1 Reyes 8:1-66

  • Arcata temploman apamunku (1-13)

  • Salomonqa israelitasman parlan (14-21)

  • Salomonqa Diosman templota jaywapushaspa mañakun (22-53)

  • Salomonqa israelitasta bendicen (54-61)

  • Diospaj jaywanas, Diosman templota jaywapunapaj fiesta (62-66)

8  Jaqay tiempopi Salomonqa tantacherqa+ Israelmanta kurajkunata, ayllusmanta* tukuynin kamachejkunata, jinallataj Israel familiasmanta tukuy umas kajkunatapis.+ Paykunaqa Jerusalenman jamorqanku, rey Salomonpaman, Jehová Diospa trato ruwasqan arcata apamunankupaj Davidpa Llajtanmantapacha,+ nisunman Sionmantapacha.+  Israelmanta tukuy runastaj fiestapaj* tantakorqanku rey Salomonpa ñaupaqenpi, etanim* killapi, qanchis kaj killapi.+  Israelmanta tukuy kurajkuna jamorqanku, sacerdotestaj arcata oqharerqanku.+  Ajinata paykunaqa apamorqanku Jehová Diospa arcanta, tinkukuna toldota,+ imaschus toldopi Diospaj tʼaqasqa karqa chay tukuy imastawan. Chay tukuy imastaqa sacerdoteswan levitaswan* apamorqanku.  Rey Salomonpis, payman jamunankupaj wajyachimorqa chay tukuynin israelitaspis, arcaj ñaupaqenpi kasharqanku. May chhika ovejasta, wakasta Diospaj qʼolacherqanku,*+ may chhikapuni karqa mana yupay atina.  Chantá sacerdotesqa Jehová Diospa trato ruwasqan arcata lugarninman apaykorqanku,+ wasej aswan ukhu kaj cuartonman, nisunman Aswan Santo Lugarman, querubinespa* lijrasnin* uraman.+  Querubinespa lijrasninkoqa kicharisqa kasharqanku arcaj patanpi, ajinamanta querubinesqa arcatawan arcaj kʼaspisnintawan llanthuykusharqanku.+  Arcaj kʼaspisnenqa+ jatuchaj karqa, puntasnenqa Santo Lugarmantapacha rikukoj, chay ukhu kaj cuartoj ñaupaqenmantapacha, jinapis jawamantaqa mana rikukojchu. Chaypitaj chay imasqa kunankama kashan.  Arca ukhupeqa ni ima karqachu, chay iskay pʼalta rumislla* karqa.+ Chay rumistaqa Moisés arcaman churasqa+ Horebpi kashajtinku, chaytaj karqa Jehová Dios israelitaswan tratota ruwashajtin,+ Egipto jallpʼasmanta llojsimushajtinku.+ 10  Sacerdotes santo lugarmanta llojsimusqankutawan, Jehová Diospa wasinmanqa phuyu+ juntʼaykorqa.+ 11  Sacerdotestaj phuyu juntʼaykusqanrayku mana chaypi qhepakuyta aterqankuchu ruwanasninkuta ruwanankupaj. Jehová Diospa wasinmanqa Jehová Diospa jatun kaynin juntʼaykorqa.+ 12  Chaypacha Salomón nerqa: “Jehová Diosqa nerqaña laqha phuyuspi tiyakunanta.+ 13  Diosníy, jatun wasita ruwapuyki, uj lugarta ruwapuyki chaypi wiñaypaj tiyakunaykipaj”,+ nispa. 14  Chantá reyqa kutirikuytawan tukuynin tantasqa israelitasta bendicerqa, tukuynin israelitas sayasqa kashajtinku.+ 15  Reyqa nerqa: “Israelpa Diosnin Jehovaqa jatunchasqa kachun. Paymin tatay Davidman ujta ruwananta nerqa,* chay nisqantataj juntʼashan.* Diosqa kay jinata nerqa: 16  ‘Israel nacionniyta Egiptomanta orqhomusqay pʼunchaymantapacha, manaraj ni mayqen llajtatapis ajllakunichu Israelpa ayllusnin ukhupeqa, chaypi sutiypaj wasita ruwachikunaypaj, chaypi sutiy jatunchasqa kananpajqa.