1 Reyes 2:1-46

  • Davidqa Salomonta encargan (1-9)

  • David wañupun. Salomón kamachiyta qallarin (10-12)

  • Adoniaspa yuyaychakusqanqa wañuyman chayachin (13-25)

  • Abiatarta qharqonku. Joabta wañuchinku (26-35)

  • Simeita wañuchinku (36-46)

2  Davidqa wañupunan qayllata, kay jinata wawan Salomonta kamacherqa:  “Wawáy, noqaqa wañupusajña. Qanqa kallpayoj kanayki tiyan,+ wapu kanayki tiyan.+  Jehová Diosniykita kasunayki tiyan paypaj ñanninta purispa, nisqasninta kasukuspa, kamachisqasninta kasukuspa, juiciopi nisqasninta, jinallataj yuyarichisqasnintapis kasukuspa, Moisespa Leyninpi+ chay imas qhelqasqa kasqanman jina. Chayta ruwajtiykeqa allin risonqa tukuy ima ruwasqaykipi, mayman rejtiykipis.  Jehová Diospis imatachus noqamanta nisqanta juntʼallanqataj, pay niwarqa: ‘Sichus wawasniyki imaynatachus purisqankuta allinta qhawarikonqanku chayqa, noqaj ñaupaqeypitaj tukuy sonqonkuwan, tukuy kausayninkuwan*+ allinta purenqanku chayqa, Israelpa kamachina tiyananpeqa mirayniykimanta kajkunapuni tiyaykonqanku kamachinankupaj’, nispa.+  ”Qan allinta yachanki imatachus Zeruyaj wawan Joab ruwawasqanta, imatachus Israelpa ejercitosninpa iskay kurajkunasninta ruwasqanta, payqa Nerpa wawan Abnerta,+ Jeterpa wawan Amasatawan+ wañucherqa,+ mana ni guerra, ni ima kashajtillan. Chaypacha Joabqa cinturanpi chumpinta, chakisninpi jukʼutasnintawan* paykunaj yawarninkuwan yawarchaykorqa.  Allin yachayniyoj kasqaykiman jina ruwaspa, ama saqenkichu chay machu runa ajinalla wañunanta.+  ”Galaadmanta Barzilaij+ wawasnintataj khuyakunayki* tiyan, paykunaqa mesaykipi qanwan khuska mikhunanku tiyan. Paykunaqa noqawan khuska karqanku+ hermanoyki Absalonmanta ayqekushajtiy.+  ”Kay qayllallapi tiyakun Bahurimmanta benjaminita Gueraj wawan Simeí. Payqa millayta maldeciwarqa+ Mahanaimman+ rishajtiy. Jordán mayuman noqawan tinkukoj jamojtintaj, noqaqa Jehová Diospa sutinpi juraspa nerqani: ‘Mana wañuchisqaykichu’,+ nispa.  Paytaqa castigankipuni, ama ajinallataqa saqenkichu.+ Qan yachayniyoj kanki, allinta yachanki imatachus payta ruwanaykita. Chay machu runataqa ama saqenkichu ajinalla wañunanta”.+ 10  Chantá Davidqa ñaupa tatasnin jina wañuporqa, pʼamparqankutaj Davidpa Llajtanpi.+ 11  Davidqa Israelta kamacherqa 40 watas juntʼata: Hebronpi+ qanchis watasta kamacherqa, Jerusalenpitaj 33 watasta.+ 12  Chantá Salomonqa tatan Davidpa kamachina tiyananman tiyaykukorqa, gobiernontaj allin atiyniyojman tukorqa.+ 13  Aswan qhepata Haguitpa wawan Adoniasqa Salomonpa maman Bat-Sebawan parlaj jamusqa. Bat-Sebataj Adoniasta taporqa: “¿Tukuy imapis allillanchu?”, nispa. Adoniastaj kuticherqa “arí” nispa. 14  Chantá Adoniasqa nillarqataj: “Ujta qanwan parlariyta munani”, nispa. Bat-Sebataj nerqa: “Parlarillay”, nispa. 15  Adoniastaj nerqa: “Allinta yachanki, Israeltaqa noqa kamachinay karqa, tukuynin Israel suyasharqa noqapuni rey kanayta,+ rey jina kamachiytaj mana noqamanchu chayawarqa, manachayqa hermanoyman chayarqa. Jehová Dios munarqa hermanoyman chayananta.+ 16  Kunantaj uj imitallata mañarikuyta munayki. Amapuni mana niwaychu”, nispa. Bat-Sebataj nerqa: “Parlallay”, nispa. 