IVangeli Elabhalwa NguMakho 11:1-33

  • UJesu ungena njengomnqobi (1-11)

  • Uqalekisa isihlahla somkhiwa (12-14)

  • Uhlambulula ithempeli (15-18)

  • Isifundo esihlahleni somkhiwa esomileyo (19-26)

  • Amandla kaJesu ayasolwa (27-33)

11  Bathi sebeseduze leJerusalema, bafika entabeni yama-oliva lapho okwakuleBhethifage leBhethani,+ uJesu wasethuma abafundi bakhe ababili+  wathi kubo: “Hambani esigabeni lesiya elisikhangeleyo, lizakuthi lingena nje kuso libone idonkana ebotshelweyo engakaze igadwe ngumuntu. Liyikhulule libuye layo lapha.  Nxa kungaba lomuntu olibuza ukuthi likwenzelani lokho lithi, ‘INkosi iyayifuna, izayiphendukisa masinyane nje.’”  Ngakho bahamba bafica idonkana ibotshelwe emnyango wendlu eyayiseceleni komgwaqo, basebeyithukulula.+  Kodwa abanye ababemi khonapho bathi kubo: “Kanti lenzani lithukulula idonkana leyo?”  Abafundi babatshela khona kanye uJesu ayekukhulumile, basebebayekela bahamba.  Bayiletha kuJesu idonkana+ leyo basebebeka izembatho zabo zangaphandle phezu kwayo, yena wayigada.+  Abanengi bendlala izembatho zabo zangaphandle emgwaqweni, abanye bagamula izingatsha zezihlahla eceleni komgwaqo.+  Ababehamba phambili lababelandela ngemuva babelokhu bememeza besithi: “Sicela umsindise!+ Ubusisiwe lowo oza ngebizo likaJehova!*+ 10  Ubusisiwe uMbuso ozayo, okababa wethu uDavida!+ Wena ophezulu emazulwini, sicela umsindise!” 11  UJesu wangena eJerusalema waqonda ethempelini wasekhangela konke okwakulapho. Kodwa njengoba ilanga laselitshona, waphuma waya eBhethani elabaliTshumi Lambili.+ 12  Bathi sebesuka eBhethani ngelanga elilandelayo, wezwa eselambile.+ 13  Esesekhatshana wabona isihlahla somkhiwa esasilamahlamvu, wasesiya kuso efuna ukuyabona ukuthi sasilezithelo yini. Kodwa wathi efika kuso wathola singelazithelo, kulamahlamvu kuphela ngoba kwakungayisiso sikhathi samakhiwane. 14  Ngakho wathi kuso: “Akungabi lomuntu ozaphinda adle isithelo kuwe futhi.”+ Abafundi bakhe babemlalele. 15  Bafika eJerusalema wasengena ethempelini waqalisa ukuxotshela phandle ababethengisa lababethenga, wagenqula amatafula alabo ababetshintsha imali kanye lamabhentshi alabo ababethengisa amajuba.+ 16  Kazange avumele muntu ukuthi aqume ethempelini ethwele loba yini. 17  Wayebafundisa njalo ebatshela esithi: “Akubhalwanga yini ukuthi, ‘Indlu yami izabizwa ngokuthi yindlu yokuthandazela yezizwe zonke’?+ Kodwa lina seliyenza ubhalu lwamasela.”+ 18  Abaphristi abakhokhelayo lababhali bakuzwa lokho, basebeqalisa ukudinga ukuthi bangambulala njani+ ngoba babemesaba. Phela bonke abantu babemangaliswa yikufundisa kwakhe.+ 19  Ilanga lathi selitshona baphuma edolobheni. 20  Kodwa bathi besedlula ekuseni kakhulu babona isihlahla somkhiwa sesomile kusukela empandeni.+ 21  UPhetro wakhumbula okwakwenzakele wasesithi kuye: “Rabi khangela! Isihlahla somkhiwa osiqalekisileyo sesomile.”+ 22  UJesu waphendula wathi: “Wobani lokholo kuNkulunkulu. 23  Ngiqinisile ngithi kini, loba ngubani othi entabeni le, ‘Quphuka uyewela elwandle,’ ekutsho engathandabuzi enhliziyweni yakhe futhi elokholo lokuthi kuzakwenzakala, kuzakwenzakala sibili.+ 24  Yikho ngilitshela ukuthi zonke izinto elithandaza lizicela, kholwani ukuthi selizamukele, lingenza njalo lizazamukela.+ 25  Nxa limi lithandaza, xolelani loba ngubani kungelani lokuthi uloneleni ukuze uBaba osezulwini laye alithethelele iziphambeko zenu.”+ 26  *—— 27  Baphinda babuyela eJerusalema. Wathi ehambahamba ethempelini abaphristi abakhokhelayo lababhali kanye labadala bamlanda 28  bathi kuye: “Uwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi? Ngubani okuphe amandla la?”+ 29  UJesu wathi kubo: “Lami ngizalibuza umbuzo owodwa. Nxa lingangiphendula ngizalitshela ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi. 30  Ubhabhathizo lukaJohane+ lwaluvela ezulwini kumbe ebantwini? Ngiphendulani.”+ 31  Ngakho baqalisa ukucebisana besithi: “Nxa singathi, ‘Lwaluvela ezulwini,’ uzakuthi, ‘Pho kungani lingamkholwanga?’ 32  Kodwa ngeke sithi, ‘Lwaluvela ebantwini’!” Babesesaba abantu ngoba bonke babekholwa ukuthi uJohane wayengumphrofethi.+ 33  Ngakho baphendula uJesu bathi: “Asikwazi.” UJesu wasesithi kubo: “Lami angisoze ngilitshele ukuthi ngiwathatha ngaphi amandla okwenza izinto lezi.”

Amabala angaphansi