1 Reyes 1:1-53

  • Davidwan Abisagwan (1-4)

  • Adoniasqa rey kayta munan (5-10)

  • Natanwan Bat-Sebawanqa Davidwan parlanku (11-27)

  • Davidqa Salomonta rey kananpaj churanankuta kamachin (28-40)

  • Adoniasqa altarman ayqekun (41-53)

1  Rey Davidqa machituña karqa,+ allin viejituña karqa. Sumajta qhataykojtinkupis manaña qʼoñikuyta atejchu.  Chayrayku kamachisnenqa rey Davidta nerqanku: “Uj sipas doncellata maskʼamusqayku* qanpaj señor reyniyku. Chay sipastaj qanta qhawasonqa, cuidasonqataj. Ladoykipi puñukonqa, qan reyníy qʼoñisitu kanaykipaj”, nispa.  Ajinamanta tukuy Israelpa japʼiyninpi maskʼamorqanku uj kʼachita sipasta, tarerqankutaj Abisagta,+ Sunem+ llajtamanta. Chantá rey kasharqa chayman pusaykorqanku.  Chay sipasqa allin kʼachitapuni karqa. Payqa reyta qhawaspa atienderqa. Reytaj mana chay sipaswan puñuykorqachu.  Chaypachallataj Haguitpa wawan Adoniasqa+ manchayta runaykachaspa nisharqa: “Noqa rey kasaj”, nispa. Adoniasqa uj carretata ruwachikusqa, caballospi purej runastapis tantasqa, ñaupaqenta correnankupajpis 50 runasta minkʼakusqa.+  Tatantaj ni jaykʼaj kʼamisqachu:* “¿Imajtintaj ajinata purishanki?”, nispaqa. Adoniasqa allin alajitopuni* karqa, Absalonpa sullkʼan karqa.  Adoniasqa parlamusqa Zeruyaj wawan Joabwan, sacerdote* Abiatarwanpis.+ Paykunataj Adoniasta yanapanankuta nisqanku.+  Jinapis sacerdote Sadoc,+ Jehoiadaj wawan Benaya,+ profeta* Natán,+ Simeí,+ Reí, jinallataj Davidpa wapu soldadosninpis+ mana yanaparqankuchu Adoniastaqa.  Tiemponmantaj Adoniasqa ovejasta, wakasta, wira uywastawan ñakʼachisqa*+ Zohélet rumi chaypi, En-Roguel qayllapi. Payqa hermanosninta invitasqa, nisunman reypa tukuynin qhari wawasninta, Judamanta runastawan invitasqa, nisunman reypa tukuy kamachisninta. 10  Manataj invitasqachu profeta Natanta, ni Benayata, ni wapu soldadostapis, nillataj hermanon Salomontapis. 11  Ajinapitaj Natanqa+ Salomonpa maman+ Bat-Sebaman+ willamorqa: “¿Nichu yacharqanki? Haguitpa wawan Adoniasqa+ rey kasqa. Señorninchej Davidtaj mana chayta yachanchu. 12  Chayrayku ama jina kaspa chimpamuy. Ujta yuyaychasqayki, kausayniykita, wawayki Salomonpa kausaynintapis salvanaykipaj.+ 13  Rey Davidpaman rispa kay jinata ninki: ‘Señor reyníy, ¿nichu qanllataj noqa kamachiykiman juraspa niwarqanki: “Wawayki Salomonqa rey kanqa noqaj qhepayta. Pay kamachina tiyanaypi tiyaykonqa”, nispa?+ ¿Imajtintaj chanta Adoniasqa reyña kashanri?’, nispa. 14  Reywan parlashajtiykitaj qhepaykita yaykumusaj, noqapis kikinta nillasajtaj”. 15  Chantá Bat-Sebaqa reypa cuartonman yaykorqa. Reyqa allin machituña karqa, Sunem llajtayoj Abisagtaj+ cuidasharqa. 16  Bat-Sebaqa qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqa reypa ñaupaqenpi. Reytaj nerqa: “¿Imatá ruwapusunayta munanki?”, nispa. 17  Bat-Sebataj nerqa: “Señorníy, Jehová Diosniykej sutinpi kay kamachiykiman jurarqanki: ‘Wawayki Salomonqa rey kanqa noqaj qhepayta. Pay kamachina tiyanaypi tiyaykukonqa’,+ nispa. 18  Kunantaj Adoniasña rey kasqa. Señor reyniytaj mana chayta yachanchu.+ 19  Adoniasqa ashkha torosta, wira uywasta, ovejastapis ñakʼachisqa, invitasqataj reypaj tukuynin qhari wawasninta, sacerdote Abiatarta, soldadospa comandantenku Joabtapis.