1 Reyes 7:1-51

  • Salomonpa kamachina wasin (1-12)

  • Hiramqa tukuy imata ruwayta yachan, Salomonta yanapan (13-47)

    • Iskay cobre pilares (15-22)

    • Unuyachisqa metalmanta jatun wirkhi (23-26)

    • Chunka carros, cobremanta jatuchaj fuentes (27-39)

  • Templopaj tukuy imasta, qorimanta imastawan tukuchakun (48-51)

7  Salomonqa 13 wataspi wasinta* ruwarqa,+ tukuynin wasinta 13 wataspi ruwayta tukucharqa.+  Salomonqa Líbano Monte Wasita+ ruwallarqataj largonman 44 metrosniyojta, anchonman 22 metrosniyojta, altonmantaj 13 metrosniyojta.* Salomonqa chay wasita ruwananpaj tawa fila cedro machonesta* sayacherqa, chay machones patamantaj cedro vigasta churarqa.+  Machonesman atisqa kasharqa chay vigaspa patanpitaj cedro tablaswan tableaykorqa. Tukuyninpi 45 karqa, 15 sapa filapi.  Chay wasejtaqa kinsa fila ventanasnin karqa marcosniyoj. Kinsantin filaspi sapa ventanaqa chimpa lado ventana qhawarisqa karqa.  Tukuynin punkus, punku marcospis cuadrados karqanku.* Imaynachus chay kinsa filasniyoj chimpay chimpa ventanaspa jawa ladon karqa ajina.  Salomonqa Pilares Salata ruwallarqataj, largonman 22 metros 30 centimetrosniyojta, anchonmantaj 13 metros 40 centimetrosniyojta,* ñaupaqenpitaj pilaresniyoj corredorta ruwarqa techoyojta.  Chantá Salomonqa Kamachina Salata ruwallarqataj,+ chaytaj karqa Juzgado Sala,+ chaypi juzgananpaj. Chay salaj perqasninmanqa pampamantapacha vigasninkama cedro tablasta kʼaskaykucherqa.  Salomón tiyakunan karqa chay waseqa chay ujnin patiopi karqa,+ chaytaj Salamanta aswan jaqaynejpi karqa, chay Salaman rijchʼasqataj ruwasqa karqa. Chantá Salomonqa waj wasita ruwallarqataj chay Salaman rijchʼasqallatataj. Chay waseqa faraonpa* warmi wawanpaj karqa, mayqenwanchus Salomón casararqa chaypaj.+  Chay tukuynin wasista sumaj valorniyoj rumiswan ruwarqanku,+ medidanpi kʼutusqa rumiswan, sierraswan kʼutusqa rumiswan ukhunmantapacha jawankama, cimientosninmantapacha wasi pata puntankama, jinallataj jawanpis jatun patiopis.+ 10  Cimientosmanqa manchay jatuchaj rumista churarqanku, sumaj valorniyoj rumista. Wakin rumisqa tawa metros khuskanniyojpuni miderqa, wakin rumistaj kinsa metros 60 centimetrosniyoj miderqa.* 11  Chay cimientos patamantaj manchay valorniyoj rumista churarqanku medidanman jina kʼutusqasta, jinallataj cedro maderastapis. 12  Jatun patioj muyuyninpitaj uj perqa karqa, kinsa fila kʼutusqa rumiswan perqasqa, uj fila cedro vigasniyoj. Imaynachus Jehová Diospa wasinpa ukhu pation,+ torrenpis+ ruwasqa karqa ajina. 13  Rey Salomonqa Tiromantapacha Hiramta+ pusachimorqa. 14  Hirampa mamanqa Neftalí ayllumanta* uj viuda karqa. Tatantaj Tiromanta karqa, payqa cobremanta* tukuy imasta ruwayta yachaj.+ Hirampis sumaj yachayniyoj kasqanrayku, sumaj yuyayniyoj kasqanrayku,+ cobremanta tukuy imasta ruwayta yachaj. Hiramqa jamuspa rey Salomonpa tukuy ima kamachisqanta ruwarqa. 15  Hiramqa cobreta unuyachispa iskay pilaresta chay cobremanta ruwarqa.+ Sapa pilartaj sayayninman 8 metros* karqa, sapa pilarpa muyuynintaj 5 metros 30 centimetrosniyoj* karqa.+ 16  Chantá ruwallarqataj cobremanta iskay pʼuñusta jina pilarespa patanman sapa ujta churananpaj. Ujnin pʼuñoqa sayayninman iskay metros 20 centimetrosniyoj karqa,* chay ujnin pʼuñupis sayayninman iskay metros 20 centimetrosniyojllataj karqa. 17  Chay pilarespa patankupi kaj pʼuñusqa cadenaswan simpʼasqa mallayoj karqa,+ ujnin pʼuñupi qanchis karqa, ujninpipis qanchisllataj karqa. 