1 Reyes 12:1-33

  • Rehoboamqa mana khuyarispa runasman kutichin (1-15)

  • Chunka ayllus oqharikunku (16-19)

  • Jeroboanqa Israelpi kamachiyta qallarin (20)

  • Rehoboamqa mana Israelwan maqanakunanchu tiyan (21-24)

  • Jeroboanqa waka uñasta ruwachin yupaychanankupaj (25-33)

12  Rehoboamqa Sichem*+ llajtaman rerqa, tukuynin israelitaspis Sichemman rillarqankutaj Rehoboamta reyta churanankupaj.+  Nebatpa wawan Jeroboantaj chayta uyarerqa (Jeroboanqa Egiptollapiraj kasharqa, payqa rey Salomonmanta ayqekuspa Egiptoman tiyakoj riporqa).+  Chaypacha israelitasqa Jeroboanta wajyachimorqanku. Chantá Jeroboanqa tukuynin israelitaswan khuska Rehoboampaman rispa nerqanku:  “Tataykeqa ancha sinchʼita trabajachiwarqayku,+ kunanqa sichus pisiyachinki tatayki ancha sinchʼita trabajachiwasqaykuta chayqa, noqaykoqa qanta sirvisqayku”,* nispa.  Rehoboamtaj paykunata nerqa: “Kunanqa ripullaychej, kaymanta kinsa diasman kutimunkichej”, nispa. Runastaj riporqanku.+  Rey Rehoboamtaj kurajkunata tapukamorqa, paykunaqa tatan Salomonta sirvisqanku kausakushajtin. Kayta taporqa: “¿Imatá kutichiyman israelitasman? ¿Imatá yuyaychariwankichejman?”, nispa.  Paykunataj kuticherqanku: “Sichus kunan pʼunchaymantapacha paykunata allinta sirvinki, mañakusqankutapis uyarinki, nisqankutataj ruwanki chayqa, paykunaqa sirvillasonqankupuni”, nispa.  Rehoboamtaj chay kurajkunaj yuyaychasqankuta mana japʼikorqachu. Astawanpis payqa paywan wiñasqanku chay jovenestañataj tapukamorqa, chay jovenesqa payta yanapaj kanku.+  Rehoboamqa paykunata taporqa: “¿Ima niwajchejtaj? Runasqa mañakuwanku: ‘Tatayki ancha sinchʼita trabajachiwasqaykuta pisiyachiy’, nispa. ¿Imatá paykunaman nisunman?”, nispa. 10  Paywan khuska wiñasqanku chay jovenestaj nerqanku: “Sichus israelitas mañakusunku: ‘Tataykeqa ancha sinchʼita trabajachiwayku, qantaj chayta pisiyachinayki tiyan’, nispa chayqa, qanqa kay jinata kutichinayki tiyan: ‘Uña dedoyqa tataypa caderanmantapis aswan rakhuraj kanqa. 11  Tatayqa ancha sinchʼita trabajachisorqachej, noqatajrí aswan sinchʼitaraj trabajachisqaykichej. Tatayqa seqʼonasllawan seqʼochisorqachej, noqataj filo puntasniyoj seqʼonaswan seqʼochisqaykichej’, nispa”. 12  Jeroboantaj tukuynin israelitaswan khuska kinsa diasmanta kutimorqanku rey Rehoboampaman, pay nisqanman jina: “Kinsa diasmanta kutimunkichej”,+ nispa. 13  Rey Rehoboamtaj mana khuyarispa runasman kuticherqa. Payqa chay kurajkunaj yuyaychasqankuta mana japʼikusqachu. 14  Astawanpis reyqa chay jovenespa yuyaychasqankuta japʼikuspa kay jinata runasman kuticherqa: “Tatayqa ancha sinchʼita trabajachisorqachej, noqataj aswan sinchʼitaraj trabajachisqaykichej. Tatayqa seqʼonasllawan seqʼochisorqachej, noqataj filo puntasniyoj seqʼonaswan seqʼochisqaykichej”, nispa. 15  Ajinata reyqa mana runasta uyarerqachu. Chaytaqa Jehová Diospuni ruwacherqa,+ ajinamanta juntʼakunanpaj imatachus Jehová Dios silonita Ahiyanejta+ parlasqanta Nebatpa wawan Jeroboanman. 16  Tukuynin Israel repararqa reyqa mana paykunata uyarisqanta, chayrayku reyman kuticherqanku: “¿Imaykutaj David kasqa? Noqaykoqa Jesej wawan Davidmanta ni imatapis japʼisqaykuchu.* Israelitas, diosesniykichejman kutipuychej. Davidpa mirayninmanta kajkuna, qankunallaña cuidakuychej”, nispa. Chaymanta israelitasqa wasisninkuman kutiporqanku.+ 17  Rehoboamtajrí gobernashallarqapuni Judá llajtaspi tiyakoj israelitasta.