1 Reyes 17:1-24

  • Profeta Eliasqa mana paramunanta willan (1)

  • Qharqañas mikhuchinku (2-7)

  • Sareptaman rin uj viudaj wasinman (8-16)

  • Viudaj wawan wañupun, kausarinpuntaj (17-24)

17  Chaypacha Galaadpi+ tiyakoj tisbita Eliasqa*+ Achabman* nerqa: “Kausaj Jehová Diospa sutinpi jurani, paymin Israelpa Diosnin, payta noqaqa yupaychani, paypa sutinpi jurani: Kay watasqa mana chhullamonqachu, nitaj paramonqachu noqa ninaykama”,+ nispa.  Jehová Diostaj Eliasta nerqa:  “Inti llojsimuy ladoman ripuy Kerit mayupi* pakakamuy, Jordán mayoj inti llojsimuy ladonpi.  Chay mayumanta yakuta tomanki. Noqataj qharqañasta kamachisaj qanpaj mikhunata apamunankuta”,+ nispa.  Eliastaj chay ratopacha rispa Jehová Diospa kamachisqanta ruwarqa. Eliasqa rispa Kerit mayupi quedakamorqa, Jordán mayoj inti llojsimuy ladonpi.  Qharqañastaj tutamanta Eliaspaj tʼantatawan aychatawan apamoj kanku, chʼisiyaykuytapis tʼantatawan aychatawan apamoj kanku. Eliastaj chay mayumanta yakuta tomaj.+  Uj mashkha pʼunchaymantataj mayoqa chʼakiporqa,+ chay nacionpi mana parasqanrayku.  Jehová Diostaj Eliasta nerqa:  “Sayarispa Sareptaman riy, chayqa Sidón jallpʼaspi kashan. Chaypi quedakunki. Noqa uj viudata kamachisaj chaypi mikhunata qosunanta”,+ nispa. 10  Eliastaj sayarispa Sareptaman riporqa. Llajtamanña yaykushajtintaj uj viudata rikorqa llantʼata pallashajta. Eliastaj chay warmita wajyaspa nerqa: “Ama jina kaspa vasitupi uj chhika yakituta jaywarimuway tomarikunaypaj”,+ nispa. 11  Chay viuda yakuman rishajtintaj Eliasqa nillarqataj: “Ama jina kaspa uj parti tʼantitatawan aparinpuway”, nispa. 12  Viudataj nerqa: “Kausaj Jehová Diosniykej sutinpi jurani: Mana tʼantay kanchu. Jatun yurupi uj maki jakʼullaña tiyapuwan, juchʼuy yuritupitaj uj chhika aceitellaña tiyapuwan.+ Kunitanqa uj chhika llantʼata pallakushani, chaywan imallatapis noqapaj wawaypajwan ruwamunaypaj. Chayllatawanñachá mikhusqayku, chantá wañupusqayku”,* nispa. 13  Eliastaj chay viudaman nerqa: “Ama llakikuychu. Rispa chay nisqaykita ruwamullay. Ñaupajtaqa noqapajraj ruwapuway tiyapusunki chay jakʼuwan uj juchʼuy muyu tʼantata, kaymantaj apanpuway. Chantá imallatapis ruwarillawaj qanpaj wawaykipajpis. 14  Israelpa Diosnin Jehovaqa nin: ‘Jatun yurumantaqa mana jakʼu tukukaponqachu, juchʼuy yurumantapis mana aceite tukukaponqachu, Jehová Dios jallpʼa pataman parachimunankama’,+ nispa”. 15  Chay viudataj rispa Eliaspa nisqanta ruwamorqa. Ajinamanta Eliaspis, chay viudapis, chay viudaj familianpis mikhunayoj karqanku ashkha pʼunchaykunata.+ 16  Jatun yurumantaqa mana jakʼu tukukaporqachu, juchʼuy yurumantapis mana aceite tukukaporqachu Jehová Dios Eliasnejta nisqanman jina. 17  Aswan qhepataña chay wasiyoj warmej wawanqa onqoykorqa, sinchʼitapuni onqoykorqa, wañuporqataj.+ 18  Chayrayku warmeqa Eliasta nerqa: “Diospa* kamachin, ¿imanarqaykitaj qantari? ¿Juchayta yuyarichiwajchu jamunki? ¿Wawayta wañuchejchu jamunki?”,+ nispa. 19  Eliastaj nerqa: “Wawaykita apamuy”, nispa. Chantá wawata mamanpa makinmanta oqharispa, pata cuartoman aparqa maypichus pay puñoj chayman, camanmantaj winkuykucherqa.*+ 20  Chantá Eliasqa Jehová Diosman qhaparikorqa: “Jehová Diosníy,+ kay viudaqa wasinpi japʼikushawan. ¿Imajtintaj kay jinata ñakʼarichishanki? ¿Qhawallankichu wawan wañupunanta?”, nispa. 21  Chantá Eliasqa chay wawaj patanman kinsa kutita winkuykorqa, Jehová Diosmantaj qhaparikorqa: “Jehová Diosníy, kay wawata kausarichillay ari”, nispa. 22  Jehová Diostaj Eliaspa mañakusqanta uyarerqa,+ wawataj kausarimorqa.+ 23  Eliastaj chay pata cuartomanta wawata uraykuchimuspa wasi ukhuman apaykorqa, chantá mamanman jaywapuspa nerqa: “Qhawariy, wawayki kausashan”,+ nispa. 24  Warmitaj Eliasta nerqa: “Kunanqa sutʼita yachani: Qanqa Diospa kamachinpuni kanki.+ Jehová Dios qannejta parlasqanpis cheqanpuni”, nispa.

Sutʼinchaykunasnin

Elías suteqa niyta munan Diosneyqa Jehová.
Chayri “Acabman”. Yanapa A2 nisqata leeriy.
Chayri “Kerit wayqʼopi”.
Wañupusqayku: waj lugarespi ninku wañupusajku.
Chayri “Cheqa Diospa”. Glosariopi cheqa Dios nisqata leeriy.
Winkuy: waj lugarespi ninku siriy.