+ Noqaqa Davidta ajllakuni Israel nacionniyta kamachinanpaj’, nispa. 17  Tatay Davidtaj sonqonpi munarqapuni uj wasita ruwayta Israelpa Diosnin Jehovaj sutinpaj.+ 18  Jehová Diostaj tatay Davidta nerqa: ‘Sonqoykipi mayta munashanki sutiypaj uj wasita ruwayta. Allinpuni wasita ruwapuwayta munasqaykeqa. 19  Jinapis mana qanchu chay wasitaqa ruwapuwanki. Sutiypaj wasitaqa nacekonqa chay wawayki ruwapuwanqa’,+ nispa. 20  Jehová Diosqa chay nisqanta juntʼanpuni, chayrayku noqaqa tatay Davidpa cuentanmanta yaykuni, Israelpa kamachina tiyananpitaj tiyaykukuni Jehová Dios nisqanman jina. Wasitapis ruwallanitaj Israelpa Diosnin Jehovaj sutinpaj.+ 21  Chay wasipitaj uj lugarta ruwani arcapaj, chay arcapi kashan ñaupa tatasninchejwan Jehová Diospa trato ruwasqan rumis,+ chay tratota paykunawan ruwarqa Egipto jallpʼasmanta orqhomushajtin”. 22  Chantá Salomonqa Jehová Diospa altarninpa ñaupaqenpi sayaykorqa, tukuynin tantasqa israelitaspa ñaupaqenkupi. Chantá makisninta cieloman oqharerqa+ 23  nerqataj: “Israelpa Diosnin Jehová, mana qan jina waj Diosqa kanchu+ ni cielo patapi, ni jallpʼa patapipis. Qanmin trato ruwasqaykita juntʼanki, kamachisniykitapis munakunki+ tukuy sonqo sirvisojtinku.+ 24  Qanmin imatachus tatay Davidman nisqaykita juntʼashanki. Qanmin nerqanki imatachus ruwanaykita, kunantaj chay nisqaykita juntʼashanki.+ 25  Kunantaj Israelpa Diosnin Jehová, imatachus tatay Davidman nisqaykita juntʼay, qanmin nerqanki: ‘Sichus wawasniyki imaynatachus ñaupaqeypi purisqankuta allinta qhawarikonqanku chayqa, imaynatachus ñaupaqeypi qan purerqanki ajinata purenqanku chayqa, Israelpa kamachina tiyananpeqa mirayniykimanta kajkunapuni tiyaykonqanku kamachinankupaj’,+ nispa. 26  Kunantaj Israelpa Diosnin, imatachus tatay Davidman nisqaykeqa juntʼakuchun ari. 27  ”¿Kay jallpʼapichu Diosqa tiyakonqa?+ Diosníy, cielospa cielonpis juchʼuyraj kanman qan tiyakunaykipajqa.+ ¿Imaynatataj kay ruwasqay wasipi tiyakuwajri?+ 28  Kunantaj Jehová Diosníy, kay kamachiykej mañakususqanta uyarillay ari, khuyarinaykita mañakususqanta uyarillay ari, rogakuspa yanapata mañakususqantapis uyarillay ari, kay kamachiyki ñaupaqeykipi kunan pʼunchay mañakususqantapis uyarillay ari. 29  Diosníy, ñawisniykeqa tuta pʼunchay kay wasi qhawarisqa kachun, kay kamachiyki kay wasi qhawarisqa qanmanta mañakojtin uyarinaykipaj.+ Qanmin kay wasimanta nerqanki: ‘Chaypi sutiy kanqa’,+ nispa. 30  Kay kamachiyki khuyarikunaykita mañakusojtin uyarillay ari, Israel nacionniykipis kay wasi qhawarisqa mañakusojtin uyarillay ari. Cielomantapacha, tiyakusqayki lugarmantapacha uyarimuy.+ Uyarimullay ari, perdonawaykutaj.