+ Manataj invitasqachu kamachiyki Salomontaqa.+ 20  Kunantaj señor reyníy, tukuy Israelnintin suyashanku qan ninaykita pichus señor reyniypa kamachina tiyananpi qanpaj cuentaykimanta tiyaykunanta. 21  Ni imata nejtiykeqa, ñaupa tatasninwan khuska señor reyniy samakapojtin, noqatapis waway Salomontapis runasqa enemigosninkuta jina qhawawasqayku”.* 22  Bat-Seba ajinata reywan parlashajtillanraj, profeta Natán chayamorqa.+ 23  Chay ratotaj reyman willacherqanku: “Profeta Natán jamusqa”, nispa. Natantaj reypa ñaupaqenman yaykumorqa, qonqorikuspataj pampakama kʼumuykukorqa reypa ñaupaqenpi. 24  Chantá Natanqa reyta nerqa: “Señor reyníy, ¿qanchu nerqanki ‘Adonías rey kanqa noqaj qhepayta, pay kamachina tiyanaypi tiyaykukonqa’ nispa?+ 25  Adoniasqa kunan pʼunchaypacha uraykuspa ñakʼachin+ ashkha torosta, ashkha wira uywasta, ashkha ovejastawan, invitantaj reypa tukuy wawasninta, soldadospa capitanesninta, sacerdote Abiatartapis.+ Paykunaqa Adoniaswan khuska mikhushanku, ujyashankutaj, nishankutaj: ‘Jallalla rey Adonías’, nispa. 26  Manataj noqa kamachiykitaqa invitawanchu, ni sacerdote Sadoctapis, ni Jehoiadaj wawan Benayatapis,+ nillataj kamachiyki Salomontapis. 27  ¿Señor reyniychu chayta kamacherqa? Noqa kamachiykimanqa mana willawarqankichu señor reyniypa cuentanmanta pichus kamachina tiyananman tiyaykukunantaqa”, nispa. 28  Rey Davidtaj nerqa: “Bat-Sebata wajyapuwaychej”, nispa. Bat-Sebataj yaykumuspa reypa ñaupaqenpi sayarqa. 29  Reytaj juraspa nerqa: “Kausaj Jehová Diospa sutinpi jurasqayki, pay noqataqa tukuy llakiyniymanta librawarqa.+ 30  Kunan pʼunchaypacha imatachus jurasusqayta juntʼasaj. Israelpa Diosnin Jehovaj sutinpi noqa jurarqayki: ‘Wawayki Salomonqa rey kanqa noqaj qhepayta. Pay kamachina tiyanaypi tiyaykukonqa noqaj cuentaymanta’, nispa. Kunanpacha chayta ruwachisaj”, nispa. 31  Bat-Sebataj qonqoriykukuspa pampakama kʼumuykukorqa reypa ñaupaqenpi, nerqataj: “Wiñaypaj kausachun señorniy rey Davidqa”, nispa. 32  Rey Davidtaj chay ratopacha nerqa: “Wajyamuychej sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Jehoiadaj+ wawan Benayatawan”,+ nispa. Kinsantinkutaj reypa ñaupaqenman yaykumorqanku. 33  Reytaj paykunata nerqa: “Señorniykichejpa kamachisninta pusaspa waway Salomonta mulaypi montaykuchinkichej,+ Guihonmantaj+ uraykuchinkichej. 34  Chaypi sacerdote Sadocwan profeta Natanwan Salomonta aceitewan jichʼaspa+ Israelpi rey kananpaj churanqanku. Chantaqa putututa waqachispa ninkichej: ‘Jallalla rey Salomón’,+ nispa. 35  Chantá Salomonpa qhepanta kutinpunkichej, paytaj yaykumuspa kamachina tiyanaypi tiyaykukonqa, noqaj cuentaymantataj rey kanqa. Noqataj payta churasaj Israelta kamachinanpaj Judatapis kamachinanpaj”, nispa nerqa Davidqa. 36  Jehoiadaj wawan Benayataj reyta nerqa: “Amén.* Señorniy reypa Diosnin Jehovaqa chayllatataj nichun. 37  Imaynatachus Jehová Diosqa señorniy reywan kashan, ajinallatataj Salomonwanpis kachun,+ Salomonpa gobiernontapis aswan jatunman tukuchichun, señorniy rey Davidpa gobiernonmanta aswan jatunman”,+ nispa. 38  Chaymantataj sacerdote Sadocwan, profeta Natanwan, Jehoiadaj wawan Benayawan,+ jinallataj keretitaswan peletitaswanpis+ uraykorqanku, Salomontataj rey Davidpa mulanpi puricherqanku,+ chantá Guihonman+ pusarqanku. 