1 Reyes 5:1-18

  • Rey Hiramqa wasichanapaj materialesta apachimun (1-12)

  • Salomonqa trabajadoresta tantachin (13-18)

5  Tiromanta+ rey Hiramqa Davidpa unay amigon karqa. Payqa uyarerqa Salomonta rey kananpaj churasqankuta tatan Davidpa cuentanmanta. Chayrayku rey Hiramqa kamachisninta rey Salomonman kacharqa.+  Salomontaj rey Hiramman+ kayta willacherqa:  “Allinta yachanki tatay Davidqa Jehová Diosninpa sutinpaj mana uj wasita ruwapuyta aterqachu. Mana aterqachu ashkha enemigoswan guerrapi tinkusqanrayku, ajinallapuni karqa Jehová Dios chay enemigosninta chakin uraman churanankama.+  Kunantaj Jehová Diosneyqa samarichiwan chay tukuy enemigosmanta.+ Ni pipis contraypi kanñachu, nitaj ni imata manchachikunayku kanchu.+  Chayrayku Jehová Diosniypa sutinpaj uj wasita ruwasaj nishani, tatay Davidman Jehová Dios nisqanman jina. Payqa tatayta nisqa: ‘Pitachus kamachina tiyanaykiman tiyaykuchisaj qanpa cuentaykimanta, chay wawayki sutiypaj wasita ruwanqa’,+ nispa.  Chayrayku trabajadoresniykita kamachiy Líbano orqosmanta cedro sachʼasta noqapaj kʼutumunankuta.+ Trabajadoresneyqa trabajadoresniykiwan khuska llankʼanqanku. Noqa pagasqayki trabajadoresniykimanta, mashkhatachá qan niwanki chayta. Allinta yachanki noqaykoqa mana sachʼasta kʼutuyta yachaykuchu sidonios jinaqa”,+ nispa.  Hiramqa Salomonpa chay willachisqanta uyariytawan manchayta kusikorqa, nerqataj: “Jehová Diosqa kunan pʼunchay jatunchasqa kachun. Paymin Davidman uj yachayniyoj wawata qon chay chhikan nacionta kamachinanpaj”,+ nispa.  Chantá Hiramqa Salomonman kayta willacherqa: “Uyarini chay willachimuwasqaykita. Chay mañakuwasqaykita ruwasaj, niwasqaykiman jina cedro kʼullusta, enebro kʼullustawan apachimusqayki.+  Trabajadoresneyqa Líbano orqosmanta uraykuchenqanku mar qochakama. Chaypitaj chay kʼullusta wataykuchisaj mar yakunta rinanpaj maymanchá chayananta munanki chay lugarkama, chaypi phaskarachisaj, chaymantaqa qanllaña apakapunki. Pagota jinataj mikhuykunata qowanki, mañakususqayman jina wasiypi kajkunapaj”,+ nispa. 10  Ajinata Hiramqa cedro kʼullusta, enebro kʼullustawan Salomonman apacherqa mañakusqanman jina. 11  Salomontaj Hiramman apacherqa trigota 69.565 quintalesta* wasinpi kajkunapaj. Apachillarqataj aswan sumaj aceite de olivata 4.400 litrosta.* Chay chhikata Salomonqa sapa wata Hiramman apachej.+ 12  Jehová Diosqa Salomonman sumaj yachayta qorqa nisqanman jina.+ Hiramwan Salomonwanqa allinta kausakoj kanku, tratotapis ruwarqanku. 13  Rey Salomonqa tukuynin Israelmanta 30.000 runasta tantacherqa trabajachinanpaj.+ 14  Salomonqa chay runasta Líbano orqosman kachaj uj grupota sapa killa, sapa grupopitaj 10.000 rej kanku. Chay trabajadoresqa uj killata Líbano orqospi trabajaj kanku, iskay killatataj wasinkupi kaj kanku. Adoniramtaj+ encargado karqa chay trabajajkunamanta. 15  Salomonpataqa 70.000 peonesnin karqa,* orqospi rumista kʼutojkunataj 80.000 karqa.+ 16  Salomonpata tiyapullarqataj 3.300 encargadosnin,+ paykunaqa trabajadorespa capatazninku karqanku. 17  Rey kamachisqanman jina paykunaqa rumi orqhona lugarmanta jatuchaj rumista orqhospa kʼutorqanku, valorniyoj rumista.+ Chay kʼutusqa rumisqa+ wasi cimientosman churanapaj karqa.+ 18  Ajinata Salomonpa trabajadoresninwan Hirampa trabajadoresninwan, guebalitaswan+ khuska rumista kʼutorqanku, wakicherqankutaj maderastawan rumistawan wasita ruwanapaj.

Sutʼinchaykunasnin

Hebreo parlaypeqa nin, “20 coros”.
Hebreo parlaypeqa nin, “20.000 coros”. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “qʼepirisnin karqa”.