Eyokuqala KuThimothi 2:1-15

  • Akuthandazelwe yonke imihlobo yabantu (1-7)

    • UNkulunkulu oyedwa lomlamuli oyedwa (5)

    • Inhlawulo efaneleyo yabantu bonke (6)

  • Okumele kwenziwe ngamadoda labesifazana (8-15)

    • Gqokani ngendlela engadlulisi amalawulo (9, 10)

2  Okokuqala, ngicela ukuthi imithandazo yokuncenga, lemithandazo yonke nje, lokuthandazela abanye kanye lokubonga, kwenzelwe yonke imihlobo yabantu,  lamakhosi labo bonke abasezikhundleni eziphezulu*+ ukuze siqhubeke silenhlalakahle lokuthula, sizinikele kuNkulunkulu ngokupheleleyo njalo singathathi izinto lula.+  Lokhu kuhle futhi kuyamukeleka phambi kukaNkulunkulu uMsindisi wethu +  ngoba intando yakhe yikuthi abantu bemihlobo yonke basindiswe+ njalo bathole ulwazi oluqondileyo lweqiniso.  KuloNkulunkulu oyedwa+ lomlamuli oyedwa+ phakathi kukaNkulunkulu labantu,+ uKhristu uJesu.+ Nguye umuntu  owazinikelayo waba yinhlawulo efaneleyo yabantu bonke*+ njalo lokhu kuzafakazelwa ngesikhathi sakho esifaneleyo.  Ngabekwa ukuthi ngibe ngumtshumayeli lomphostoli+ ukuze ngikufakazele lokhu.+ Ngikhuluma iqiniso kangiqambi manga, ngabekwa ukuthi ngifundise abezinye izizwe+ mayelana lokholo leqiniso.  Ngakho engikufisayo yikuthi ezindaweni zonke amadoda aqhubeke ethandaza ephakamisa izandla eziqotho+ kungela kuzonda+ lezimpikiswano.+  Labesifazana kumele bacece ngezigqoko ezilesithunzi, ezingadlulisi amalawulo futhi ezitshengisa ukuthi bazisebenzisa kuhle ingqondo zabo,* kungabi ngezitayila zokweluka inwele kumbe ngegolide langamaphareli loba ngezigqoko ezidula kakhulu+ 10  kodwa ngendlela efanele abesifazana abathi bazinikele kuNkulunkulu,+ okutsho ukuthi bacece ngemisebenzi emihle. 11  Owesifazana kafunde ethule,* ezehlisa ngokupheleleyo.+ 12  Angimvumeli owesifazana ukuthi afundise kumbe ukuthi abuse indoda kodwa kumele ahlale ethule.*+ 13  Phela u-Adamu nguye owabunjwa kuqala, kwasekubunjwa u-Eva.+ 14  Kanti njalo u-Adamu kaqilwanga kodwa owesifazana waqilwa ngokupheleleyo,+ wephula umlayo kaNkulunkulu. 15  Lanxa kunjalo, owesifazana uzalondolozwa ngokuzala abantwana+ nxa kuyikuthi uqhubeka esekukholweni lasethandweni, engcwele futhi eyisebenzisa kuhle ingqondo yakhe.*+

Amabala angaphansi

Kumbe, “abayiziphathamandla.”
Kumbe, “yemihlobo yonke yabantu.”
Kumbe, “bahlulela kuhle.”
Kumbe, “echumile.”
Kumbe, “echumile.”
Kumbe, “esahlulela kuhle.”