Onlad karga

Onlad saray karga

 ALIGEN SO PANANISIA RA | ENOC

“Apaliket Ton Maong so Dios”

“Apaliket Ton Maong so Dios”

ANDUKEY so bilay nen Enoc. Seguro mairap tayon panisiaan, pero nambilay na manga 365 ya taon—mas andukey ni nen say mamipat a dukey na bilay natan! Balet diad panaon to et aliwa nin sikatoy matatken. Diad saman, masulok ya 5,000 taon lay apalabas, mas andukey so bilay na totoo nen say natan. Say unonan too ya si Adan et masulok ya anem lasus so taon to nen inyanak si Enoc, tan nambilay ni na masulok ya talon lasus a taon! Arum ed saray apo nen Adan et mas andukey ni bilay da. Kanian diad edad ton 365, nayarin maksil ni Enoc, ya dakel ni nayarin nagawad bilay to. Balet aliwan ontan so agawa.

Napepeligroy bilay nen Enoc. Imadyin mo pan ombabatik, tan sankanonot toy reaksion na totoo nen imbaga toy mensahe na Dios. Agnadrowing so lupa ra lapud pasnok. Kabkabusol day Enoc. Mansyodot iran maong ed mensahe to, tan kabusol da pati say Dios ya angibaki ed sikato. Agda sarag ya sakitan so Dios nen Enoc ya si Jehova, pero sarasarag dan sakitan iyan too! Anganko et iisipen nen Enoc no kasin nanengneng to ni pamilya to. Kasin sankanonot toy asawa to tan saray anak ton bibii, odino say anak ton laki ya si Matusalem, odino say apo ton si Lamec? (Genesis 5:21-23, 25) Dia la kasi manampot so bilay to?

Anggapoy masyadon ibabaga na Biblia nipaakar ed si Enoc. Talora labat ya antikey a salaysay ed Biblia so nabasa tayo. (Genesis 5:21-24; Hebreo 11:5; Judas 14, 15) Pero anggano pigara labat itan, nanengneng tayo la ya sayan too et baleg so pananisia to. Kasin sika so manlelegpet ed pamilyam? Kasin asubok lay determinasyon mon gawaen so antam ya duga? No ontan, dakel so naaralan mo ed pananisia nen Enoc.

“SI ENOC ET NANAKAR A KAIBA NA TUAN DIOS”

Mauges so kipapasen na mundo diad panaon nen Enoc. Satan may komapiton henerasyon diad linya nen Adan. Tua, saray totoo ed saman et mas asingger ed inkaperpekto ya datin walad si Adan tan Eva, kanian andukey ni bilay na totoo. Balet grabe kauges na kagagawa ra tan agda tatakotan so Dios. Amayamay so bayolenti. Ginmapo itan ed komaduan henerasyon, nen pinatey nen Cain so agi ton si Abel. Sakey ed saray ilalak nen Cain et singa ilalastog to ni ingen ya sikatoy mas bayolenti tan mas sarag toy ombawi nen say si Cain! Diad komatlon henerasyon, walay balon mauges ya kagagawa ra. Ginapoan day ontawag ed ngaran nen Jehova, pero aliwan lapud panagdayew. Inusar day sagradon ngaran na Dios diad makapainsulton paraan tan anggapoy galang.—Genesis 4:8, 23-26.

Ontan kauges so panagdayew ya gagawaen na dakel a totoo diad panaon nen Enoc. Kanian legan ya ombabaleg si Enoc, kaukolan toy manpili. Aligen to kasi kagagawa ra? Odino anapen toy tuan Dios a si Jehova, say nanggawa na tawen tan dalin? Seguradon asabi puso to nen naamtaan toy nipaakar ed si Abel, ya inatey a martir lapud indayew toy Jehova diad paraan a labay To. Ontan met so ginawa nen Enoc. Imbaga na Genesis 5:22: “Si Enoc et nanakar a kaiba na tuan Dios.” Ipapanengneng na satan ya duma si Enoc lapud sikatoy makadios ya too ya manbibilay ed aliwan makadios a mundo. Sikato so unonan  too ya angusaran na Biblia na ontan ya deskripsion.

