Onlad karga

Onlad saray karga

SAY PANAG-BANTAYAN No. 1 2017 | Man-enjoy tan Minabang ed Pambabasam na Biblia

ANTOY NIBAGAM?

Kasin karaanan lay Biblia? Odino siansia nin mausar natan? Oniay mismon ibabaga na Biblia: “Say interon Kasulatan et impuyan na Dios tan makagunggona.”2 Timoteo 3:16, 17.

Nabasad sayan isyu na Panag-bantayan so pigaran praktikal a bilin na Biblia tan no panon kan man-enjoy tan minabang ed pambabasam na Biblia.

 

MANUNAN ARTIKULO

Akin ya Basaen so Biblia?

Panon ya akatulong ed minilyon a totoo so pambabasa ray Biblia?

MANUNAN ARTIKULO

Panon Ak ya Onggapo?

Limaran suhestion pian mas mainomay tan na-enjoy moy pambasa na Biblia.

MANUNAN ARTIKULO

Panon Mon Na-enjoy?

Na-enjoy moy pambasa na Biblia no mangusar kay dugan translation, teknolohiya, saray makatulong parad panagaral na Biblia, tan arum nin paraan.

MANUNAN ARTIKULO

Panon ya Makatulong so Biblia ed Bilay Ko?

Karga na sayan karaanan lan libro so dakel ya bilin.

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Agko Labay so Ompatey!

Aminsan et intepet nen Yvonne Quarrie, “Akin et wadia ak?” Say ebat ed satan so anguman ed bilay to.

ALIGEN SO PANANISIA RA

“Apaliket Ton Maong so Dios”

No sika so manlelegpet ed pamilyam odino nasusubok so determinasyon mon gawaen so antam ya duga, makaaral ka ed pananisia nen Enoc.

Kasin Ag-importante No Aliway Pakatalos Tayo?

Masyadon importante so mensahe na Biblia kanian dapat ya dugay pakatalos tayod satan. Panon mon talosan itan?

Antoy Ibabaga na Biblia?

Aglabat ibabaga na Biblia so panlalapuan na paniirap, noagta pati no panon itan ya naandi.

Arum nin Walad Online

Kasin Mankokontraan Iray Karga na Biblia?

Nengnengen so pigaran singa mankontraan ya ibabaga na Biblia tan saray prinsipyo ya nayarin iyaplikam pian naamtaan moy labay dan ibaga.