Incwadi KaJakhobe 2:1-26

  • Ubandlululo luyisono (1-13)

    • Uthando, umthetho wobukhosi (8)

  • Ukholo olungelamisebenzi lufile (14-26)

    • Amadimoni ayakholwa njalo esabe (19)

    • U-Abrahama wabizwa ngokuthi ngumngane kaJehova (23)

2  Bafowethu, nxa lilobandlululo liyabe libambelele yini ekholweni elilalo eNkosini yethu ekhazimulayo uJesu Khristu?+  Nxa emhlanganweni wenu kungafika indoda elendandatho zegolide eminweni futhi egqoke impahla ezinhle kakhulu, besekufika lenye engumyanga egqoke impahla ezingcolileyo,  liqakathekisa egqoke impahla ezinhle kakhulu yini beselisithi, “Wena hlala lapha endaweni le enhle,” kodwa lithi kulo ongumyanga, “Wena qhubeka umi,” kumbe lithi, “Hlala laphaya esenabelweni* senyawo zami”?+  Nxa lisenza njalo, liyabe lingakhethani+ yini njalo liyabe lingayisibo abahluleli abakhipha izahlulelo ezimbi yini?+  Lalelani bafowethu abathandekayo. UNkulunkulu kabakhethanga yini abantu abangabayanga ngokubona komhlaba lo ukuthi babe ngabanothileyo ekukholweni+ futhi babe zindlalifa zoMbuso awuthembisa labo abamthandayo?+  Kodwa lina libeyisile abayanga. Abanothileyo kayisibo yini abalicindezelayo+ labalihudulela phambi kwemithethwandaba?  Abalithuki yini ibizo elihle elaliphiwayo?  Lenza kuhle sibili nxa lisenza okusemthethweni wobukhosi* osembhalweni othi, “Kumele uthande umakhelwane wakho ngendlela ozithanda ngayo.”+  Kodwa nxa liqhubeka libandlululana+ lenza isono njalo umthetho ulithola lilecala lokuba yizephulamthetho.+ 10  Nxa umuntu elalela wonke uMthetho kodwa aphambuke kokukodwa kuphela, uyabe esewephule wonke+ 11  ngoba lowo owathi, “Ungafebi,”*+ waphinda wathi, “Ungabulali.”+ Ngakho nxa ungafebi kodwa ubulala usuyisephulamthetho. 12  Qhubekani likhuluma futhi liziphatha njengabantu abazakwahlulelwa ngumthetho wabakhululekileyo*+ 13  ngoba lowo ongaphathi abanye ngesihawu kasoze enzelwe isihawu nxa esesahlulelwa.+ Isihawu sinqoba ukwahlulela. 14  Kunceda ngani bafowethu nxa umuntu esithi ulokholo kodwa engelamisebenzi?+ Kambe ukholo lolo lungamsindisa yini?+ 15  Nxa kulabafowethu loba odadewethu abaswela okokugqoka* lokudla okweneleyo kwalolosuku, 16  omunye wenu abesesithi kubo, “Hambani ngokuthula likhudumale futhi lidle lisuthe,” kodwa angabaniki lokho abakuswelayo ukuze baphile, kunceda ngani lokho?+ 17  Yikho-ke lokholo olungelamisebenzi lufile.+ 18  Lanxa kunjalo, omunye uzakuthi: “Wena ulokholo, mina ngilemisebenzi. Ngitshengisa ukholo lwakho olungelamisebenzi, mina ngizakutshengisa ukholo lwami ngemisebenzi yami.” 19  Uyakholwa yini ukuthi kuloNkulunkulu oyedwa? Wenza kuhle sibili. Kodwa lamadimoni ayakukholwa futhi aqhaqhazele.+ 20  Muntu ongelalwazi, uyafuna yini ukwazi ukuthi ukholo olungelamisebenzi alusizi ngalutho? 21  Ubaba wethu u-Abrahama akuzange yini kuthiwe ulungile ngemisebenzi ngemva kokunikela ngendodana yakhe u-Isaka e-alithareni?+ 22  Uyabona ukuthi watshengisa ngemisebenzi ukuthi ulokholo futhi ukholo lwakhe lwapheleliswa yimisebenzi yakhe,+ 23  kwagcwaliseka umbhalo othi: “U-Abrahama wakholwa kuJehova* kwathiwa ulungile,”+ wasebizwa ngokuthi ngumngane kaJehova.*+ 24  Liyabona ukuthi umuntu kuzathiwa ulungile ngemisebenzi hatshi ngokholo kuphela. 25  Kwaba njalo langoRahabi owayeyisifebe. Akuzange yini kuthiwe ulungile ngemisebenzi ngemva kokwamukela kuhle izithunywa lokuzitshela ukuthi zihambe ngenye indlela?+ 26  Njengoba nje umzimba ongelamoya* ufile,+ lokholo olungelamisebenzi lufile.+

Amabala angaphansi

Isenabelo kulapho umuntu abeka khona inyawo zakhe nxa ehlezi esitulweni.
Kumbe, “wenkosi.”
Lapha kutshiwo umuntu otshadileyo olala lomuntu ongasimkakhe.
NgesiGrikhi, “ngumthetho wenkululeko.”
NgesiGrikhi, “abanqunu.”
Kumbe, “ongaphefumuliyo.”