1 Reyes 15:1-34

  • Abiyam Judapi kamachin (1-8)

  • Asá Judapi kamachin (9-24)

  • Nadab Israelpi kamachin (25-32)

  • Baasá Israelpi kamachin (33, 34)

15  Nebatpa wawan Jeroboán+ Israelpi 18 watastaña kamachishajtin, Abiyamqa Judata rey jina kamachiyta qallarerqa.+  Abiyamqa kinsa watasta Jerusalenpi kamacherqa. Mamanpa sutenqa Maacá+ karqa, Maacaqa Abisalompa allchhin karqa.  Abiyamqa tatanpa tukuy juchasninta ruwallarqataj, Jehová Diosnintapis mana ñaupa tatan David jinachu tukuy sonqo yupaycharqa.  Jinapis Davidrayku+ Jehová Diosnenqa saqerqa Jerusalenpi miraynin kamachinanta,*+ wawantataj rey kananpaj churarqa Jerusalén kanallanpajpuni.  Davidqa cheqan kajtapuni ruwarqa Jehová Diospa qhawayninpi, payqa tukuy kausayninpi manapuni wistʼuykorqachu Diospa tukuy kamachisqanmanta, hitita Uriasta imatachus ruwasqallan mana allinchu karqa.+  Rehoboamqa tukuy kausayninpi Jeroboanwan guerrapi maqanakuspallapuni karqa.+  Abiyampa tukuy kausayninmanta, tukuy ima ruwasqanmantapis qhelqasqa kashan Judajpa reyesninmanta parlaj libropi.+ Abiyamwan Jeroboanwanqa guerrapi tinkullarqankutaj.+  Chantá Abiyamqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, Davidpa Llajtanpitaj pʼampaykorqanku. Wawan Asataj+ paypa cuentanmanta rey karqa.+  Israelpi rey Jeroboán 20 watastaña kamachishajtin, Asaqa rey jina Judapi kamachiyta qallarerqa. 10  Asaqa Jerusalenpi 41 watasta kamacherqa. Awelitanpa sutenqa Maacá+ karqa, Maacataj Abisalompa allchhin karqa. 11  Asaqa Jehová Diospa qhawayninpi cheqan kajta ruwarqa,+ ñaupa tatan David jina. 12  Asaqa nacionmanta qharqorqa templospi pagorayku khuchichakoj qharista,+ ñaupa tatasnin ruwarqanku chay millay santostapis* chinkacherqa.+ 13  Asaqa awelitan Maacatapis+ reina kasqanmanta orqhorparerqa, kʼullu posteta* yupaychananpaj manchay millay santota+ ruwachisqanrayku. Asaqa chay millay santota urmachispa Cedrón wayqʼopi+ ruphaykuchimorqa. 14  Waj diosesta yupaychanapaj pata lugarestaj kakushallarqapuni.+ Jinapis Asaqa tukuy kausayninpi Jehová Diosta tukuy sonqo yupaycharqa. 15  Asaqa Jehová Diospa wasinman apamorqa imastachus tatanwan khuska Diospaj tʼaqarqanku chay imasta: qolqeta, qorita, ashkha imastawan.+ 16  Asawan Israelmanta rey Baasawanqa+ kutin kutinta guerrapi maqanakoj kanku. 17  Rey Baasaqa Judá nacionwan maqanakoj rerqa. Chantá Ramá+ llajtata watejmanta ruwayta qallarerqa,* ni pi llojsinanpaj, nitaj yaykunanpaj Judamanta rey Asaj jallpʼasninman.+ 18  Rey Asataj tukuynin qolqe imasta, qori imastapis orqhomorqa, mayqenchus Jehová Diospa wasinpi, reypa wasinpipis* jallchʼana cuartospi kasharqaraj chay tukuy imasta, kamachisninmantaj qorqa. Chantá rey Asaqa chay kamachisninta kacharqa Siria nacionpa reynin+ Ben-Hadadman. Payqa Damasco llajtapi tiyakusharqa, Ben-Hadadqa Tabrimonpa wawan karqa, Tabrimontaj Hezionpa wawan karqa. Asaqa Ben-Hadadman kayta willacherqa: 19  “Qanwan noqawanqa uj tratoyoj kanchej, jinallataj tataywan tataykiwanpis. Qolqetawan qoritawan apachimushayki regalota jina. Israelmanta rey Baasawan trato ruwasqaykichejta amaña valechiychu, paytaj noqamanta ayqekonqa”, nispa. 