Imbaga met na satan lanlamang ya bersikulo na Biblia ya si Enoc et nanakar a kaiba nen Jehova kayarin inyanak so anak ton si Matusalem. Kanian nanengneng tayo ya si Enoc et sakey lan ama nen manga 65 so taon to. Walay asawa to, pero ag-abitlay ngaran to ed Biblia, tan agmet amta no pigaray anak ton “lalaki tan bibii.” No say sakey ya ama et labay toy manakar a kaiba na Dios legan ton papabalegen tan lelegpeten so pamilya to, kaukolan ton asikasoen so pamilya to diad paraan ya labay na Dios. Amta nen Enoc ya iilaloan nen Jehova ya agto taynan so asawa to. (Genesis 2:24) Tan seguradon ginawa toy anggaay nayarian to ya ibangat iray anak to nipaakar ed si Jehova a Dios. Antoy resulta ey?

Daiset labat so ibabaga na Biblia ed satan. Anggapoy imbaga na satan nipaakar ed pananisia na anak nen Enoc ya si Matusalem, ya diad rekord na Biblia et sankarukeyan so bilay to tan anampot diad samay taon ya sinmabi so baleg ya Delap. Balet walay anak nen Matusalem a manngaran na Lamec. Nen niyanak si Lamec et nambilay ni si Enoc na masulok ya 100 a taon. Tan binmaleg si Lamec ya mabiskeg so pananisia to. Sikatoy pinuyanan nen Jehova ya mangipropesiya nipaakar ed si Noe, ya anak nen Lamec, tan tinmua itan ya propesiya kayari Delap. Si Noe et nanakar a kaiba na Dios a singa met si Enoc ya laki tod pueg. Agla anengneng nen Noe si Enoc, pero angitilak si Enoc na maong ya alimbawa. Nayarin naamtaan itan nen Noe ed ama ton si Lamec, odino ed laki ton si Matusalem, odino ompan diad si Jared ya ama nen Enoc, ya inatey nen 366 so taon nen Noe.—Genesis 5:25-29; 6:9; 9:1.

Isipen pay pandumaan nen Enoc tan Adan. Si Adan, anggano perpekto, et nankasalanan ed si Jehova tan say impatawir tod saray anak to et panagrebelde tan kairapan. Balet si Enoc, anggano agperpekto, et nanakar a kaiba na Dios tan say impatawir tod saray anak to et maong ya alimbawa na pananisia. Inatey si Adan nen 308 so taon nen Enoc. Kasin nanermen so pamilya nen Adan ed impatey na makasarilin laki da? Agtayo amta. Antokaman so situasyon, si Enoc “et nanakar a kaiba na tuan Dios.”—Genesis 5:24.

No sika so manlelegpet ed pamilyam, nonot moy naaralan mo ed pananisia nen Enoc. Tua ya importantin taryaan moy pamilyam na materyal a pankaukolan da, pero anggapo lay mas importante nen say espiritual a pankaukolan da. (1 Timoteo 5:8) Nagawaan mo itan aliwan diad salita labat noagta dia met ed gawa. No pilien moy manakar a kaiba na Dios a singa ginawa nen Enoc, ya paigiya ka ed saray prinsipyo na Biblia, makapangitilak ka met na mablin tawir—sakey ya maong ya alimbawa ya aligen da.

SI ENOC ET ‘NAMPROPESIYA NIPAAKAR ED SIKARA’

Nayarin naeermenan si Enoc lapud walay pananisia to balet anggapoy pananisia na totoo. Pero kasin amta itan na Dios to a si Jehova? On. Sinmabi agew ya akitongtong si Jehova ed sayan matoor a lingkor to. Walay mensahe ya papaibaga na Dios ed si Enoc ed saray totoo diad panaon to. Kanian ginawa ton propeta si Enoc, say sankaunaan ya nisulat so mensahe to ed Biblia. Amta tayo iya lapud say agi nen Jesus ya si Judas et pinuyanan ya mangisulat  ed propesiya ya imbaga nen Enoc kayari nilasus a taon. *

Anto so propesiya nen Enoc? Imbaga to: “Sinmabi si Jehova a kaibay samplon libolibo a masanton anghel to, pian mangukom ed amin, tan mansentensia ed amin a mauges nipaakar ed amin a mauges a ginawa ra, tan nipaakar ed amin a makapabiglan bengatla ya imbaga sumpad sikato na saray mauges a makasalanan.” (Judas 14, 15) Naimanom seguro ya say impangibaga nen Enoc ed satan et singa asumpal la, ya singa ginawa la na Dios so walad propesiya. Ontan met so impangibaga ed dakel iran propesiya ya tinmumbok ed satan. Oniay labay ton ibaga: Say ibabaga na propeta et segseguradon nagawa kanian say impangibaga to et singa agawa la itan!—Isaias 46:10.

