakusta* ruwaspa qʼoshñichej kanku.  Jehová Diostaj Salomonpaj manchay phiñasqa kasharqa, Salomonpa sonqon Israelpa Diosnin Jehovamanta karunchakusqanrayku.+ Ñaupajmantaña Diosqa iskay kutita Salomonman rikhurerqa,+ 10  sutʼintataj nerqa, amapuni waj diosesta yupaychananta.+ Salomontaj mana kasorqachu Jehová Diospa kamachisqanta. 11  Chayrayku Jehová Diosqa Salomonman nerqa: “Chay jinata ruwanki, qanqa ni tratoytapis, ni leyesniytapis valechinkichu, imaynatachus kamacherqayki ajinataqa. Chayrayku gobiernoykitaqa qhechusqaykipuni, ujnin kamachiykimantaj qopusaj.+ 12  Tatayki Davidraykutaj mana gobiernoykita qhechusqaykichu kausashajtiykeqa, wawaykimanta qhechusaj.+ 13  Manataj tukuynin gobiernotachu qhechusaj.+ Wawaykimanqa uj aylluta* qosaj+ kamachiy Davidrayku, ajllakusqay Jerusalenrayku”,+ nispa. 14  Jehová Diosqa uj enemigota Salomonpa contranpi rikhuricherqa.+ Chay enemigoqa edomita Hadad karqa, payqa Edompi reypa familianmanta karqa.+ 15  Maypachachus David Edom nacionta atiparqa+ chaypacha, soldadospa comandanten Joabqa wañusqasta pʼampaj rerqa, Edommanta tukuynin qharistataj wañuchej churakorqa. 16  (Joabqa Israelpa tukuynin ejercitonwan khuska chaypi sojta killata karqa, Edommanta tukuynin qharista wañuchiyta tukunankama). 17  Hadadtaj ayqerqa tatanpa wakin edomita kamachisninwan khuska, Egiptomantaj riporqanku. Chaypacha Hadadqa lloqallitullaraj karqa. 18  Madianmanta puririspa Parán jallpʼasman chayarqanku. Paranmantataj wakin qharista pusakorqanku,+ Egiptomantaj rerqanku, Egiptoj reynin faraonpaman. Reytaj Hadadman wasita qorqa, mikhunata qonankuta kamacherqa, jallpʼastapis qollarqataj. 19  Hadadqa faraonwan maytapuni munachikorqa, faraonpaj munasqa kasqanrayku warminpa hermananta Hadadwan casaracherqa, reina Tahpenespa hermananwan. 20  Tiemponmantaj Tahpenespa hermananqa qhari wawata nacechikorqa, sutintaj karqa Guenubat. Tahpenesqa chay wawata uywarqa* faraonpa wasinpi, Guenubattaj faraonpa wasinpi tiyakorqa, faraonpa wawasninwan khuska. 21  Chaymanta Hadadqa Egiptopi uyarisqa Davidqa wañupusqantaña ñaupa tatasnin jina.+ Uyarillasqataj soldadospa comandanten Joabpis wañupusqantaña.+ Chayrayku Hadadqa faraonta nerqa: “Kachallaway ari, llajtayman kutipusaj”, nispa. 22  Faraontaj nerqa: “¿Imajtín llajtaykiman kutipuyta munashanki? ¿Imatá kaypi pisicherqayki?”, nispa. Hadadtaj kuticherqa: “Ni imapis pisiwanchu. Kachallaway ari”, nispa. 23  Diosqa waj enemigota Salomonpa contranpi sayarichillarqataj,+ Eliadaj wawan Rezonta. Rezonqa señornin Hadadezermanta ayqesqa, Hadadezerqa+ Zobamanta rey karqa. 24  Maypachachus Davidqa Zobamanta runasta atipaykorqa,*+ chaypacha Rezonqa runasta tantarqa, chay suwa runaspa kamachejninkutaj karqa. Chantá Damascoman+ tiyakoj riporqanku, Damascopitaj kamachiyta qallarerqanku. 25  Rezonqa Israelpa enemigon karqa Salomón kamachisqan wataspi. Rezonqa Hadad jinallataj Israelta ñakʼaricherqa. Payqa Siriata kamachishajtin Israel nacionta chejnisqata chejnikaporqa. 26  Chantá Jeroboanñataj+ rey Salomonpa contranta oqharikorqa.*+ Jeroboanqa Nebatpa wawan karqa, Zeredamanta efraimita. Payqa Salomonpa ujnin kamachin karqa,+ mamantaj viuda karqa sutikorqataj Zeruá. 27  Jeroboanqa reypa contranpi oqharikorqa kay jina casopi: Salomonqa Lomata* ruwarqa,+ tatan Davidpa Llajtantapis perqawan muyuykucherqa.