+ 31  ”Sichus pillapis runa masinpa contranpi juchallikunman, chay runa masintaj payta jurachinman* chayqa, ajina juramento patapi kashaspataj kay wasej altarninpa ñaupaqenman jamunman chay jurasqanrayku chayqa,+ 32  cielomantapacha uyarimullay ari, ama qhawamullaychu, kamachisniykita juzgay, sajra runataqa juchayoj* kasqanta niy, sajra ruwasqantapis payllamantaj chayachiy. Cheqan runatataj mana juchayoj* kasqanta niy, cheqan kajta ruwasqanman jinataj qopuy.+ 33  ”Sichus Israel nacionniyki contraykita juchallikusqanrayku enemigosninwan atipachikunman,+ qanman kutirikamuspataj sutiykita jatunchanman,+ kay wasipitaj mañakusunkiman, khuyakunaykitataj rogakusunkiman chayqa,+ 34  cielomantapacha uyarimuy, Israel nacionniykej juchasninta perdonay, ñaupa tatasninkuman ima jallpʼatachus qorqanki chayman kutichinpuy.+ 35  ”Sichus israelitas contraykita sigue juchallikusqankurayku+ cielo wisqʼakunman, nitaj paramunmanchu,+ paykunataj kay wasi qhawarisqa mañakusunkuman, sutiykitapis jatunchankuman, paykunata kʼumuykukoj sonqoman tukuchisqaykirayku* juchasninkumantapis kutirikunkuman chayqa,+ 36  cielomantapacha uyarimuy, kamachisniykej juchasninkuta perdonay, Israel nacionniykej juchasninta perdonay. Qanmin paykunaman allin ñanta rejsichinki,+ chayninta purinankupaj. Jallpʼasninkupipis parachiy,+ mayqentachus kamachisniykiman herenciata jina qorqanki chay jallpʼaspi. 37  ”Sichus kay nacionpi yarqhay kanman,+ onqoy kanman, qʼoñi wayra kanman, chajrasman onqoy yaykunman,+ may chhika langostas rikhurispa tukuy imata mikhukapunkuman, sichus enemigosninku kay nacionpi mayqen llajtatapis muyuykunkuman chayqa, sitajchus ima ñakʼariypis chamunman, ima onqoypis kanman chayqa,+ 38  imata mañakusojtinkupis, khuyakunaykita mañakusojtinkupis,+ uj runallapis chayta mañakojtin, tukuynin Israel nacionniykipis mañakojtin kay wasi ladoman makisninku oqharisqa chayqa (sapa runaqa yachan ima llakiychus sonqonpi kasqanta),+ 39  cielomantapacha, tiyakunki chay lugarmantapacha uyarimuy,+ paykunata perdonay,+ yanapaytaj. Ruwasqankuman jina paykunaman qopuy,+ qanmin rejsinki sonqonkuta, (qanllamin allinta rejsinki sapa ujpa sonqonta).+ 40  Ajinamanta paykunaqa manchachikusonqanku, ñaupa tatasniykuman qorqanki chay jallpʼaspi tiyakushajtinku. 41  ”Chantá sichus uj forastero karumantapacha sutiykirayku* jamunman, manataj Israel nacionniyki ukhumantachu kanman chayqa+ 42  (waj llajtayoj runasqa uyarenqankupuni jatun sutiykimanta,+ kallpayoj makiykimanta, jatun atiyniykimantapis), sichus uj forastero jamuspa kay wasi qhawarisqa qanmanta mañakunman chayqa, 43  cielomantapacha uyarimuy, tiyakunki chay lugarmantapacha,+ ruwapuytaj chay forasteropaj imatachus mañakususqanta. Ajinamanta jallpʼantinpi tukuy runas sutiykita rejsenqanku, manchachikusonqankutaj,+ Israel nacionniyki jina. Yachanqankutaj kay ruwasqay waseqa sutiykita jatunchasqanta. 44  ”Jehová Diosníy, sichus nacionniykita kachawaj enemigosninkuwan guerrapi tinkunankupaj chayqa,+ paykunataj qanmanta mañakusunkuman+ kay ajllakusqayki llajta qhawarisqa,+ sutiykipaj kay ruwasqay wasi qhawarisqa chayqa,+ 45  cielomantapacha uyarimuy mañakususqankuta, khuyakunaykita mañakususqankutapis, paykunapaj justiciata ruwapuy. 