Sulat nen Judas 1:1-25

  • Maabig iran balikas (1, 2)

  • Seguradon ukomen iray palson managbangat (3-16)

    • Say impisuppiatan nen Miguel ed Diablo (9)

    • Say propesiya nen Enoc (14, 15)

  • Pansiansia yoy inkasikayo ed panangaro na Dios (17-23)

  • Igloria so Dios (24, 25)

 Siak, si Judas, ya aripen nen Jesu-Kristo tan agi nen Santiago,+ so nansulat ed sikayo ran atawag,+ saramay inad-aro na Dios ya Ama tayo tan aasikasoen parad si Jesu-Kristo:+  Naaruman komon so panangasi, deen, tan panangaro na Dios ed sikayo.  Inad-arok ya agagi, anggano gagawaen ko lay amin a nayarian ko pian isulat ed sikayo so nipaakar ed kililiktar a naeeksperiensya tayon amin,+ kaukolan ta kayo nin sulatan pian pasesegen ta kayon milaban ya impasya nisengeg ed pananisia+ a pinsanan ya impasabi ed saray masanto.  Say rason ko et wala ray totoon akaloob ed limog yo a manepeg ya ukomen unong ya impasakbay la nensaman na Kasulatan; sikaray mauges a totoo a ginawa ran baraan so agnaparaan a kaabigan na Dios parad anggapoy-baing a kagagawa*+ tan ag-ira manmamatoor ed samay alenleneg ya akankayarian ed sikatayo tan Katawan tayo, si Jesu-Kristo.+  Amta yo la yan amin, balet labay ta kayon panonotan ya anggaman inliktar nen Jehova* so totoo to ed dalin na Ehipto,+ dineral to lanlamang iramay andian na pananisia.+  Tan saray anghel ya agnansiansia ed orihinal a pasen da, a tinaynan da so manepeg ya ayaman da,+ et inggana to ed andi-anggaan a pakabalor diad makapal a kabilungetan anggad isabi na pangukom ed sikara diad baleg ya agew.+  Mipadpara, say Sodoma tan Gomorra tan saray syudad ed paliber da et inggalet day inkasikara ed alablabas a seksual ya imoralidad* tan pinenek day agmanepeg iran pilalek na laman da;+ sikaray dinusa ed panamegley na andi-anggaan ya apoy, kanian kinmanan pasakbay ed sikatayo so agawad sikara.+  Anggaman ontan, sarayan totoo met et lanang a mankukugkugip, dudutakan da so laman, leleglemewen day autoridad, tan pansasalitaan da na mauges iramay pinagalangan na Dios.+  Balet sanen si Miguel+ ya arkanghel+ et akapisuppiatan ed Diablo nipaakar ed bangkay nen Moises,+ agto nanuleyan so pangukom ed sikato tan agto minudmora,+ noagta inkuan to: “Kondenaen ka komon nen Jehova.”*+ 10  Balet sarayan totoo et mansasalita na mauges nipaakar ed amin a bengatlan agdan talaga natatalosan.+ Tan nipaakar ed amin a bengatlan natatalosan da unong a nisipor ed sikara a singa saray andiay kalakal ya ayayep,+ dederalen day inkasikara. 11  Pakaskasi ra, ta tinumbok day basbas nen Cain+ tan bengatbengat dan inalig so mauges a paraan nen Balaam+ lapud tumang, tan aderal ira lapud rebelyoson panagsalita ra+ a singa si Kora!+ 12  Singa ra saray bato ya akaamot ed dalem na danum legan iran midudungo ed sikayo diad saray ponsia* yo,+ saray anggapoy baing a pastol a sarili da labat so papakanen da;+ saray lurem ya agmangipepelag na uran tan mimilmila ed dagem;+ saray kakiewan ya agmanbubunga no panaon da, ya amidua lan inatey,* tan binagot la; 13  saray agmakareen a daluyon na dayat, a say ibubura da et say mismon kababaingan da;+ saray bitewen ya anggapoy direksion, a diad sigpot a kabilungetan so pansiansiaan da ya anggad angga.+ 14  On, si Enoc,+ a komapito ed linya manlapud si Adan, et nampropesiya met nipaakar ed sikara sanen inkuan to: “Sinmabi si Jehova* a kaibay samplon libolibo a masanton anghel to,+ 15  pian mangukom ed amin,+ tan mansentensia ed amin a mauges nipaakar ed amin a mauges a ginawa ra, tan nipaakar ed amin a makapabiglan bengatla ya imbaga sumpad sikato na saray mauges a makasalanan.”+ 16  Sarayan totoo et meremere+ tan mareklamo ed kipapasen dad bilay, uunoren da ray dilin pilalek da,+ tan say ompapaway ed sangi ra et pinasyan panaglastog, legan dan lalarogan so arum* parad dilin pakagunggonaan da.+ 17  Balet inad-arok ya agagi, nonot yo iray salitan imbalikas nensaman* na saray apostol na Katawan tayon Jesu-Kristo, 18  a lanang dan ibabagad sikayo: “Diad kaunoran a panaon et wala ray mabalaw, ya unoren da ray mauges a pilalek da.”+ 19  Saraya so pansesengegan na inkaapag-apag,+ totoon onkikiwas a singa ayayep,* anggapoy panamabli rad espiritual iran bengatla.* 20  Balet sikayo, inad-arok ya agagi, pabiskeg yoy masanton pananisia yo, tan manpikasi kayo diad panangiwanwan na masanton espiritu,+ 21  pian mansiansia kayo ed panangaro na Dios,+ legan yon aalagaren so panangasi na Katawan tayon Jesu-Kristo a mangitonton ed bilay ya andi-anggaan.+ 22  Ontan met, itultuloy yon ipatnag so panangasi+ ed saramay manduaruwa;+ 23  isalba yo ra+ diad paningkat yod sikara ed apoy. Balet itultuloy yon ipatnag so panangasi ed arum, ingen ta manalwar kayo, legan yon bubusolen so kawes ya amantsaan na mauges iran gawa.*+ 24  Natan, samay makayarin ontulong ed sikayon agnagapol tan mansiansian agnamantsaan+ diad arapan na maglorian Dios tayo a manresultad baleg a liket yo, 25  say alenleneg a Dios a Manangiliktar tayo diad panamegley nen Jesu-Kristo a Katawan tayo, so makanepegan na gloria, katagyan, pakayari, tan pakauley manlapu la nensaman, natan, tan diad andi-anggaan. Amen.

Paimanod leksab

Odino “mabanbanday a kagagawa.” Diad Griego et aselgeia. Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Nengnengen so Glosaryo.
Nengnengen so Apendise A5.
Literal, “saray ponsia na panangaro.”
Odino “inate-atey la.”
Nengnengen so Apendise A5.
Odino “irarayew so arum a totoo.”
Odino “iray bengatlan impasakbay.”
Odino “makalaman a totoo.”
Odino “anggapoy espiritualidad da.” Literal, “anggapoy espiritu ra.”
Literal, “na laman.”