1 Reyes 9:1-28

  • Jehovaqa watejmanta Salomonman rikhurin (1-9)

  • Salomonqa rey Hiramman llajtasta qopun (10-14)

  • Salomonqa ashkha imasta ruwachin (15-28)

9  Salomonqa ruwayta tukucharqa Jehová Diospa wasinta, reypa wasinta,*+ imatachá ruwayta munarqa chay tukuy imastawan.+ Chayta ruwayta tukusqantawan  Jehová Diosqa Salomonman ujtawan rikhurillarqataj, imaynatachus Gabaonpi rikhurerqa ajinata.+ Chaywanqa iskay kutitaña Salomonman rikhurisharqa.  Jehová Diosqa Salomonta nerqa: “Uyarini ñaupaqeypi mañakuwasqaykita, khuyakusunayta mañakuwasqaykitapis. Chay ruwasqayki wasitaqa noqapaj tʼaqakuni, chay wasimanqa sutiyta churani chaypi kanallanpajpuni.+ Chay wasitaqa sumajta qhawamusaj, allintataj cuidasaj.+  Qanrí Salomón, sichus tatayki David jina ñaupaqeypi llimphu sonqowan purinki,+ maychus kajta purinki,+ tukuy kamachisusqayman jina,+ kasukunkitaj leyesniyta, juiciopi nisqasniytapis chayqa,+  kamachina tiyanaykita sumajta sayachisaj Israelta wiñaypaj kamachinaykipaj, imaynatachus tatayki Davidman nerqani ajinata. Noqa payman nerqani: ‘Israelpa kamachina tiyananpeqa, qanpa mirayniykimanta kajkunapuni tiyaykonqanku kamachinankupaj’,+ nispa.  Sitajchus qankuna, wawasniykichejpis niña kasuwankichejmanchu, nitaj kasuwajchejchu kamachiykunasniyta, ni qankunaman qosqay leyesniytapis, waj diosesta yupaychaspataj qonqorikuwajchej chayqa,+  Israelta chinkarparichisaj mayqen jallpʼatachus qorqani chaymanta.+ Sutiypaj tʼaqakorqani chay wasitapis niña ujtawan rikunaypaj ñaupaqeymanta chinkarparichisaj.+ Tukuy nacionestaj Israelta asipayanqanku, burlakonqankutaj.+  Chay wasipis rumi montonllaña kanqa.+ Chayninta tukuy pasajkunataj tʼukuspa qhawanqanku, asikuspataj nenqanku: ‘Wá, ¿imajtintaj Jehová Dios kay jinata ruwaykun kay naciontari, kay wasitapisri?’,+ nispa.  Chantá kutichenqanku: ‘Kayqa ajina kashan paykuna Jehová Diosninkuta saqerparisqankurayku. Diosninkoqa ñaupa tatasninkuta Egiptomanta orqhomorqa. Paykunataj waj diosesman kʼaskakorqanku, chay diosesmantaj qonqorikorqanku, yupaycharqankutaj. Chayrayku Jehová Diosqa kay jina llakiyta paykunaman apachimun’,+ nispa”. 10  Salomonqa 20 wataspi chay iskaynin wasista ruwayta tukucharqa: Jehová Diospa wasinta, reypa wasintawan.+ Chay wataspitaj 11  Tiromanta rey Hiramqa+ Salomonman qorqa cedro maderasta, enebro maderasta, ashkha qorita, may chhikatachá munarqa chay chhikata.+ Salomontaj Hiramman qorqa 20 llajtasta Galilea jallpʼaspi. 12  Rey Hiramtaj Tiromanta jamorqa Salomón qorqa chay llajtasta qhawarej, nitaj chay llajtasqa allinchu rijchʼarqa. 13  Nerqataj: “Hermanóy, ¿imapajtaj kay jina llajtasta qowankiri?”, nispa. Chayrayku chay llajtastaqa kunankama Cabul Jallpʼas* nispa sutichanku. 14  Chantá rey Hiramqa Salomonman apacherqa qorita 4.104 kilosta.*+ 15  Kaypi willashan rey Salomonqa runasta paypaj trabajanankupaj tantasqanta,+ ruwachinanpaj Jehová Diospa wasinta,+ paypa wasintapis, ruwachillarqataj Lomata,*+ Jerusalén llajtaj perqasninta, Hazorta,+ Meguidota,+ Guezertawan.