46  ”Sichus kamachisniyki contraykita juchallikunkuman (imaraykuchus mana uj runallapis kanchu manapuni juchallikojqa),+ qantaj paykunapaj phiñakuspa enemigosninkuman jaywaykuwaj, chay enemigosninkutaj kamachisniykita presosta llajtankuman apakapunkuman, karumanpis qayllamanpis chayqa,+ 47  kamachisniykitaj presos kashaspa yuyayninkuman churakunkuman,+ qanmantaj kutirikamunkuman+ enemigosninkoj jallpʼasninkupi kashaspa, khuyakunaykitataj mañakusunkuman+ kay jinata: ‘Diosníy juchallikuyku, mana allintachu ruwayku, kʼullukuspa* mana allin kajta ruwayku’,+ nispa chayqa, 48  kamachisniyki ajinata tukuy sonqonkuwan, tukuy kausayninkuwan* qanman kutirikamusunkuman+ enemigosninkoj jallpʼasninkupi presos kashaspa chayqa, qanmantataj mañakusunkuman jallpʼasninku qhawarisqa, mayqentachus ñaupa tatasninkuman qorqanki chay jallpʼas qhawarisqa, jinallataj chay ajllakusqayki llajta qhawarisqa, sutiykipaj ruwasqay wasi qhawarisqa chayqa,+ 49  cielomantapacha uyarimuy, tiyakunki chay lugarmantapacha+ uyarimuy mañakususqankuta, khuyakunaykita mañakususqankutapis uyarimuy, justiciatataj ruwapuy. 50  Qanpaj contraykita juchallikoj nacionniykitapis perdonay, mana kasukuspa contraykipi tukuy juchallikusqankuta perdonay. Paykunataqa enemigosninkoj ñaupaqenkupi may khuyanasta jina rikhurichiy, enemigosninkutaj paykunata khuyakonqanku.+ 51  (Paykunaqa nacionniyki kanku, herenciayki kanku.+ Qanmin paykunataqa Egiptomanta orqhomorqanki,+ fierrota unuyachinapaj hornomanta jinapuni).+ 52  Kamachiyki khuyakunaykita mañakususqantaqa uyarillay,+ Israel nacionniyki mañakususqanta uyarillay, ima ratopis khuyakunaykita mañakusojtinku.*+ 53  Tukuyta Kamachej Señor Jehová Diosníy, qanmin paykunataqa qanpaj tʼaqarqanki herenciayki kanankupaj jallpʼantinmanta tukuynin naciones ukhumanta.+ Chaytaqa kamachiyki Moisesnejta nerqanki Egipto jallpʼasmanta ñaupa tatasniykuta orqhomushajtiyki”. 54  Salomonqa Jehová Diosmanta chay tukuy imasta mañakuytawan, khuyakunanta mañakuytawan, Jehová Diospa altarnin chaymanta sayarikorqa. Payqa altarpa ñaupaqenpi qonqorisqa kasharqa makisninta cieloman oqharispa.+ 55  Chantá Salomonqa ajinata sayarikuytawan tukuynin tantasqa israelitasta jatunmanta bendecispa nerqa: 56  “Jehová Diosqa jatunchasqa kachun, paymin Israel nacionninman uj samarikuna lugarta qon, imaynatachus nerqaña ajinata.+ Kamachin Moisesnejta chay sumaj imasta nisqanqa tukuynin juntʼakun.+ 57  Jehová Diosninchejqa noqanchejwan kachun, imaynatachus ñaupa tatasninchejwan karqa ajinata.+ Amapuni saqerpawasunmanchu, amapuni qonqawasunmanchu.+ 58  Diosqa sonqonchejta payllamantaj aysachun,+ ñankunasninta purinanchejpaj, kasukunanchejpaj kamachisqasninta, leyesninta, juiciopi nisqasnintapis. Chaykunataqa ñaupa tatasninchejmanpis kasukunankuta kamacherqa. 