+ 18  Chantá rey Rehoboamqa Adoramta+ kacharqa israelitasman. Adoramqa reypaj tukuy trabajajkunamanta encargado karqa. Tukuynin israelitastaj rumiswan chʼanqaspa Adoramta wañucherqanku. Rey Rehoboamtaj usqhayllata carretanman wicharispa Jerusalenman ayqerqa.+ 19  Ajinamanta israelitasqa Davidpa mirayninpa contranpi oqharikorqanku,+ kunan pʼunchaykama. 20  Tukuynin israelitasqa Jeroboán kutinpusqantaña yachaytawan payta wajyacherqanku. Tantasqa kashajtinkutaj Jeroboanta churarqanku tukuynin Israelpa reynin kananpaj.+ Niña pipis Davidpa mirayninmanqa kutisqachu karqa, Judá ayllullaña* kutisqa karqa.+ 21  Rehoboamtaj Jerusalenman chayaytawan, chay ratopacha Judamanta, Benjamín ayllumantawan tukuynin qharista tantachimorqa. 180.000 sumajta maqanakoj* soldadosta tantachimorqa Israel nacionwan maqanakunankupaj. Salomonpa wawan Rehoboamqa chayta ruwarqa tukuynin Israelpa reynillanpuni kananpaj.+ 22  Chaypacha cheqa Diosqa* kamachin Semayaman+ nerqa: 23  “Kayta niy Judamanta Salomonpa wawan rey Rehoboamman, jinallataj Judá aylluman, Benjamín aylluman, chay waj runasmanpis: 24  ‘Jehová Diosqa kayta nisunkichej: “Ama rinkichejchu israelita hermanosniykichejwan maqanakoj. Sapa ujniykichej wasiykichejman kutipunaykichej tiyan, noqamin kaytaqa ruwachini”,+ nispa’”. Paykunataj Jehová Diospa nisqanta kasukuspa wasisninkuman kutiporqanku, Jehová Dios paykunaman kamachisqanman jina. 25  Jeroboanqa Efraín orqos chaynejpi Sichem+ llajtata watejmanta sayaricherqa, chaypitaj tiyakorqa. Chantá chaymanta ripuspa Penuel+ llajtatañataj watejmanta ruwamorqa. 26  Jeroboanqa sonqonpi nerqa: “Ichapis gobiernoqa Davidpa mirayninpa makinman kutipushanman.+ 27  Sichus runas Jerusalenman wicharillanqankupuni Jehová Diospa wasinpi uywasta jaywanankupaj chayqa,+ chay runaspa sonqonkoqa tijrakunman Judamanta señorninku rey Rehoboamman. Ajinapi runasqa noqata wañuchiwaspa Judamanta rey Rehoboamman kutipunkuman”, nispa. 28  Rey Jeroboanqa allinta yuyaychachikuytawan iskay waka uñasta qorimanta ruwacherqa,+ chantá runasta nerqa: “Anchapuni Jerusalenman wicharinaykichejqa. Israelitas, kayqa Diosniykichej, kaymin Egipto jallpʼasmanta orqhomusorqachej”,+ nispa. 29  Chantá payqa ujnin waka uñata Betelman+ apaspa chayman churamorqa, ujnintataj Danman.+ 30  Chaywan runasqa juchaman urmarqanku.+ Runasqa Dankamapuni rej kanku chay ujnin waka uñata yupaychaj. 31  Jeroboanqa pata lugarespi chay diosespaj yupaychana wasista ruwacherqa, chantá runas ukhullamanta sacerdotesta ajllarqa, mana levitas kajkunata.+ 32  Chantá Jeroboanqa fiestata rikhuricherqa pusaj kaj killapi, 15 pʼunchaypi ruwakunanpaj, Judapi fiesta karqa chay jinata.+ Betelpi+ ruwacherqa chay altar patapi payqa chay waka uñaspaj qarakusta ruwarqa.* Chay Betelllapitaj payqa sacerdotesta churarqa chay ruwachisqan pata lugarespi sirvinankupaj. 33  Jeroboanqa 15 pʼunchaypi, pusaj kaj killapi, jaywanasta qʼolachiyta* qallarerqa Betelpi altarta ruwacherqa chay patapi. Chay fechataqa paylla churasqa, ajinata payqa israelitaspaj fiestata rikhuricherqa. Payqa altarman wicharerqa jaywanasta qʼoshñichinanpaj.

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “Siquem”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Sirvisqayku: waj lugarespi ninku sirvisajku.
Japʼisqaykuchu: waj lugarespi ninku japʼisajkuchu.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “ajllasqa”.
Chayri “cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Chayri “ofrendasta jaywarqa”.
Chayri “ruphachiyta”.