Yeqa uye kokuphakathi

Ungenzani Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu?

Ungenzani Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu?

Impendulo yeBhayibhili

 Nxa ufuna ukuba ngumngane kaNkulunkulu kumele ufunde ngaye umazi njalo uzimisele ukwenza okumthokozisayo. Ungenza njalo laye ‘uzasondela kuwe.’ (UJakhobe 4:8) IBhayibhili lithi ‘kakho khatshana komunye lomunye wethu.’—ImiSebenzi 17:27.

 Okumele ukwenze ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu

 Bala iBhayibhili

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “Yonke iMibhalo iphefumulelwe nguNkulunkulu.”—2 KuThimothi 3:16.

 •  Okutshiwo yivesi le: UNkulunkulu wasebenzisa abantu abatshiyeneyo ukuthi babhale iBhayibhili kodwa yena nguye uMlobi walo ngoba lokho ababekubhala kwakuvela kuye. UNkulunkulu usebenzisa iBhayibhili ukuze asitshele indlela afuna siphile ngayo. Uphinda asitshele ukuthi unguNkulunkulu onjani, ukuthi wahlulela kuhle, ulothando lokuthi ulesihawu.—U-Eksodusi 34:6; UDutheronomi 32:4.

 •  Ongakwenza: Bala iBhayibhili nsuku zonke. (UJoshuwa 1:8) Cabangisisa ngalokho okubalayo ubusuzibuza ukuthi: ‘Lokhu kungifundisani ngoJehova?’—IHubo 77:12.

   Ngokwesibonelo bala uJeremiya 29:11 ubusuzibuza ukuthi: ‘UNkulunkulu ungifisela ikusasa elinjani?’

 Funda ezintweni ezidaliweyo

 •  Okutshiwo liBhayibhili: ‘Ubuntu bukaNkulunkulu buyabonakala ngendlela ecacileyo kusukela ekudalweni komhlaba kusiya phambili. Buyazwisiseka nxa kukhangelwa izinto azidalayo.’—KwabaseRoma 1:20.

 •  Okutshiwo yivesi le: Izinto ezidaliweyo zingasifundisa okunengi ngoNkulunkulu njengoba nje into edwetshiweyo ingasitshela okuthile ngalowo oyidwebileyo. Ngokwesibonelo, indlela ingqondo yomuntu emangalisa ngayo itshengisa inhlakanipho kaNkulunkulu, ikanti amandla aselangeni lakwezinye inkanyezi atshengisa ukuthi uNkulunkulu ulamandla amakhulu.—IHubo 104:24; U-Isaya 40:26.

 •  Ongakwenza: Zinike isikhathi sokubuka izinto ezidaliweyo ngoba uzafunda okunengi kuzo. Zibuze ukuthi: ‘Indlela izinto ezidalwe ngayo ingifundisani ngoNkulunkulu?’ a Kodwa ukubuka izinto ezidaliweyo akusifundisi yonke into ngoMdali wethu. Yikho wasinika iBhayibhili.

 Sebenzisa ibizo likaNkulunkulu

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “Ngizamvikela, ngokuba uyalinaka ibizo lami. Uzangibiza, ngimphendule.”—IHubo 91:14, 15.

 •  Okutshiwo yivesi le: UJehova uNkulunkulu uyabaqakathekisa bonke abantu abalaziyo ibizo lakhe labalisebenzisayo. b (IHubo 83:18; UMalakhi 3:16) UNkulunkulu uyasitshela ibizo lakhe ngoba ufuna silazi. Uthi: “Mina nginguJehova, lelo yilo ibizo lami.”—U-Isaya 42:8.

 •  Ongakwenza: Nxa ukhuluma ngoNkulunkulu sebenzisa ibizo lakhe elithi Jehova.

 Khuleka kuJehova

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “UJehova useduze kulabo abacela kuye.”—IHubo 145:18.

 •  Okutshiwo yivesi le: UJehova useduze lalabo abathandaza kuye belokholo. Ukuthandaza yindlela yokukhonza uNkulunkulu etshengisa ukuthi siyamhlonipha.

 •  Ongakwenza: Thandaza kuNkulunkulu zikhathi zonke. (1 KwabaseThesalonika 5:17) Mtshele konke okukukhathazayo futhi ungamfihleli lutho.—IHubo 62:8. c

 Woba lokholo kuNkulunkulu

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “Nxa umuntu engelakholo kakwenzakali ukuthi amthokozise uNkulunkulu.”—KumaHebheru 11:6.