17  Adoniastaj nerqa: “Ama jina kaspa rey Salomonta niripuway Sunem llajtayoj Abisagta+ warmiy kananpaj qonawanta. Noqa yachani qantaqa manapuni nisonqachu mana nispaqa”, nispa. 18  Bat-Sebataj nerqa: “Ya. Sutiykipi reywan parlamusaj”, nispa. 19  Chantá Bat-Sebaqa rey Salomonpaman yaykorqa Adoniaspa sutinpi parlananpaj. Reytaj chay rato sayarispa maman Bat-Sebaman chimpaykorqa, ñaupaqenmantaj kʼumuykukorqa. Chantá reyqa kamachina tiyananman tiyaykukorqa, mamanpajtaj uj sumaj tiyanata churacherqa, paña ladonpi tiyakunanpaj. 20  Bat-Sebaqa nerqa: “Uj imitallata mañarikusqayki, ama mana niwaychu”, nispa. Reytaj mamanta nerqa: “Mañarikullaway mamáy. Noqaqa manapuni mana nisqaykichu”, nispa. 21  Mamantaj nerqa: “Sunem llajtayoj Abisagta hermanoyki Adoniasman qopuy, paypa warmin kananpaj”, nispa. 22  Rey Salomontaj mamanta nerqa: “¿Imajtintaj mañakushawanki Sunem llajtayoj Abisagta hermanoypajri? Rey kanallantaña mañakunawayki faltan.+ ¿Kuraj hermanoy+ kajtinchu chayta mañakushawanki? Payman sayasqa kashanku sacerdote Abiatar, Zeruyaj+ wawan Joabpis”,+ nispa. 23  Chaypacha rey Salomonqa Jehová Diospa sutinpi jurarqa: “Diosqa sinchʼita castigawachun, manachus Adoniasta wañuchisaj chay mañakusqanmanta chayqa. 24  Kausaj Jehová Diospa sutinpi jurani, paymin sinchʼita sayachiwan,+ paymin tatay Davidpa kamachina tiyananpi tiyaykuchiwan, pay wasita ruwapuwan+ nisqanman jina. Diospaj sutinpi jurani: Adoniasqa kunan pʼunchaypacha wañuchisqa kanqa”,+ nispa. 25  Chay ratopacha rey Salomonqa Jehoiadajpa wawan Benayata+ kacharqa, Benayataj llojsiytawan Adoniasta wañurpachimorqa. 26  Chantá reyqa sacerdote Abiatarta+ nerqa: “Anatotman+ ripuy, jallpʼasniykiman. Qanqa juchaykirayku wañunayki tiyan, jinapis mana kay pʼunchaychu wañuchisqayki, Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diospa arcanta tatay Davidpa ñaupaqenta apasqaykirayku,+ tataywan khuskataj ñakʼarisqaykirayku, tukuy ima payta qhatirishajtin”,+ nispa. 27  Chaypacha Salomonqa Abiatarta wijchʼorqa amaña Jehová Diosta sacerdote jina sirvinanpaj. Ajinamanta imatachus Jehová Dios Elij+ wawasninpa contranta Silopi+ parlasqan juntʼakunanpaj. 28  Joabqa chay imasta yachaytawan Jehová Diospa toldo wasinman*+ ayqerqa, altarpa wajrasninmantataj chʼipaykukorqa. Joabqa Adoniasman+ kutisqa karqa, manataj Absalonmanchu,+ chayrayku ajinata ayqekorqa. 29  Chantá rey Salomonman willacherqanku: “Joabqa Jehová Diospa toldo wasinman ayqen, altarpa ladonpi kashan”, nispa. Salomontaj Jehoiadaj wawan Benayata kacharqa kayta nispa: “Rispa wañurpachimuy”, nispa. 30  Benayataj Jehová Diospa toldonman rispa Joabta nerqa: “Reyqa kayta kamachisunki: ‘Llojsimuy chaymanta’, nispa”. Joabtaj kutichikorqa: “Mana llojsimusajchu. Kaypi wañusaj”, nispa. Benayataj chay nisqanta reyman willamuspa nerqa: “Chayta Joab niwan, ajinata kutichikuwan”, nispa. 31  Reytaj Benayata nerqa: “Nisusqanman jina chay kikinpi wañuchimuy, pʼampamuytaj. Amaña juchayoj kanaykupaj, ni noqapis ni tataypa familianpis mana juchayoj runasta Joab wañuchisqanmanta.