18  Chantá cobremanta granadasta ruwallarqataj, iskay filasta chay pʼuñuspa mallankuta muyuykuchinanpaj, chay granadasta ruwarqa pilares patapi kaj pʼuñusta kʼachanchananpaj. Iskaynin pʼuñuspaj kikinta ruwarqa. 19  Torrej ñaupaqenpi kasharqa chay pilares patapi kaj pʼuñustaqa, lirio tʼikasman rijchʼasqata ruwarqa. Chay lirio tʼikaj rijchʼaynintaj sayayninman casi iskay metros karqa.* 20  Chay pʼuñusqa chay iskay pilares patapi churasqa kasharqanku, aswan ancho muyuynin patapi, mayqenchus mallawan muyurisqa kasharqa chay patanpi. Sapa pʼuñupitaj 200 granadas karqa fila filalla muyurisqa.+ 21  Hiramqa temploj* torrenpa+ ñaupaqenpi pilaresta sayacherqa. Paña lado* pilarta sayacherqa, chay pilarmantaj Jakín* sutita churarqa, chantá lloqʼe lado* pilarta sayacherqa, chaymantaj Boaz* sutita churarqa.+ 22  Pilarespa pata puntanqa lirio tʼika rijchʼayniyoj ruwasqa karqa. Ajinamanta pilaresta ruwayta tukuchakorqa. 23  Chantá Hiramqa unuyasqa metalmanta jatun wirkhita*+ ruwarqa yakuta churanapaj. Chay wirkheqa muyu karqa, simenqa ujnin kantunmanta ujnin kantunkama 4 metros khuskanniyoj karqa,* ukhunmantaj 2 metros 20 centimetrosniyoj karqa.* Muyuyninta midinapaj qʼaytutaj 13 metrosniyoj* kanan karqa.+ 24  Chay jatun wirkhej simin urataj muyuynintin sandiasman rijchʼakoj poqoysituswan+ kʼachanchasqa kasharqa. Wirkhej muyuynintinpi, sapa 44 centimetrospi* sandiasman rijchʼakoj chunka poqoysitus karqa. Chay poqoysitusqa iskay filas karqa, wirkhiwan khuskataj unuyasqa cobremanta ujllapi ruwasqa karqa. 25  Chay jatun wirkheqa 12 toros patapi churasqa kasharqa,+ kinsa torosqa lloqʼe lado qhawarisqa kasharqanku, kinsataj inti yaykuy lado qhawarisqa, kinsataj paña lado qhawarisqa, kinsataj inti llojsimuy lado qhawarisqa. Jatun wirkheqa chay torospa patankupi kasharqa, tukuynin torostaj chaupiman sikinchanasqa sayasharqanku. 26  Chay jatun wirkheqa phatu* karqa, uj maki tʼajllu jinapuni,* simi kantuntaj uj copaj simin jina ruwasqa karqa, lirio tʼika jina. Chay wirkhipeqa 44.000 litros* yaku karqa. 27  Chantá ruwallarqataj cobremanta chunka carrosta.*+ Sapa carroj largonqa casi iskay metro miderqa, anchontaj casi iskay metrollataj miderqa, altontaj uj metro 30 centimetrosniyoj karqa.* 28  Chay carrosqa kay jina ruwasqa kasharqanku: Sapa carroj ladosninpi planchones jina* karqa marquitosniyoj. 29  Chay marcosniyoj planchonespitaj karqa leones,+ toros, querubinespis,*+ marcosninpis kikin dibujosniyojllataj karqanku. Leonespa jinallataj torospa patasninkupi urasninkupipis, kʼachanchanas karqa muyu muyulla kikin metalpi ruwasqa. 30  Sapa carroqa tawa cobre ruedasniyoj karqa, chay ruedaspa ejesninpis cobrellamantataj karqa, tawantin esquinasninpi kaj barrastaj chaykunata japʼej. Jatun fuentej uranpi waj barras kallarqataj fuenteta japʼinanpaj, chay barrasqa puraj ladosninpi muyu muyu kʼachanchanasniyoj ruwasqa karqa unuyasqa cobremanta. 31  Chay jatun fuentej simenqa corona jina karqa, ukhuntaj pampankama miderqa 44 centímetros.* Urantaj muyupacha karqa pʼuku plato jina. Chaytaj pampanmantapacha chay japʼishan chay barrasmantapacha simi puntankama 67 centímetros miderqa.* Jatun fuentej simintaj dibujosniyoj karqa. Planchonesnintaj mana muyuschu karqanku manaqa cuadrados karqanku. 32  Tawantin ruedasnenqa planchonesmanta aswan urapi karqa. Ruedasta japʼisharqa chay barrastaj carroman kʼaskasqa kasharqa. Sapa ruedataj altonman miderqa 67 centímetros.