Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Uyayiphendula Yini Imithandazo?

UNkulunkulu Uyayiphendula Yini Imithandazo?

Impendulo yeBhayibhili

 Ye uyayiphendula. Okutshiwo liBhayibhili kanye lokwenzakala kwabanye abantu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko. IBhayibhili lithi: “Uyagcwalisa izidingo zalabo abamesabayo; uyezwa ukukhala kwabo abasindise.” (IHubo 145:19) Kodwa kuya ngawe ukuthi uNkulunkulu uzayiphendula yini imithandazo yakho.

Nanku okumele ukwenze

  •   Khuleka kuNkulunkulu hatshi kuJesu, kuMariya, ingilosi kumbe izithombe. NguJehova uNkulunkulu kuphela ‘oyizwayo imithandazo.’​—IHubo 65:2.

  •   Khulekela izinto ezivumelana lentando kaNkulunkulu elotshwe eBhayibhilini.​—1 UJohane 5:14.

  •   Khuleka ngebizo likaJesu utshengisa ukuthi uyawuqakathekisa umsebenzi alawo. UJesu wathi: “Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.”​—UJohane 14:6.

  •   Woba lokholo. Nxa ulokuthandabuza, khuleka ucela ukholo oluqinileyo.​—UMathewu 21:22; ULukha 17:5.

  •   Zithobe njalo uzehlise. IBhayibhili lithi: “UJehova uphakeme, uyabananza abathobekileyo.”​—IHubo 138:6.

  •   Qhubeka uncenga. UJesu wathi: “Qhubekani licela, lizaphiwa.”​—ULukha 11:9.

Lokho uNkulunkulu angakukhangeliyo

  •   Ukuthi ungumhlobo bani lokuthi uvela kuliphi ilizwe. “UNkulunkulu kakhethi, kodwa kuzo zonke izizwe uyamemukela umuntu omesabayo njalo owenza okulungileyo.”​—ImiSebenzi 10:34, 35.

  •   Indlela ome ngayo. Ungenelisa ukukhuleka kuNkulunkulu uhlezi, ukhotheme, uguqile kumbe umile.​—1 ImiLando 17:16; UNehemiya 8:6; UDanyeli 6:10; UMakho 11:25.

  •   Ukuthi ukhulekela enhliziyweni yini kumbe uyezwakala. UNkulunkulu uyayiphendula imikhuleko ekhulekelwa enhliziyweni.​—UNehemiya 2:1-6.

  •   Ukuthi uhlupho lwakho luncane yini kumbe lukhulu. UNkulunkulu usikhuthaza ukuthi ‘siphosele kuye konke okusikhathazayo ngoba yena ulendaba lathi.’​—1 UPhetro 5:7.