1 Reyes 14:1-31

  • Profeta Ahiyaqa Jeroboanpa contranta willan (1-20)

  • Rehoboam Judapi kamachin (21-31)

    • Rey Sisacqa Jerusalenman yaykuykamun (25, 26)

14  Chaypacha Jeroboanpa wawan Abiasqa onqoykorqa.  Jeroboantaj warminta nerqa: “Sayarispa waj ropasta churaykukuy ama yachanankupaj warmiy kasqaykita, Siló llajtamantaj kachaykukuy. Chaypi tiyakun profeta Ahíya. Paymin nerqa kay nacionpi rey kanayta.+  Paypaj apapuy chunka tʼantasta, miskʼi tʼantasta, yuritupi miskʼitawan. Paytaj willasonqa imachus wawanchejta pasananta”, nispa.  Jeroboanpa warmintaj qosanpa nisqanta ruwarqa. Sayariytawan Siló+ llajtaman rerqa, Ahiyaj wasinman. Ahiyaqa viejituña karqa, ñawisnintapis niña kuyuchejchu, nitaj rikojchu.  Jehová Diostaj Ahiyaman willasqa: “Jeroboanpa warmin jamushan onqosqa wawanmanta tapusunanpaj. Noqa nisqayki imatachus payman ninaykita. Chamuytawan payqa mana rejsinaykipaj jina uj jina vistisqa yaykumonqa”, nispa.  Chayrayku Ahiyaqa punkuman chay warmi chimpamushasqanta uyarispa nerqa: “Jeroboanpa warmin, yaykumullay. ¿Imajtintaj waj jina ropayoj jamushanki? Diosqa kamachiwan mana allin willayta willasunayta.  Rispa Jeroboanman kayta willamuy: ‘Israelpa Diosnin Jehovaqa kayta nin: “Qanta ajllarqayki llajtayki ukhumanta Israel nacionniyta kamachinaykipaj.+  Noqaqa Davidpa mirayninmanta gobiernota qhechuspa qanman qorqayki.+ Qantaj mana kamachiy David jinachu purinki. Davidqa kamachisqasniyta kasukorqa, tukuy sonqotaj sirviwarqa cheqan kajllata ñaupaqeypi ruwaspa.+  Qantajrí, qanmanta ñaupajta kamacherqanku chaykunamantapis aswan manakajtaraj ruwanki. Qanqa waj diosta ruwakorqanki, metalmanta* santosta ruwakorqanki phiñachinawaykipaj.+ Chayta ruwaspa qanqa mana valechiwankichu.+ 10  Chayrayku Jeroboanpa mirayninman ñakʼariyta chayachimushani. Israel ukhumanta Jeroboanpa mirayninmanta tukuynin qharista* wañuchisaj,+ mana kallpayojpis kachunku, llauchhispis kachunku. Jeroboanpa miraynintaqa llimphuta picharparisaj, wanuta jina mana puchuyojta picharparisaj. 11  Jeroboanpa mirayninmanta pillapis llajta ukhupi wañojtenqa alqos mikhukaponqanku. Campopi wañojkunatataj aycha mikhu pʼisqos mikhukaponqanku. Jehová Diosmin chaytaqa nin”’. 12  ”Kunanqa sayarispa wasiykiman kutipuy. Wawaykeqa llajtaykiman chakita churasqaykitawan wañonqa. 13  Wañusqanmantaqa tukuynin israelitas waqanqanku, pʼampanqankutaj. Jeroboanpa mirayninmantaqa chay wawalla pʼampasqa kanqa. Jeroboanpa tukuynin mirayninmantaqa chay wawallapi Israelpa Diosnin Jehovaqa allin kajta tarin. 14  Jehová Diosqa Israelpaj uj reyta churanqa, chay reytaj chay pʼunchaymantapacha Jeroboanpa mirayninta tukuchiyta qallarenqa,+ pay munajtenqa kunitanpis chay pʼunchayqa chamullanman. 15  Jehová Diosqa Israel nacionta chinkachenqa, Israelqa yakoj kuyuchisqan caña hueca jinallaña kanqa. Ñaupa tatasninkuman qorqa chay sumaj jallpʼasmanta israelitasta tʼiranqa,+ Mayumanta* aswan jaqaynejmantaj wijchʼonqa.+ Paykunaqa yupaychana kʼullu postesta*+ ruwaspa Jehová Diosta phiñacherqanku. 