IVangeli Elabhalwa NguLukha 11:1-54

  • Indlela yokuthandaza (1-13)

    • Umthandazo oyisibonelo (2-4)

  • Ukhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu (14-23)

  • Idimoni liyabuyela lapho eliphume khona (24-26)

  • Intokozo yeqiniso (27, 28)

  • Isibonakaliso sikaJona (29-32)

  • Isibane somzimba (33-36)

  • Maye kubakhokheli benkolo abangabazenzisi (37-54)

11  Ngelinye ilanga wayekwenye indawo ethandaza. Wathi eseqedile omunye umfundi wakhe wathi kuye: “Nkosi, sifundise ukuthandaza njengoba nje loJohane wafundisa abafundi bakhe.”  Ngakho wathi kubo: “Zikhathi zonke thandazani lithi: ‘Baba, kalingcweliswe*+ ibizo lakho. UMbuso wakho kawuze.+  Siphe ukudla kwethu* usuku ngalunye, kusiya ngalokho esikuswelayo.+  Usithethelele izono zethu+ ngoba lathi siyabathethelela bonke abasonelayo,*+ njalo ungasingenisi ekulingweni.’”+  Wasesithi kubo: “Ake sithi omunye wenu ulomngane, abesesiya kuye phakathi laphakathi kobusuku afike athi, ