Onlad karga

Onlad saray karga

Dakel so paniirap diad mundo, kasin say Dios so panlalapuan na saratan?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Kasin nanlapud Dios so paniirap tayo?

Antoy ebat mo?

  • On

  • Andi

  • Seguro

No antoy ibabaga na Biblia

“Agbalot manggaway mauges so tuan Dios, agbalot manggaway aliwa so Makapanyarin-amin!” (Job 34:10) Agbalot manlalapud Dios so kaugsan tan paniirap ed mundo.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Si Satanas a Diablo, say “manuley na mundo,” so manunan panlalapuan na paniirap.Juan 14:30.

  • Say paniirap tan kaugsan et maslak ya resulta na makapuy ya desisyon na totoo.Santiago 1:14, 15.

Kasin naandi ni so paniirap?

Wala ray manisia ya sarag na totoo ya ekalen so paniirap no mantutulongan ira, panisiaan balet na arum ya mairap lan nauman so kipapasen ed mundo. Antoy nibagam?

No antoy ibabaga na Biblia

Ekalen na Dios so paniirap. “Anggapo lay patey, anggapo met lay panermen tan panakis tan panotot.”Apocalipsis 21:3, 4.

Anto ni naaralan tayod Biblia?

  • Usaren na Dios si Jesus pian ekalen so paniirap ya manlalapud Diablo.1 Juan 3:8.

  • Saray maong ya totoo et manbilay ya walay kareenan diad dalin ya andi-anggaan.Salmo 37:9-11, 29.