1 Reyes 3:1-28

  • Salomonqa faraonpa wawanwan casaran (1-3)

  • Jehovaqa Salomonman mosqoyninpi rikhurin (4-15)

    • Salomonqa yachayta mañakun (7-9)

  • Salomonqa iskay mamaspa demandankuta chʼuwachan (16-28)

3  Salomonqa Egiptomanta rey faraonwan* aylluchakorqa, payqa faraonpa warmi wawanwan casararqa,+ Davidpa Llajtanmantaj+ pusamorqa wasinta ruwayta tukuchanankama,+ Jehová Diospa wasintapis+ ruwayta tukunankama, jinallataj Jerusalén llajtaj muyuyninpi perqata+ ruwachinankama.  Chay tiempopi Jehová Diospa sutinpaj manaraj uj wasita ruwasqankurajchu.+ Chayrayku runasqa pata lugarespi uywasta qʼolachisharqanku.*+  Salomonqa Jehová Diosta munakusqanrayku tatan Davidpa kamachisqanta kasusharqa, jinapis pata lugarespi uywasta qʼolachisharqaraj, chay jaywanastapis qʼoshñichisharqaraj.+  Reyqa Gabaonman rerqa chaypi uywasta qʼolachinanpaj. Gabaonqa tukuy pata lugaresmanta aswan rejsisqa karqa.+ Chay altar patapi Salomonqa 1.000 uywasta qʼolacherqa.+  Gabaonpitaj Jehová Diosqa Salomonman mosqoyninpi rikhurerqa tutan puñushajtin. Diosqa Salomonta nerqa: “Imatachus qosunayta munanki chayta mañakuway”,+ nispa.  Salomontaj nerqa: “Qanmin tatay Davidta maytapuni munakorqanki, tatay ñaupaqeykipi cheqanta purisqanrayku, mana juchachana purisqanrayku, llimphu sonqoyoj purisqanrayku. Kunankamapis tataytaqa mayta munakunki, chayrayku ujnin wawantapis kamachina tiyananman tiyaykuchinki.+  Ajinata Jehová Diosníy, noqa kamachiykitaqa rey kanaypaj churawanki, tatay Davidpa cuentanmanta, jovenllaraj kajtiypis, mana ni imata yachajtiypis.+  Noqa kamachiykeqa ajllakusqayki nacionta kamachishani.+ Paykunaqa allin ashkhapuni kanku, mana yupay atinapuni.  Chayrayku kay kamachiykimanqa kasukoj sonqota qoy nacionniykita juzgayta atinanpaj,+ allintataj reparananpaj imachus allin, imatajchus mana allin kasqanta.+ Ni pi juzgayta atinmanchu kay chhika runasniyoj nacionniykitaqa”, nispa. 10  Salomonpa chay mañakusqanqa Jehová Diosman allin rijchʼarqa.+ 11  Chayrayku Diosqa Salomonta nerqa: “Qanqa mana unayta kausakuytachu mañakuwanki, nitaj qhapajyaytachu, nillataj enemigosniyki wañunankutachu. Astawanqa allinta juzganaykipaj allin yachayniyoj kayta mañakuwanki.+ 12  Chayrayku mañakuwasqaykita qosqayki.+ Yachayniyoj sonqota, allinta reparaj sonqota qosqayki.+ Qan jina yachayniyojqa manaraj pipis kanrajchu, nitaj pipis kanqañachu.+ 13  Chay mana mañakuwasqaykitapis qollasqaykitaj:+ qhapaj kayta, jatunpaj qhawasqa kaytapis.+ Kausashajtiykeqa mana qan jina waj rey kanqachu.+ 14  Sichus ñankunasniyta purinki, leyesniyta, kamachisqasniytapis kasukuspa, imaynatachus tatayki David purerqa ajinata chayqa,+ unayta kausachisqayki”, nispa.+ 15  Salomonqa rijchʼariytawan reparakorqa Dios mosqochisqanta. Chayrayku Salomonqa Jerusalenman rerqa, sayaykorqataj Jehová Diospa trato ruwasqan arcaj ñaupaqenpi. Chaypitaj uywasta qʼolacherqa, khuska mikhurikuy ofrendastapis+ jaywarqa, tukuynin kamachisninpajpis mikhunata wakicherqa. 16  Chaypacha iskay khuchi warmis* reypaman jamorqanku. 17  Ujnin warmi nerqa: “Señorníy, kay warmiwan noqawanqa uj wasillapi khuska tiyakuyku. Pay wasipi kashajtin wawitayta nacechikorqani. 18  Nacechikusqaymanta kinsa pʼunchayninmantaj kay warmipis wawitanta nacechikullarqataj. Wasipeqa iskaynillayku karqayku, manapuni pipis noqaykuwan khuska wasipi karqachu. 19  Chʼisitaj kay warmeqa wawanpa patanman puñuykusqa, wawantaj wañupusqa. 20  Chantá kay warmeqa khuskan tutata sayarispa wawitayta ladoymanta oqharikapusqa kay kamachiyki puñukushajtin. Wawitaytataj ladonman puñuchikapusqa, wañusqa wawantataj makiy pataman siriykuchisqa.* 21  Tutamanta wawitayta ñuñuchinaypaj jatarejtiytaj wañusqallataña rikorqani. As allinta qhawaykurispataj repararqani mana wawaychu kasqanta, mana nacechikusqay wawaychu kasqa”, nispa. 22  Chay ujnin warmitaj nerqa: “Mana mana. Wawayqa kausashan, wawaykitaj chay wañusqa”, nispa. Ujnin warmitaj nisharqa: “Mana mana. Wawaykeqa chay wañusqa, wawayqa kausashan”, nispa. Ajinata chay iskay warmisqa reypa ñaupaqenpi discutisharqanku. 23  Reytaj nerqa: “Kay warmeqa nishan: ‘Kayqa waway, kay kausashaj waway. Chay wañusqataj wawayki’, nispa. Kay ujnintaj nishan: ‘Mana mana. Wawaykeqa chay wañusqa. Wawaytaj kausashan’, nispa”. 24  Chantá reyqa nerqa: “Uj espadata apamuwaychej”, nispa. Kamachisnintaj uj espadata reyman apamorqanku. 25  Chantá reyqa nillarqataj: “Chay kausashaj wawata iskayman khuchurpaychej. Khuskanta ujnin warmiman jaywaychej, khuskantataj chay ujninman”, nispa. 26  Chay ratopachataj chay kausashaj wawaj mamanqa, reyta rogakorqa wawanmanta sonqon nanasqanrayku. Kay jinata: “Señorníy, ama jina kaspa kay warmiman qopuy chay kausashaj wawata. Amapuni chay wawata wañurpachiychejchu”, nispa. Chay ujnin warmitaj nisharqa: “Mana. Chay wawataqa iskayman khuchurpachunku, ni qanpaj ni noqapaj”, nispa. 27  Chayta uyarispa reyqa nerqa: “Chay kausashaj wawata qopuychej ñaupajta parlarqa chay warmiman. Ama wañuchiychejchu. Paymin mamanqa”, nispa. 28  Tukuynin Israelpitaj yachakorqa ajinata rey chay quejata chʼuwachasqanta. Israelitastaj manchayta tʼukusharqanku ajinata ruwasqanmanta.+ Tukuypis sutʼita repararqanku Diospuni reyman yachayta qosqanta justiciata ruwananpaj.+

Sutʼinchaykunasnin

Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Chayri “ruphachisharqanku”.
Khuchi warmi nispaqa parlashan qhariswan puñuykoj warmimanta, astawanqa qolqerayku.
Siriy: waj lugarespi ninku winkuy.