* 33  Chay ruedasqa carretaspa ruedasnin jina ruwasqa karqa. Rueda japʼinasninpis, arosninpis, radiosninpis, ruedaspa chaupisninpis unuyasqa metalmanta ruwasqa karqa. 34  Sapa carroqa tawa esquinasninpi barrasniyoj karqa. Chay barrastaj carrowan khuska ujllapi ruwasqa karqa metalmanta. 35  Carroj pata puntanpitaj uj cincho jina karqa, chaytaj altonman miderqa 22 centímetros.* Carroj pata puntanpi kaj planchonesqa marcosninpis carrowan khuska ujllapi ruwasqa karqa metalmanta. 36  Chay patanpi kaj marcospi planchonesninpipis ruwarqa querubinesta, leonesta, palmera sachʼasta sapa ujninpi campo kasqanman jina, muyu muyu kʼachanchanaswan muyurisqata.+ 37  Ajinata Hiramqa chay chunka carrosta ruwarqa.+ Chunkantin unuyasqa metalmanta ruwasqa karqanku,+ kikinkamalla karqanku, kikin medidasniyojtaj. 38  Hiramqa ruwarqa cobremanta chunka jatuchaj fuentesta.+ Sapa ujninman yaykoj 880 litros,* sapa ujnintaj midej casi iskay metros.* Chunkantin carrospaj fuentesta ruwarqa, ujta sapa ujpaj. 39  Chantá phishqa carrosta churarqa wasej paña ladonman, phishqatataj wasej lloqʼe ladonman. Chay jatun wirkhitataj churarqa wasej paña ladonman, inti llojsimuy ladoman.+ 40  Hiramqa+ ruwallarqataj fuentesta, palasta,+ juchʼuy fuentesta ima.+ Ajinamanta Hiramqa tukucharqa rey Salomonpaj imastachus ruwanan karqa chayta, Jehová Diospa wasinpi:+ 41  iskaynin pilaresta,+ chay pilarespa patanpi kasharqa chay pʼuñusta, chay pʼuñusta muyuykunanpaj mallastapis,+ mayqenkunachus pilares patapi kasharqanku chaykunata. 42  Chantá ruwallarqataj 400 granadasta+ chay iskay mallaspaj, sapa mallapaj iskay fila granadasta. Chay granadasqa chay iskay pʼuñusta muyuykoj, chay pʼuñustaj chay iskay pilares patapi kasharqanku. 43  Ruwallarqataj chunka carrosta,+ chay carros patapi kasharqa chay chunka jatuchaj fuentestawan.+ 44  Ruwallarqataj chay jatun wirkhita,+ 12 torostawan jatun wirkhej uranpi kanankupaj. 45  Ruwallarqataj baldesta, palasta, juchʼuy fuentesta, tukuy imitasnintawan. Hiramqa chay imasta cobremanta ruwarqa, chantá sumajta lluskʼachaykorqa lliphipirinanpaj. Chay imasta ruwarqa Jehová Diospa wasinpaj, rey Salomón nisqanman jina. 46  Reyqa kamacherqa metalta unuyachispa llinkʼi tʼuru moldespi jichʼanankuta. Chayta ruwarqanku Jordán mayoj japʼiyninpi, Sucotwan Zaretanwan tinkuypi. 47  Salomonqa mana chay tukuy imasta pesacherqachu, may chhika imas kasqanrayku. May chhikachus cobre yaykusqanpis mana yachakorqachu.+ 48  Salomonqa Jehová Diospa wasinpaj tukuy imasninta ruwarqa: qorimanta altarta,+ qorimanta mesatapis,+ chay mesaqa karqa Diospa ñaupaqenpi kaj nisqa tʼantata churanapaj. 49  Ruwallarqataj oro puromanta candelerosta,*+ phishqata paña ladoman churananpaj, phishqatataj lloqʼe ladoman churananpaj, aswan ukhu kaj cuartoj ñaupaqenpi. Ruwallarqataj qorimanta tʼikasta,+ mecherosta, mechaspaj tenazastapis.+ 50  Oro puromanta ruwallarqataj fuentesta, nina wañuchinasta,+ juchʼuy fuentesta, copasta,+ brasa apaykachanastapis.+ Oromanta ruwallarqataj ukhu wasej punkusnin+ muyunanpaj chukitusninta, nisunman Aswan Santo Lugarpa punkusninpaj. Templo wasej punkusninpaj+ chukitusnintapis orollamantataj ruwarqa. 51  Ajinata rey Salomonqa tukucharqa imastachus Jehová Diospa wasinpaj ruwanan karqa chay imasta. Chantá Salomonqa apamorqa imastachus tatan David Diospaj tʼaqarqa chay imasta,+ jallchʼaykorqataj chay qolqe metalta, qorita, waj imastawan Jehová Diospa wasinman, valorniyoj imasta jallchʼana cuartosman.+

