Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | MAN-ENJOY TAN MINABANG ED PAMBABASAM NA BIBLIA

Panon ya Makatulong so Biblia ed Bilay Ko?

Panon ya Makatulong so Biblia ed Bilay Ko?

Say Biblia et aliwan ordinaryon libro. Karga na satan iray bilin na Manamalsa tayo. (2 Timoteo 3:16) Say mensahe na satan et baleg so epekto to ed sikatayo. Diad tua, imbaga na Biblia: “Say salita na Dios et mabilay tan makapanyari.” (Hebreo 4:12) Walay pakayari na satan ya umanen so bilay tayo diad duaran paraan—mangiiter na giya ed inagew-agew a kabibilay tayo natan tan ontutulong ed sikatayo ya nakabat so Dios tan naamtaan iray promisa to.—1 Timoteo 4:8; Santiago 4:8.

Gawaen ton mas maabig so bilay mo natan. Makatulong so Biblia ed kada aspekto na bilay mo. Mangiiter itan na praktikal ya bilin nipaakar ed saraya.

Walay sanasawa ed Asia ya naapresya dan maong so bilin na Biblia. Singa dakel ya balon kasal, nanairapan iran man-adjust ed personalidad na kada sakey tan no panon iran mantongtong. Balet tinumbok da ray nababasa ra ed Biblia. Antoy resulta? Imbaga na asawan laki ya si Vicent: “Akatulong ed siak iray nababasak ed Biblia pian naayos iray problema min sanasawa diad maaron paraan. Ginawa mi ray ibabaga na Biblia kanian maliket kami.” Imbaga met na asawa ton si Annalou: “Akatulong ed sikami so pambabasa mi na saray alimbawa ed Biblia. Natan et maliket tan kontento ak ed bilay min sanasawa tan diad saray plano min gawaen ed arapen.”

Nakabat moy Dios. Aglabat itan akatulong ed bilay dan sanasawa, ta imbaga nen Vicent: “Diad pambabasak na Biblia, aliknak ya mas maapit ak ed Dios.” Saya so importante ya naobserbaan nen Vicent—say Biblia so ontulong ed sika ya nakabat moy Dios. No gawaen mo itan, agka labat minabang ed saray bilin na Dios noagta nakaarom met. Tan naamtaan mo ya wala ray ibabaga to nipaakar ed mas maabig ya arapen, a diad satan et panliketan moy “tuan bilay”—ya agbalot manampot. (1 Timoteo 6:19) Anggapo lay arum a libro ya makapangiter na ontan ya ilalo.

No ginapoan mo lan basaen so Biblia tan itultuloy mon gawaen itan, naeksperiensyam met iratan ya resulta—mas maabig ya bilay natan tan nakabat moy Dios. Pero legan mon babasaen so Biblia, nayarin dakel so naisip mon tepet. No ontan, nonot moy maong ya alimbawa na sakey ya Etiopen opisyal ya nambilay 2,000 taon lay apalabas. Amayamay so tepet to ed Biblia. Nen walay nantepet ed sikato no natatalosan toy babasaen to, say ebat to: “Panon kon natalosan no anggapoy mangipaliwawa ed siak?” * Insan inawat toy tulong na sakey ya kualipikadon managbangat na Biblia a si Felipe, sakey a disipulo nen Jesus. (Gawa 8:30, 31, 34) No ontan so naliliknam ya labay mon mas dakel so naamtaan mo ed Biblia, iimbitaan mi kan man-request online diad www.jw.org/pag odino mansulat ed sankaasinggeran ya address ya walad sayan magasin. Nayari met ya kontaken mo ray Tasi nen Jehova ya asingger ed sikayo odino bisitaen so Kingdom Hall diad lugar yo. Agta balibali no basaen moy Bibliam, tan paigiya ka ed satan pian magmaliw ya mas maabig so bilay mo?

No iisipen mo no kasin talagan makapantiwala ka ed Biblia, bantayan so antikey ya video ya Panon Tayon Naseguro ya Tua so Biblia? Pian nanengneng mo itan, onlad jw.org/pag diad PUBLIKASYON > VIDEO > BIBLIA

^ par. 8 Parad kaaruman ya alimbawa na praktikal iran bilin ed Biblia, nengnengen so website mi ya jw.org. Nengnengen ed BANGAT NA BIBLIA > EBAT ED SARAY TEPET ED BIBLIA.

^ par. 11 Nengnengen met so artikulo ed sayan isyu ya “Kasin Ag-importante No Aliway Pakatalos Tayo?