 •  Okutshiwo yivesi le: Kumele sibe lokholo kuNkulunkulu nxa sifuna ukuba ngabangane bakhe. IBhayibhili likwenza kucace ukuthi ukukholwa kuNkulunkulu akutsho ukuphonguvuma ukuthi ukhona, kodwa kutsho ukuphila ngendlela ayifunayo, ukumthemba lokungathandabuzi ukuthi asithembisa khona uzakwenza. Into eqakatheke kakhulu ebantwini abangabangane yikuthi bathembane.

 •  Ongakwenza: Ulwazi yilo olwenza umuntu abe lokholo. (KwabaseRoma 10:17) Yikho kuqakathekile ukuthi ubale iBhayibhili ukuze uyazi intando kaNkulunkulu ubususiba lokholo kuye. OFakazi bakaJehova balesifiso sokufunda lawe iBhayibhili. d

 Yenza okuthokozisa uNkulunkulu

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu: ukuthi silalele imilayo yakhe.”—1 UJohane 5:3.

 •  Okutshiwo yivesi le: UJehova ungumngane walabo abatshengisa ukuthi bayamthanda ngokulalela imilayo yakhe.

 •  Ongakwenza: Ngesikhathi ubala iBhayibhili zama ukunanzelela izinto uNkulunkulu azithandayo lazizondayo. Zibuze ukuthi, ‘Kungaphi lapho okumele ngitshintshe khona ukuze ngithokozise uMdali?’—1 KwabaseThesalonika 4:1.

 Sebenzisa okufundayo

 •  Okutshiwo liBhayibhili: “Nambithani libone ukuthi uJehova ulungile.”—IHubo 34:8.

 •  Okutshiwo yivesi le: UNkulunkulu ufuna uzibonele wedwa ukuthi yena ulungile. Akuthandabuzwa ukuthi ungabona indlela akuthanda ngayo lakuncedisa ngayo uzasondela kuye.

 •  Ongakwenza: Sebenzisa okufunda eBhayibhilini ngoba kuzakunceda kakhulu. (U-Isaya 48:17, 18) Okunye ongakwenza yikufunda lakwabanye abantu abancediswa nguNkulunkulu ukuthi benelise ukusebenzisa izinto abazifunda eBhayibhilini. Nxa ungenza njalo uzabona ukuthi bona lezimuli zabo sebethokoza ngenxa yokuthi benelisa ukutshintsha indlela ababephila ngayo. e

 Imibono engaqondanga mayelana lokuba ngumngane kaNkulunkulu

 Okungaqondanga: UNkulunkulu uphakeme kakhulu okokuthi ngeke sibe ngabangane bakhe.

 Okuqondileyo: Lanxa uNkulunkulu ephakeme, uyafuna ukuthi sibe ngabangane bakhe. IBhayibhili lisitshela ngabesilisa labesifazana ababengabangane bakaNkulunkulu.—ImiSebenzi 13:22; UJakhobe 2:23.

 Okungaqondanga: Ngeke sibe ngabangane bakaNkulunkulu ngoba kazwisiseki.

 Okuqondileyo: Lanxa kunzima ukuzwisisa ezinye izinto ngoNkulunkulu ezinjengokuthi unguMoya, siyenelisa ukuba ngabangane bakhe. IBhayibhili lize lithi nxa singafunda ngoNkulunkulu sizathola ukuphila okungapheliyo. (UJohane 17:3) IBhayibhili lisebenzisa amabala esingawazwisisa nxa lisitshela ngoMdali wethu. Liyasitshela ukuthi uNkulunkulu unjani, ukuthi uhloseni ngabantu langomhlaba lalokho afuna sikwenze. (U-Isaya 45:18, 19; 1 KuThimothi 2:4) IBhayibhil liyasitshela lokuthi ibizo likaNkulunkulu ngubani. (IHubo 83:18) Ngakho siyenelisa ukufunda ngoNkulunkulu njalo sibe ngabangane bakhe.—UJakhobe 4:8.

a Khangela isihloko esithi, “Kwazenzakalela Yini?” ukuze ufunde ngezinye izinto ezidaliweyo ezitshengisa inhlakanipho kaNkulunkulu.

b Ibizo elithi Jehova litsho ukuthi, “Wenza Ukuthi Kube Khona.” Ngokusitshela ibizo lakhe singathi uNkulunkulu uthi: ‘Ngizakwenza injongo yami igcwaliseke. Ngizaligcwalisa ilizwi lami.’

c Khangela isihloko esithi “UNkulunkulu Uyayiphendula Yini Imithandazo?

d Ukuze uthole okunengi, bukela ividiyo ethi Kwenzakalani Esifundweni SeBhayibhili?

e Khangela isihloko esithi “IBhayibhili Liyamntshintsha Umuntu.”