+ 32  Jehová Diosqa pagachenqa yawarta jichʼasqanmanta. Joabqa tatay Davidpa mana yachasqallanta espadawan wañucherqa iskay runasta, paymanta aswan cheqan runas kashajtinkupis, aswan sumaj runas kashajtinkupis. Ujnin karqa Nerpa wawan Abner,+ payqa Israelmanta soldadospa comandantenku karqa,+ ujnintaj Jeterpa wawan Amasá+ karqa, Judamanta soldadospa comandantenku.+ 33  Paykunaj yawarninkumantaqa Joab paganqa wiñaypaj wiñaynintinpaj, jinallataj mirayninpis.+ Davidmantaj Jehová Diosqa allin kausayta qochun, jinallataj mirayninman, familianman, kamachina tiyananmanpis wiñaypaj wiñaynintinpaj”, nispa. 34  Chantá Jehoiadaj wawan Benayaqa rispa Joabta wañurpachimorqa. Joabtaqa pʼamparqanku kikin wasinpi, chʼin pampapi. 35  Chantá reyqa Joabpa cuentanmanta Jehoiadaj wawan Benayata+ ejercitospaj comandanten kananpaj churarqa, sacerdote Sadoctapis+ Abiatarpa cuentanmanta churarqa. 36  Chaymanta reyqa Simeita+ wajyachispa nerqa: “Jerusalenpi tiyakunaykipaj wasita ruwakuy, ama Jerusalenmanta waj lugarman llojsinkichu. 37  Ima pʼunchaychus llojsispa Cedrón wayqʼota+ chimpawanki, chaypacha sutʼita yachay wañunaykita. Wañojtiykeqa qanlla juchayoj kanki”, nispa. 38  Simeitaj reyta nerqa: “Chay niwasqaykeqa maychus kajlla. Noqa kamachiykeqa señor reyniypa nisqanta ruwasaj”, nispa. Ajinamanta Simeiqa Jerusalenpi unayta tiyakorqa. 39  Kinsa wata juntʼakojtintaj Simeijta iskay esclavosnin Akispaman+ ayqekusqanku, Gatpa reynin Maacajpa wawanpaman. Runastaj Simeiman willarqanku: “Esclavosniykeqa Gatpi kashanku”, nispa. 40  Chay ratopacha Simeiqa burronta caronaytawan* Gatman kachaykukorqa Akispaman, esclavosninta pusakanpunanpaj. Simeí Gatmanta esclavosninwan kutinpojtintaj, 41  Salomonman kay willay chayarqa: “Simeiqa Jerusalenmanta llojsispa Gatman risqa, kutimusqañapis”, nispa. 42  Chayta yachaytawan reyqa Simeita wajyachispa nerqa: “¿Nichu Jehová Diospa sutinpi jurarqanki? ¿Nichu sutʼinta nerqayki: ‘Ima diachus Jerusalenmanta waj lugarman llojsinki chaypacha sutʼinta yachay wañunaykita’, nispa? ¿Chanta nichu qanllataj niwarqanki: ‘Chay nisqaykeqa maychus kajlla, kasusqayki’, nispa?+ 43  ¿Chanta imajtintaj Jehová Diospa ñaupaqenpi jurasqaykita mana valecherqankichuri? ¿Imajtintaj kamachisusqaytapis mana valecherqankichuri?”, nispa. 44  Chantá reyqa Simeita nillarqataj: “Qanqa allinta sonqoykipi yachashanki imastachus tatay Davidta ruwasqaykita.+ Jehová Diosqa chay mana allin ruwasqasniykita qanllamantaj kutiykuchimusonqa.+ 45  Rey Salomontaj bendecisqa kanqa,+ Davidpa kamachina tiyananqa Jehová Diospa ñaupaqenpi sumaj sinchʼi sayachisqa kanqa wiñaypaj wiñaynintinpaj”, nispa. 46  Chantá reyqa Jehoiadaj wawan Benayata kamacherqa wañuchinanta, Benayataj llojsiytawan Simeita wañurparichimorqa.+ Ajinata gobiernoqa Salomonpa makinpi sinchʼita sayarqa.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “tukuy almankuwan”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “abarcasnintawan”.
Hebreo parlaypeqa niyta munan mana tukukoj munakuy, mana tukukoj kʼacha kay. Glosariopi mana tukukoj munakuy nisqata leeriy.
Chayri “carpa wasinman”.
Chayri “wakichiytawan”.