Komatlon Juan 1:1-14

  • Maabig a balikas tan pikakasi (1-4)

  • Komendasyon ed si Gayo (5-8)

  • Say ambisyoson si Diotrefes (9, 10)

  • Alay abig iran ibabaga nipaakar ed si Demetrio (11, 12)

  • Saray planon ibisita tan saray panangumusta(13, 14)

 Siak, a sakey a masiken,* et nansulat ak ed sika, pinablin Gayo, a peteg ya inad-arok.  Inad-arok ya agi, ipipikasik a maksil komon a naynay so laman mo tan mantultuloy kan onaligwas ed amin a bengatla, no panon a sikay* onaaligwas la natan.  Ta malikeliket ak sanen sinmabi iray agagi tan imbaga ran bebembenan mo so katuaan, a mantutultuloy kan manaakar ed katuaan.+  Anggapo lay mas panliliketan* ko nen say saya: a narengel kon manaakar ed katuaan iray ananak ko.+  Inad-arok ya agi, matoor kad amin a gagawaen mo parad saray agagi, anggano agmo ra kabat.+  Tinasian da ed kongregasyon so nipaakar ed panangarom. Pasipot mo ra komon diad paraan a manepeg ed Dios.+  Ta linma ran nampulong nisengeg ed ngaran to, ya anggapoy antokaman ya aalaen da+ ed totoo na saray nasyon.  Kanian nepeg tayon ipatnag so inkamaparawes ed sarayan totoo,+ pian magmaliw itayon kakimeyan diad katuaan.+  Walay insulat ko ed kongregasyon, balet si Diotrefes, a labalabay toy magmaliw a manunaan ed limog da,+ et agto rerespetoen so antokaman ya ibabaga mi.+ 10  Kanian no onsabi ak, ipaimanok iray gagawaen to a pangikakayat na makaderal iran labir nipaakar ed sikami.*+ Sikatoy agni kontento ed saya, kanian agto rerespetoen tan aawaten iray agagi;+ tan saramay malabay a mangawat ed saray agagi et sasalien ton amperen tan ekalen ed kongregasyon. 11  Inad-arok ya agi, agmo aaligen so mauges, noagta say maong so alig mo.+ Samay manggagaway maong et manlalapud Dios.+ Samay manggagaway mauges et agto kabat so Dios.+ 12  Maabig so ibabaga ran amin nipaakar ed si Demetrio tan pepekderan itan na katuaan. Diad tua et tatasian mi met so nipaakar ed sikato, tan amtam a say iiter min pantasi et tua. 13  Dakel so labay kon isulat ed sika, ingen ta agko labay ya isulat iratan diad panamegley na panagsulat tan tinta. 14  Balet maniilalo ak a magano ta ka lan nanengneng, tan makapantongtong ta ya arap-arapan. Niwala komon ed sika so kareenan. Manpapakumusta ed sika iray kakaaro. Ikumustaan mo ak met ed kada sakey ed saray kakaaro tayo.

Paimanod leksab

Odino “matatken.”
Odino “say kamarerwam et.”
Odino posiblin, “mas baleg a rason na pisalamat.”
Literal, “a mauges iran salita so itotongtong to nipaakar ed sikami.”