20  Ben-Hadadtaj rey Asata kasorqa, chayrayku soldadosninpa capitanesninta kacharqa Israelpa llajtasninwan maqanakunankupaj. Paykunataj rispa japʼikaporqanku Ijón+ llajtata, Dan+ llajtata, Abel-Bet-Maacá llajtata, Kineretmanta tukuynin llajtasta, tukuynin Neftalí jallpʼastawan. 21  Rey Baasataj chayta uyariytawan chay ratopacha Ramá llajtata ruwayta saqerparqa, Tirzá+ llajtapitaj sigue tiyakorqa. 22  Rey Asaqa tukuynin Judamanta kajkunata wajyacherqa, tukuynintapuni. Paykunataj Ramá llajtamanta apakaporqanku tukuynin rumista, tukuynin maderastapis, mayqenwanchus rey Baasá chay llajtata ruwachisharqa chaykunata. Chay imaswantaj rey Asaqa Benjaminpi Gueba+ llajtata watejmanta sayaricherqa* Mizpatawan.+ 23  Asajpa tukuy kausayninmanta, sumaj atiyniyoj kasqanmanta, tukuy ima ruwasqanmanta, llajtasta ruwachisqanmantapis* qhelqasqa kashan Judajpa reyesninmanta parlaj libropi. Machituña kajtintaj chakisninmanta onqoykorqa.+ 24  Chantá Asaqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, pʼampakorqataj Davidpa Llajtanpi. Paypa cuentanmantaqa wawan Jehosafatñataj+ rey karqa. 25  Jeroboanpa wawan Nadabqa+ Israelta rey jina kamachiyta qallarerqa, Judapi rey Asá iskay watataña kamachishajtin. Nadabqa Israelpi iskay watata kamacherqa. 26  Nadabqa Jehová Diospa qhawayninpi sajra kajta ruwarqa, tatanpa chakinta qhaterqa,+ tatanpa kikin juchanta ruwallarqataj, mayqenwanchus israelitasta juchallicherqa chayllatataj.+ 27  Isacar ayllumanta* Ahiyaj wawan Baasataj Nadabpa contranta oqharikorqa, wañucherqataj Guibetón+ llajtapi, maypachachus Nadabwan tukuynin israelitaswan Guibetonta muyuykorqanku japʼikapunankupaj chaypacha. Chay llajtaqa filisteospata karqa. 28  Baasaqa Nadabta wañucherqa rey Asá Judapi kinsa watataña kamachishajtin. Chantá Baasañataj Nadabpa cuentanmanta Israelpi rey karqa. 29  Rey kasqantawankama Baasaqa Jeroboanpa tukuynin mirayninta wañucherqa, Jeroboanpa mirayninmantaqa nipuni ujllatapis kausashajta saqerqachu. Ajinata Baasaqa paykunata tukucherqa, Jehová Dios nisqanman jina kamachin silonita Ahiyanejta.+ 30  Chayqa ajina karqa Jeroboanpa juchasninrayku, israelitastapis juchaman urmachisqanrayku, Israelpa Diosnin Jehovatapis maytapuni phiñachisqanrayku. 31  Nadabpa tukuy kausayninmanta, tukuy ima ruwasqanmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi. 32  Asawan Israelmanta rey Baasawanqa sapa kuti guerrapi maqanakoj kanku.+ 33  Judapi rey Asá kinsa watataña kamachishajtin, Ahiyaj wawan Baasaqa Tirzá llajtapi rey jina kamachiyta qallarerqa, tukuynin Israeltataj 24 watasta kamacherqa.+ 34  Baasaqa Jehová Diospa qhawayninpi sajra imasta ruwallarqataj,+ payqa Jeroboanpa chakinta qhatillarqataj, kikin juchantapis ruwallarqataj, mayqenwanchus israelitasta juchaman urmacherqa chayta.+

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “Jehová Diosnenqa uj lamparata qorqa”.
Hebreo parlaypi millay santos palabraqa aka palabraman rijchʼakunman, chay palabratataj oqharikun imamantapis millachikuspa parlanapaj.
Glosariopi yupaychana kʼullu poste nisqata leeriy.
Chayri “Ramá llajtata ruwaj churakorqa”.
Chayri “kamachina wasinpipis”.
Chayri “Gueba llajtata ruwacherqa”.
Chayri “llajtasta watejmanta ruwachisqanmantapis”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.