59  Jehová Diosmanta khuyakuyninta rogakuspa mañakusqaytaqa Jehová Dios tuta pʼunchay yuyarikuchun. Diosqa kay kamachinpaj, Israel nacionninpajpis justiciata ruwapuchun sapa pʼunchay necesitakusqanman jina. 60  Ajinamanta jallpʼantinpi tukuy naciones yachanqanku Jehovalla kʼata Dios* kasqanta.+ Manamin wajqa kanchu.+ 61  Chayrayku Jehová Diosnillanchejta tukuy sonqo yupaychaychej+ leyesninta, kamachisqasnintapis kasukuspa, imaynatachus kunan pʼunchay ruwashankichej ajinata”, nispa. 62  Reywan tukuynin israelitaswanqa may chhika uywasta Jehová Diospa ñaupaqenpi qʼolacherqanku.+ 63  Salomonqa Jehová Diosman jaywarqa khuska mikhurikuy ofrendasta:+ 22.000 wakasta, 120.000 ovejasta. Ajinata reywan tukuynin israelitaswanqa Jehová Diosman chay wasita jaywaporqanku.+ 64  Chay pʼunchay reyqa Jehová Diospa wasinpa ñaupaqenpi kashan chay patio chaupita Diospaj tʼaqarqa, chaypi uywasta Diospaj qʼolachisqanrayku, chʼaki mikhuy ofrendasta jaywasqanrayku, khuska mikhurikuy ofrendaspa wirasnintawan jaywasqanrayku. Jehová Diospa ñaupaqenpi kasharqa chay cobre altarqa+ ancha juchʼuysitu karqa, mana alcanzarqachu tukuynin uywasta qʼolachinapaj, ni chʼaki mikhuy ofrendata jaywanapaj, nitaj khuska mikhurikuy ofrendaspa wirasninta+ jaywanapajpis. Chayrayku patiopi jaywarqa. 65  Chaypacha Salomonqa fiestata ruwarqa+ tukuynin israelitaswan, chaymantaj ashkha runaspuni tantakamorqanku. Wakenqa Lebó-Hamatmantapacha* jamorqanku, wakintaj Egipto mayumantapacha.*+ Fiestataqa Jehová Diosninchejpa ñaupaqenpi qanchis diasta ruwarqanku, chantá waj qanchis diastawan ruwarqanku, tukuyninpitaj 14 días karqa. 66  Qʼayantintaj reyqa runasta kachaporqa, runastaj reyman Dios bendecinanta niytawan, wasisninkuman kusisqas, sonqo juntʼasqataj kutiporqanku, Jehová Dios allin imasta ruwasqanrayku+ kamachin Davidpaj, Israel nacionninpajpis.

Sutʼinchaykunasnin

Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Fiesta nispaqa Chʼujllas Fiestamanta parlashan.
Yanapa B15 nisqata leeriy.
Glosariopi levita nisqata leeriy.
Chayri “ruphacherqanku”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Lijra: waj lugarespi ninku ala.
Chayri “losa rumislla”.
Hebreo parlaypeqa nin, “kikin siminwan nerqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “kikin makinwan juntʼashan”.
Kay versiculopi juray palabraqa hebreo parlaypi niyta munan uj runa llullakuspa juran chayqa castigasqa kananta.
Hebreo parlaypeqa nin, “sajra runa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “cheqan runa”.
Chayri “ñakʼarichisqaykirayku”.
Chayri “allinpaj qhawasqa kasqaykirayku”.
Chayri “tercos kasqaykurayku”.
Chayri “tukuy almankuwan”. Glosariopi alma nisqata leeriy.
Chayri “Israel nacionniyki imata mañakususqantapis uyarillay”.
Chayri “sapan Dios”.
Chayri “Hamatman yaykunamantapacha”.
Chayri “Egipto wayqʼomantapacha”.