Incwadi KaJakhobe 4:1-17

  • Lingabi ngabangane bomhlaba (1-12)

    • Melanani loDeveli (7)

    • Sondelani kuNkulunkulu (8)

  • Isixwayiso ngokuzigqaja (13-17)

    • “Nxa kuyikuthanda kukaJehova” (15)

4  Kuyini okwenza ukuthi phakathi kwenu kube lokulwa lezimpi? Izinto lezi kaziveli ezifisweni zenyama yini eziqhubeka zilwisana lani ngaphakathi kwenu?*+  Liyafisa kodwa alitholi lutho. Liqhubeka libulala njalo lihawukela kodwa kalizuzi lutho. Liqhubeka lisilwa futhi lisiba lezimpi.+ Alilalutho ngoba kaliceli.  Nxa lingacela kalitholi ngoba licela lilenhloso engayisiyo lisenzela ukusebenzisa elikucelayo ezifisweni zenu zenyama.  Zifebe,* kalikwazi yini ukuthi ukuba ngumngane womhlaba yikuba yisitha sikaNkulunkulu? Ngakho loba ngubani ofuna ukuba ngumngane womhlaba uzenza isitha sikaNkulunkulu.+  Kumbe licabanga ukuthi akulasizatho sokuthi umbhalo uthi: “Umoya wokuba lomona ophakathi kwethu uqhubeka ufisa zonke izinto”?+  Lanxa kunjalo, umusa omkhulu asenzela wona ungcono. Yikho umbhalo usithi: “UNkulunkulu umelana labaziphakamisayo+ kodwa ulomusa omkhulu kwabathobekileyo.”+  Ngakho-ke zehliseni kuNkulunkulu+ kodwa melanani loDeveli+ njalo uzalibalekela.+  Sondelani kuNkulunkulu laye uzasondela kini.+ Gezani izandla zenu lina zoni,+ lihlambulule inhliziyo zenu+ lina abangqondombili.  Dabukani emoyeni lilile futhi likhale.+ Ukuhleka kwenu akutshintshe kube yikulila, lentokozo yenu ibe yikuphelelwa lithemba. 10  Zithobeni phambi kukaJehova,*+ yena uzaliphakamisa.+ 11  Bafowethu, yekelani ukuchothozana.+ Loba ngubani okhuluma kubi ngomzalwane kumbe owahlulela umzalwane wakhe ukhuluma okuphikisana lomthetho njalo wahlulela umthetho. Manje nxa usahlulela umthetho awukwenzi okusemthethweni kodwa usungumahluleli. 12  Munye kuphela otshaya imithetho longuMahluleli,+ lowo olamandla okusindisa lokubhubhisa.+ Manje wena ungubani ukuthi wahlulele umakhelwane wakho?+ 13  Zwanini-ke lina elithi: “Lamuhla kumbe kusasa sizakuya edolobheni leliya siyehlala khona okomnyaka owodwa njalo sizakwenza ibhizimusi sithole inzuzo,”+ 14  kodwa lingakwazi ukuthi ukuphila kwenu kuzabe kunjani kusasa.+ Phela liyinkungu ebakhona okwesikhatshana nje ibisinyamalala.+ 15  Lina kumele lithi: “Nxa kuyikuthanda kukaJehova*+ sizaphila senze lokhu loba lokhuya.” 16  Kodwa liyazigqaja lizitshaya isifuba. Konke ukuzitshaya isifuba okunjalo kubi. 17  Yikho nxa umuntu ekwazi ukuthi angakwenza njani okuqondileyo kodwa angakwenzi, wenza isono.+

Amabala angaphansi

NgesiGrikhi, “ezithweni zenu.”
Kumbe, “Lina bantu abangathembekanga.”