Makpel ya impulong nen Enoc so mensahe na Dios ed mauges a mundo

Anto kasi alikna nen Enoc nen ibabaga to itan ya mensahe, ya nayarin impulong to ed amin ya makarengel? Nengneng mo no panon kapuersa so mensahe to—amitlo ton inusar so salitan “mauges” pian kondenaen iray totoo tan saray ginawa ra. Kanian sayan propesiya et pinasakbayan toy amin ya totoo ya say mundo manlapu la nen pinataynan so too ed Eden et talagan mauges. Satan a mundo et makapataktakot so pansumpalan to no onsabi lay Jehova kaiba iray “samplon libolibo a masanton anghel to”—ya akaparaan a miguerra—pian deralen itan. Makmakpel si Enoc ya angibaga ed satan ya pasakbay manlapud Dios, tan ginawa to itan ya bukor! Ompan anengneng itan nen Lamec tan pandinayewan toy pakpel nen laki to. No ontan, natalosan tayo no akin.

Lapud pananisia nen Enoc et nayarin nitepet tayod sarili tayo no kasin nanenengneng tayo met so mundon pambibilayan tayo ya singa pakanengneng na Dios. Say panangukom ya makpel ya impulong nen Enoc et siansia nin onaplika natan, diad sayan mundo a singa ed samay mundo ed panaon nen Enoc. Singa ed impasakbay nen Enoc, satan ya mauges a mundo et dineral nen Jehova panamegley na baleg a Delap diad panaon nen Noe. Balet alimbawa labat itan na gawaen ton mas baleg a kadederal ed arapen. (Mateo 24:38, 39; 2 Pedro 2:4-6) Natan, singa met nensaman, akaparaan lay Dios kaiba iray samplon libolibon anghel to pian mangidapo na matunong a panangukom ed mauges a mundo. Komon ta ipapuso na kada sakey ed sikatayo so pasakbay nen Enoc tan ibaga tayo itan ed arum. Nayarin ag-itayo panisiaan na kapamilya tan kakaaro tayo. No maminsan, pakalikna tayo et bukbukor tayo. Balet agbalot pinaulyan nen Jehova si Enoc; agto met paulyan iray matoor a lingkor to natan!

“INYALIS PIAN AGTO NANENGNENG SO IPAPATEY”

Panon ya anampot so bilay nen Enoc? No isipen tayo, say impatey to et mas misteryoso tan mairap ya natalosan nen say impanbilay to. Onia labat so ibabaga na salaysay ed Genesis: “Si Enoc et nanakar a kaiba na tuan Dios. Insan sikatoy naandi, ta sikatoy inala na Dios.” (Genesis 5:24) Panon ya inala na Dios si Enoc? Impaliwawa nen apostol Pablo: “Lapud pananisia, si Enoc et inyalis pian agto nanengneng so ipapatey, tan aglan balot aromog lapud sikatoy inyalis na Dios; ta antis a niyalis et sikatoy akaawat na pantasi ya apaliket ton maong so Dios.” (Hebreo 11:5) Antoy labay ya ibaga nen Pablo ed imbaga to ya si Enoc et “inyalis pian agto nanengneng so ipapatey”? Ibabaga na arum ya translation na Biblia ya inala na Dios si Enoc ed tawen. Pero agnayarin nagawa itan. Ipapanengneng na Biblia ya si Jesu-Kristo so sankaunaan ya pinaoli ya linmad tawen.—Juan 3:13.

