Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | MAN-ENJOY TAN MINABANG ED PAMBABASAM NA BIBLIA

Panon Mon Na-enjoy?

Panon Mon Na-enjoy?

Boring? Odino eksayting? Antoy naliliknam ed pambasa na Biblia? Depende ed no panon mon gawaen itan. Nengnengen tayo iray nayarin gawaen mo pian mas eksayting tan na-enjoy moy manbasa.

Manpili na napantiwalaan tan modernon lenguahe ya translation. No say basaen mo et mairap ya natalosan odino daan iray salitan inusar, nayarin agmo na-enjoy so pambasam. Kanian mananap ka na Biblia ya mainomay ya natalosan tan makasabi ed pusom. Balet dapat ya inas-asikaso tan susto so impan-translate ed satan. *

Mangusar na modernon teknolohiya. Natan, say Biblia et aglabat available ed printed, noagta diad digital met. Arum ya Biblia et nabasa online odino na-download pian nabasa ed computer, tablet, odino cellphone. Diad arum ya bersion et wala ray nausar mon tools pian mainomay mon nanengneng iray bersikulo na Biblia ed parehon topic odino nikomparam iray nanduruman translation. No mas labay moy ondengel nen say manbasa, wala met iray audio recording na Biblia. Nae-enjoy na dakel ya totoo so ondengel legan iran manbiabiahe, manpepesak, odino manggagawa na arum ya kimey. Labay mon salien no antoy balibalid sika?

Usaren iray makatulong parad panagaral na Biblia. Wala ray nayarin usaren mo ya makatulong ed sika pian minabang kan maong ed pambabasam. Saray mapa na saray lugar ed Biblia et ontulong ed sika pian naamtaan mo no iner iray pasen ya  nababasam tan mas naimadyin mo ray nagagawa. Saray artikulon singa saray walad sayan magasin odino say “Bangat na Biblia” ya seksion na website ya jw.org et ontulong ed sika pian naamtaan moy kabaliksan na dakel ya parte na Biblia.

Salien so arum ya paraan. No parad sika et singa mairap ya basaen so interon Biblia, gawam ya eksayting itan. Sarag mon iyuna so parte ya labalabay mo. No labay mon naamtaan so nipaakar ed saray kabkabat ya totoo ed Biblia, nayarin salien mon sansakeyen ya basaen so nipaakar ed sikara. Say alimbawa na ontan ya paraan et nanengneng ed kahon ya “ Aralen a Maong so Biblia—Kabaten Iray Totoo Ditan.” Odino ompan labay mon basaen so Biblia base ed topic odino pantutumbokan na saray agawa. Anto kasi no salien moy sakey ed saratan ya paraan?

^ par. 4 Anengneng na dakel ya say Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan et susto, napantiwalaan, tan mainomay ya basaen. Sayan Biblia, ya im-publish na Saray Tasi nen Jehova, et available ed masulok ya 130 lenguahe. Sarag moy man-download na kopya diad website ya jw.org odino i-download so JW Library app. Odino no labay mo, walay onlan Tasi nen Jehova ed abung mo tan ikdan da ka na inimprintan kopya.