Sutʼinchaykunasnin

Chayri “kamachina wasinta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman 100 codosniyojta, anchonman 50 codosniyojta, altonmantaj 30 codosniyojta”. Uj codoqa 44,5 centímetros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “columnasta”.
Chayri “tawa esquinasniyoj karqanku”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonman 50 codosniyojta, anchonmantaj 30 codosniyojta”.
Faraonqa mana sutichu, manaqa Egiptomanta reyesta faraón nej kanku.
Hebreo parlaypeqa nin, “wakin rumisqa chunka codos miderqa, wakin rumistaj pusaj codos miderqa”.
Uj aylloqa uj familiamanta miraj ashkha familias kanku.
Chayri “broncemanta”. Kay capitulopi cobre nispaqa broncemantawan parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “12 codos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “18 codos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “5 codos karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “4 codos karqa”.
Jakín suteqa niyta munan Diosqa sinchʼita sayachichun.
Boaz suteqa ichapis niyta munan kallpawan.
Chayri “norte lado”.
Chayri “Sur lado”.
Templo nispaqa Santo Lugarmanta parlashan.
Hebreo parlaypeqa nin, “Mar”.
Hebreo parlaypeqa nin, “10 codos karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “5 codos karqa”.
Chayri, “muyuynintaj 30 codosniyoj karqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “sapa codopi”.
Phatu: waj lugarespi ninku rakhu.
Uj maki tʼajlloqa kanman 7,4 centímetros jina. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “2.000 batos”. Sapa batoqa 22 litros karqa. Yanapa B14 nisqata leeriy.
Chayri “yakuta apanapaj chunka carrosta”.
Hebreo parlaypeqa nin, “largonqa tawa codos miderqa, anchontaj tawa codos miderqa, altontaj kinsa codos karqa”.
Chayri “planchas jina”.
Glosariopi querubín nisqata leeriy.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj codo”.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj codo khuskanniyoj miderqa”.
Hebreo parlaypeqa nin, “uj codo khuskanniyoj”.
Hebreo parlaypeqa nin, “khuskan codo”.
Hebreo parlaypeqa nin, “40 batos”.
Hebreo parlaypeqa nin, “midej 4 codos”.
Chayri “candelabrosta”.