Panon sirin ya “inyalis” si Enoc pian agto “nanengneng so ipapatey”? Mapatnag ya inyalis nen Jehova si Enoc manlapud bilay paonlad ipapatey, ya  agto aliknay irap ed ipapatey. Balet unona, akaawat si Enoc na “pantasi ya apaliket ton maong so Dios.” Panon? Antis a mismo na impatey to, akaawat si Enoc na pasingawey manlapud Dios, nayarin impanengneng ed sikato so dalin ya paraiso la. Diad satan ya malinlinew ya ebidensyan apaliket toy Jehova, naugip ed patey si Enoc. Oniay imbaga nen apostol Pablo nen insulat toy nipaakar ed si Enoc tan arum nin matoor ya lalaki tan bibii: “Amin iraya et inaatey a walaan na pananisia.” (Hebreo 11:13) Kayari impatey to, nayarin inanap na saray kalaban to so bangkay to, pero “aglan balot aromog” itan, ompan lapud pinaandi itan nen Jehova pian agda insultoen odino usaren ed palson relihyon. *

Kanian base ed saratan, imadyinen tayo sirin no panon ya nayarin anampot so bilay nen Enoc. Isip mo iyan eksena, pero tandaan mo ya sakey labat iyan posibilidad. Ombabatik si Enoc tan naknaksawan la. Uusilan na saray mamubusol ed sikato, ya manngilet a maong ed pasnok lapud imbaga ton mensahe na panangukom. Akaromog si Enoc na panamotan tan pampainawaan, pero amta to ya agto lanlamang ira natakasan a mabayag. Singa manasingger lay ipapatey to. Legan ton manpapainawa, nampikasi ed Dios. Insan alikna toy duman klase na kareenan. Walay anengneng ton pasingawey, malinlinew itan a singa talagan wadman si Enoc, tan sikatoy inyakar na satan ed arawi.

Nen labay na totoon pateyen si Enoc, sikatoy inala nen Jehova

Imadyin mo pa so anengneng to, sakey a mundo ya duman maong ed amta ton mundo. Parad sikato et singa itan hardin na Eden ya marakdakep, balet anggapoy kerubin ya manbabantay pian agmakaloob iray totoo. Dakel so anengneng ton lalaki tan bibii—amin et maksil tan anggapoy sakit. Walay kareenan ed balang sakey. Anggapon balot so mamubusol tan mamapairap lapud relihyon, aliwan singa ed panaon nen Enoc. Tan alikna ton mismo so panamaseguro, aro, tan pabor nen Jehova. Amta to ya parad sikato iyan lugar; saya so magmaliw ya ayaman to. Legan ton mas nalilikna so kareenan, impikit to ray mata to anggad akaugip, ya araldalem so ugip to tan anggapoy kugip.

Tan ontan so kipapasen to anggad natan—naugip ed patey, ya walad anggapoy limitasyon ya memorya nen Jehova a Dios! Singa impromisa nen Jesus, onsabi so agew ya amin iramay walad pakanodnonotan na Dios et narengel day boses nen Kristo tan ompaway ira ed lubok. Kalukas dad mata ra et nanengneng dan mismo so marakdakep tan mareen ya balon mundo.—Juan 5:28, 29.

Labay mo kasi ya wadman ka? Imadyin mo pay naliknam no nakabat moy Enoc. Isip mo pa no anto ray balibalin naaral mod sikato! Nibaga to lad sika no kasin duga so eksenan inimadyin tayo nipaakar ed saray agawa antis ya anampot so bilay to. Pero wala ni kakkaukolan tayon naaralan ed sikato natan. Oniay imbaga nen Pablo kayari ton binitla si Enoc: “No anggapoy pananisia et imposiblin napaliket so Dios.” (Hebreo 11:6) Talagan baleg iyan rason pian aligen na kada sakey ed sikatayo so pakpel tan pananisia nen Enoc!

^ par. 14 Wala ray Bible scholar ya mangibabagan say angalaan nen Judas na insulat to et diad sakey ya apokripal ya libro a tatawagen ya Libro nen Enoc, pero saray akasulat ditan et produkto labat na imahinasyon ya ag-amtay nanlapuan to, insan da labat imbaga ya si Enoc so nansulat ed satan. Duga met iray wadtan ya abitlan propesiya nen Enoc, balet nayarin say angalaan da ed satan nensaman et anggapo la natan—balanglan akasulat odino imbaga labat. Nayarin satan met so angalaan nen Judas, odino naamtaan to itan ed si Jesus, ya nen wala nid tawen et naobserbaan ton mismo so impanbilay nen Enoc.

^ par. 20 Mapatnag ya ontan met so ginawa na Dios ed saray bangkay di Moises tan Jesus.—Deuteronomio 34:5, 6; Lucas 24:3-6; Judas 9.