Eyokuqala EkaJohane 5:1-21

  • Ukukholwa kuJesu kwenza sinqobe umhlaba (1-12)

    • Kutshoni ukuthanda uNkulunkulu? (3)

  • Ukuthemba amandla omthandazo (13-17)

  • Qaphelani emhlabeni lo omubi (18-21)

    • Umhlaba wonke ungaphansi kwamandla kaSathane (19)

5  Wonke umuntu okholwa ukuthi uJesu unguKhristu uzelwe nguNkulunkulu,+ njalo wonke umuntu othanda umzali uyamthanda lalowo ozelwe nguye.  Okwenza sikwazi ukuthi siyabathanda abantwana bakaNkulunkulu+ yikuthi siyamthanda uNkulunkulu futhi silandela imilayo yakhe.  Ukuthanda uNkulunkulu kutsho ukulalela imilayo yakhe+ njalo imilayo yakhe kayinzima+  ngoba wonke umuntu ozelwe* nguNkulunkulu uyawunqoba umhlaba.+ Ukholo lwethu selusenze sanqoba umhlaba.+  Ngubani onganqoba umhlaba?+ Akusilowo okholwa ukuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu yini?+  Lo nguye oweza ngamanzi langegazi, uJesu Khristu. Kezanga ngamanzi kuphela+ kodwa weza ngamanzi langegazi+ futhi umoya uyakufakazela+ lokho ngoba umoya uliqiniso.  Kulabofakazi abathathu:  umoya+ lamanzi+ legazi,+ futhi lokhu kokuthathu kuyavumelana.  Siyabamukela ubufakazi obuvela ebantwini, kodwa ubufakazi obuvela kuNkulunkulu bona bukhulu kulalobo ngoba ubufakazi bakhe buyilokho akufakazayo mayelana leNdodana yakhe. 10  Umuntu okholwa eNdodaneni kaNkulunkulu ulobufakazi ngaphakathi kwakhe. Umuntu ongakholwayo kuNkulunkulu usemenze oqamba amanga+ ngoba kazange abukholwe ubufakazi obuvela kuNkulunkulu obumayelana leNdodana yakhe. 11  Ubufakazi bakhona yilobu: UNkulunkulu wasinika ukuphila okungapheliyo+ njalo ukuphila lokho kuseNdodaneni yakhe.+ 12  OleNdodana ulakho ukuphila lokhu, kodwa ongelayo iNdodana kaNkulunkulu kalakho.+ 13  Ngilibhalela izinto lezi ukuze likwazi ukuthi lilakho ukuphila okungapheliyo+ lina elikholwa ebizweni leNdodana kaNkulunkulu.+ 14  Nanku esimthemba ngakho:*+ Nxa sicela loba yini evumelana lentando yakhe uyasizwa.+ 15  Nxa sikwazi ukuthi uyasizwa kuloba yini esiyicela kuye, siyakwazi ukuthi sizazithola izinto esizicelayo njengoba siyabe sizicele kuye.+ 16  Nxa umuntu engabona umfowabo esenza isono esingalethi ukufa kumele amthandazele, uNkulunkulu abesemnika ukuphila.+ Lokho ngokwabangenzanga isono esiletha ukufa. Kodwa kulesono esiletha ukufa+ futhi angitsho ukuthi umuntu owenza isono esinjalo kumele athandazelwe. 17  Konke okungalunganga kuyisono,+ kodwa sikhona isono esingalethi ukufa. 18  Siyakwazi ukuthi wonke umuntu ozelwe nguNkulunkulu kaqhubeki esenza isono kodwa ulindwa ngulowo* ozelwe nguNkulunkulu, futhi uSathane* ngeke ambambe.*+ 19  Siyakwazi ukuthi thina singabakaNkulunkulu kodwa umhlaba wonke ungaphansi kwamandla kaSathane.*+ 20  Lanxa kunjalo, siyakwazi ukuthi iNdodana kaNkulunkulu seyabuya.+ Isinike ukuqedisisa ukuze simazi oqinisileyo njalo simanyene lalowo oqinisileyo+ ngenxa yeNdodana yakhe uJesu Khristu. UnguNkulunkulu weqiniso futhi uyikuphila okungapheliyo.+ 21  Bantwanyana, xwayani izithombe.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “konke okuzelwe.”
Kumbe, “Nansi inkululeko yokukhuluma laye esilayo.”
Kumbe, “amthinte.”
NgesiGrikhi, “omubi.”
Lapha kutshiwo uJesu Khristu, iNdodana kaNkulunkulu.
NgesiGrikhi, “omubi.”