16  Jeroboanqa ashkha juchasta ruwan, israelitastapis juchaman urmachillantaj. Chayrayku Diosqa israelitasta saqerparenqa”,+ nispa. 17  Jeroboanpa warmintaj sayariytawan riporqa, Tirzá llajtamantaj chayarqa. Wasin punkuman chayajtintaj wawanqa wañuporqa. 18  Chantá wawata pʼamparqanku, tukuynin israelitastaj waqarqanku, Jehová Dios profetan Ahiyanejta parlasqanman jina. 19  Jeroboanpa tukuy kausayninmanta, guerraspi tinkusqanmanta,+ kamachisqanmantapis qhelqasqa kashan Israelpa reyesninmanta parlaj libropi. 20  Jeroboanqa 22 watasta rey jina kamacherqa. Chantá ñaupa tatasnin jina wañuporqa.+ Wawan Nadabtaj paypa cuentanmanta rey karqa.+ 21  Chaypachasllataj Salomonpa wawan Rehoboamqa rey karqa Judá nacionpi. Rehoboamqa 41 watasniyoj kashaspa rey jina kamachiyta qallarerqa. Payqa 17 watasta Jerusalenpi kamacherqa. Jerusalentaqa Jehová Dios ajllakorqa+ Israelpa tukuy ayllusnin* ukhumanta, chayman sutinta churananpaj.+ Rehoboampa mamanqa ammonita+ karqa, sutintaj Naamá karqa. 22  Judá nacionpi tiyakojkunaqa Jehová Diospa qhawayninpi mana allintachu purerqanku.+ Paykunaqa juchallikusqankuwan ñaupa tatasninkumantapis astawanraj Diosta phiñacherqanku.+ 23  Judamanta kajkunaqa ruwallarqankupuni yupaychana pata lugaresta, yupaychana rumi pilaresta, yupaychana kʼullu postestapis+ tukuynin jatuchaj lomaspi,+ tukuynin ramarara sachʼa uraspipis.+ 24  Judá nacionpeqa kallajtaj templospi pagorayku khuchichakoj qharispis.+ Jehová Diosqa israelitaspa ñaupaqenmanta ashkha nacionesta qharqorqa, Judapi tiyakojkunataj chay nacionespa millay ruwasqankutapuni ruwarqanku. 25  Rehoboam phishqa watataña kamachishajtin, Egiptomanta rey Sisacqa+ Jerusalenman maqanakoj jamorqa.+ 26  Rey Sisacqa valorniyoj imasta apakaporqa Jehová Diospa wasinmanta, reypa wasinmantapis.*+ Sisacqa tukuy imatapuni apakaporqa, Salomonpa ruwachisqan chay tukuynin qori escudostapis.+ 27  Rey Rehoboamtaj cobremanta escudosta ruwacherqa chay qori escudospa cuentanmanta. Chay cobre escudostaqa guardiaspa kuraj kamachejkunasninkuman qorqa cuidanankupaj. Paykunaqa reypa wasi punkunta qhawaj kanku. 28  Maypachachus reyqa Jehová Diospa wasinman jamoj chaypacha, guardiasqa chay escudosta apamoj kanku, chantá kutichipullajtaj kanku guardiaspa cuartonkuman. 29  Rehoboampa tukuy kausayninmanta, tukuy ima ruwasqanmantapis qhelqasqa kashan Judajpa reyesninmanta parlaj libropi.+ 30  Rehoboamwan Jeroboanwanqa guerrapi maqanakuspallapuni karqanku.+ 31  Chantá Rehoboamqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, ñaupa tatasnin jinataj Davidpa Llajtanpi pʼampakorqa.+ Mamanqa ammonita+ karqa, Naamá sutiyoj. Chantá wawan Abiyamñataj*+ paypa cuentanmanta rey karqa.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “unuyachisqa metalmanta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “perqaman jispʼajkunata”. Ajinata parlaj kanku qharista chejnikuspa.
Mayu nispaqa Éufrates mayumanta parlashan.
Glosariopi yupaychana kʼullu poste nisqata leeriy.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “kamachina wasinmantapis”.
Sutikullantaj Abías.