39  Sacerdote Sadoctaj toldo wasimanta*+ aceiteyoj wajrata+ orqhomuspa Salomonpa umanman aceiteta jichʼarqa.+ Chantá putututa waqacherqanku, tukuy runastaj qhaparerqanku: “Jallalla rey Salomón”, nispa. 40  Chaymantataj tukuy runas Salomonpa qhepanta wicharerqanku qenasta tocarispa, manchay kusisqas. Chay jinata chʼajwasqankuwan pampatapuni kharkatichisharqanku.+ 41  Adoniaspis tukuynin invitadosninpis, mikhuyta tukushaspaña chay chʼajwata uyarisqanku.+ Joabtaj putututa waqachisqankuta uyariytawan nerqa: “¿Imajtintaj chay jinata llajtapi chʼajwashanku?”, nispa. 42  Joab parlashajtillanraj sacerdote Abiatarpa wawan Jonatán+ chayamorqa. Adoniastaj nerqa: “Yaykumullay, qanqa kʼacha runa kanki, sumaj imastachá willariwanki”, nispa. 43  Jonatantaj Adoniasta nerqa: “Mana. Señorninchej rey Davidqa Salomonta rey kananpaj churan. 44  Reyqa Salomontawan khuska kacharqa sacerdote Sadocta, profeta Natanta, Jehoiadaj wawan Benayata, keretitasta, peletitastawan. Paykunaqa Salomonta reypa mulanpi puricherqanku.+ 45  Chantá sacerdote Sadocwan profeta Natanwanqa, Guihonpi Salomonta aceitewan jichʼarqanku rey kananpaj. Chaymantataj kusisqas wicharimorqanku, llajtapitaj runasqa kusiymanta chʼajwarishanku. Chay chʼajwata qankuna uyarishankichej. 46  Chantapis Salomonqa reypa kamachina tiyananman tiyaykukun. 47  Mana chayllachu, reypa kamachisnenqa señorninchej rey Davidta napaykoj jamuspa nerqanku: ‘Diosniykeqa Salomonpa sutinta aswan rejsisqaman tukuchichun, qanpa sutiykimanta nisqaqa, gobiernontapis aswan jatunman tukuchichun gobiernoykimanta nisqaqa’, nispa. Chayta uyarispa reyqa caman patapi kʼumuykukorqa. 48  Chantapis reyqa nillarqataj: ‘Israelpa Diosnin Jehovaqa jatunchasqa kachun, paymin kunan pʼunchay wawayta churan kamachina tiyanaypi tiyaykunanpaj, paymin kikin ñawisniywan chayta rikuchiwan’, nispa”. 49  Adoniaspa tukuy invitadosnintaj manchayta mancharikorqanku, sapa ujninkutaj sayarispa ñanninkuta chinkarerqanku. 50  Adoniaspis manchayta Salomonta manchachikusharqa, chayrayku sayariytawan altarpa* wajrasninman chʼipaykakamorqa.+ 51  Salomonmantaj willacherqanku: “Adoniasqa manchaytapuni rey Salomonta manchachikushan. Payqa altarpa wajrasninman chʼipasqa kashan, nishantaj: ‘Rey Salomonraj juraspa niwachun kay kamachinta mana espadawan wañuchinawanta’, nispa”. 52  Salomontaj nerqa: “Sichus allinta purenqa chayqa, mana ujnin chujchallanpis pampaman tʼakakonqachu. Sitajchus mana allin runachu kasqanta yachakunman+ chayqa, wañonqa”, nispa. 53  Chayrayku rey Salomonqa runasta kacharqa Adoniasta altarmanta uraykuchimunankupaj. Adoniastaj jamuspa rey Salomonpa ñaupaqenpi kʼumuykukorqa. Salomontaj Adoniasta nerqa: “Ripuy wasiykiman”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Maskʼamusqayku: waj lugarespi ninku maskʼamusajku.
Chayri “ni jaykʼaj sonqonta nanachisqachu”.
Alajito: waj lugarespi ninku simpático.
Glosariopi sacerdote nisqata leeriy.
Glosariopi profeta nisqata leeriy.
Ñakʼay: waj lugarespi ninku degollay, wañuchiy.
Qhawawasqayku: waj lugarespi ninku qhawawasajku.
Glosariopi amén nisqata leeriy.
Chayri “carpa wasimanta”.
Glosariopi altar nisqata leeriy.