+ 28  Jeroboanqa jovenyaykuspa manchay wapu karqa. Salomontaj rikorqa chay joven sumajta trabajasqanta. Chayrayku Jeroboanta churarqa trabajadoresninpaj encargadonku kananpaj.+ Chay trabajadoresqa Josej mirayninmanta karqanku. 29  Chaypacha Jeroboanqa Jerusalenmanta llojserqa. Profeta Ahiyataj,+ pichus silonita karqa paywan ñanpi tinkorqa. Profeta Ahiyaqa mosoj pʼachayoj kasharqa, iskayninkutaj sapallanku kasharqanku. 30  Ahiyaqa chay mosoj pʼachanta orqhokuspa 12 pedazosman llikʼirarqa. 31  Chantá Ahiyaqa Jeroboanta nerqa: “Chunka pedazosta japʼikapuy, Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin: ‘Salomonpa makinmanta gobiernota qhechusaj, qanmantaj chunka ayllusta qosqayki.+ 32  Uj ayllullaña paypa makinpi kanqa,+ kamachiy Davidrayku,+ Jerusalenrayku, chay llajtataqa noqa ajllakorqani Israelpa tukuynin ayllusnin ukhumanta.+ 33  Chayta ruwasaj israelitas saqerpariwasqankurayku.+ Paykunaqa sidoniospa diosanku Astoretman kʼumuykukushanku, Moabmanta dios Kemosmanpis, jinallataj ammonitaspa diosninku Milcommanpis. Israelitasqa mana cheqan kajtachu ñaupaqeypi ruwashanku, nitaj kasushankuchu leyesniyta, ni juiciopi nisqasniytapis, ajinata paykunaqa mana ñankunasniyta purinkuchu, imaynatachus Salomonpa tatan David purerqa ajinataqa. 34  Salomonpa makinmantaqa mana tukuynin gobiernotachu qhechusaj, kausashajtenqa payqa kamachejllapuni kanqa kamachiy Davidrayku. Davidtaqa noqa ajllakorqani+ leyesniyta, kamachisqasniytapis kasukusqanrayku. 35  Gobiernotaqa Salomonpa wawanpa makinmanta qhechusaj, qanmantaj chunka ayllusta qosqayki.+ 36  Salomonpa wawanmanqa uj ayllullata qosaj. Chaywanqa kamachiy Davidpata ujnin wawan* kanqapuni noqaj ñaupaqeypi Jerusalenpi kamachispa.+ Chay llajtataqa noqa ajllakuni chayman sutiyta churanaypaj. 37  Noqa qanta churasqayki imatachá munanki chayta kamachinaykipaj, Israelpa reynintaj kanki. 38  Sichus kamachisusqayta kasukunki, ñankunasniytataj purinki, cheqan kajtataj ñaupaqeypi ruwanki, leyesniyta, kamachisqasniytapis kasukuspa imaynatachus kamachiy David ruwarqa ajinata chayqa,+ noqapis qanwan kasaj. Wawasniykitaj unayta kamachenqanku, Davidpa wawasnin jina.+ Israeltaqa qanman qopusqayki. 39  Davidpa miraynintaqa mana allinta purisqankurayku kʼumuykachachisaj,+ jinapis mana wiñaypajchu’”.+ 40  Salomontaj Jeroboanta wañuchiyta munarqa, Jeroboantaj Egiptoman ayqekorqa, Egiptomanta+ rey Sisacpaman.+ Jeroboanqa Egiptopi tiyakorqa Salomón wañupunankama. 41  Salomonpa tukuy kausayninmanta, tukuy ima ruwasqanmanta, yachayninmantapis qhelqasqa kashan Salomonpa kausayninmanta parlaj libropi.+ 42  Salomonqa Jerusalenpi 40 watasta tukuynin Israelta kamacherqa. 43  Chantá Salomonqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, tatan Davidpa Llajtanpitaj pʼampakorqa. Wawan Rehoboamtaj+ cuentanmanta rey karqa.

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “Ama paykunawan casarakuspa chajrukunkichejchu”.
Glosariopi tanta warmi nisqata leeriy.
Chayri “ofrendasta”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Ichá nillanmantaj “wawanta pʼiterqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “wañucherqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “makinta oqharerqa”.
Chayri “Milota”. Glosariopi Loma nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj lámpara”.