+ 16  (Rey faraonqa* Egiptomanta jamuspa Guézer llajtata japʼikapusqa, ninawantaj ruphaykuchisqa, chay llajtapi tiyakoj cananeostapis+ wañuchisqa. Chay llajtataqa warmi wawanman qopusqa+ kacharpayashaspa,* chay wawantaj Salomonpa warmin karqa). 17  Ajinamanta Salomonqa Guézer llajtata watejmanta sayaricherqa, chantá sayarichillarqataj: Ura Bet-Horón llajtata,+ 18  Baalat llajtata,+ chʼin jallpʼapi Tamar llajtata, chayqa karqa Israelpa japʼiyninpi. 19  Chantá Salomonqa sayarichillarqataj mikhuykunasta jallchʼananpaj tukuynin llajtasta, carretasninta sayachinanpaj llajtasta,+ caballospi purejkunapaj llajtasta, imatachá Jerusalenpi Salomón ruwayta munarqa chay tukuy imastapis, Líbano orqospipis, jinallataj tukuynin kamachisqan jallpʼaspipis. 20  Chay jallpʼaspi puchojkunaqa karqanku: amorreos, hititas, perizitas, heveos, jebuseos,+ paykunaqa mana Israel nacionmantachu karqanku.+ 21  Paykunaj wawasninkoqa chay jallpʼaspi puchorqanku, chaykunatataj Salomonqa apamorqa esclavosta jina sinchʼita trabajachinanpaj, kunankamapis esclavosllapuni kanku.+ Chay runastaqa israelitas mana chinkachiyta atisqankuchu. 22  Salomonqa ni mayqen israelitatapis esclavoman tukucherqachu.+ Israelitasqa soldadosnin karqanku, yanapajkunasnin, kuraj kamachejkunasnin, capitanesnin, carretasta apajkunajta, jinallataj caballospi purejkunajta kamachejkunasnin. 23  Kallarqataj 550 encargadosninpa kamachejkunasnin, chay kamachejkunaqa Salomonpa tukuy ima ruwachisqanta qhawaj kanku, paykunaqa trabajadorespa capatazkunasnin karqanku.+ 24  Faraonpa warmi wawanqa+ Davidpa Llajtanmanta+ wasinman jamporqa, mayqentachus Salomón ruwachiporqa chayman. Chantá Salomonqa ruwallarqataj Lomata.*+ 25  Salomonqa watapi kinsa kutita+ Diospaj uywasta qʼolachej,* khuska mikhurikuy ofrendastapis altar patapi jaywaj, Jehová Diospaj ruwarqa chay altarpi.+ Chantapis altar patapi qʼoshñichispa ofrendasta jaywallajtaj, chay altarqa Jehová Diospa ñaupaqenpi kasharqa. Ajinata Salomonqa wasita tukucharqa.+ 26  Chantá rey Salomonqa ruwallarqataj ashkha barcosta Ezión-Gueberpi,+ chayqa kashan Elot qayllapi, Puka mar qocha kantupi, chaytaj Edom jallpʼaspi kashan.+ 27  Rey Hiramqa chay barcospi kamachisninta kachaj,+ mar qochapi puriyman yachasqa kajkunata, Salomonpa kamachisninwan khuska trabajanankupaj. 28  Paykunataj Ofirman+ rispa qorita apamorqanku 14.364 kilosta,* chay qoritataj rey Salomonman jaywarqanku.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “kamachina wasinta”.
Ichá nillanmantaj “ni imapaj valej jallpʼas”.
Hebreo parlaypeqa nin, “120 talentosta”. Uj talentoqa pesarqa 34,2 kilos (1.101 onzas troy). Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “Milota”. Glosariopi Loma nisqata leeriy.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “qopusqa casamiento regalota jina”.
Chayri “Milota”. Glosariopi Loma nisqata leeriy.
Chayri “ruphachej”.
Hebreo parlaypeqa nin, “420 talentosta”.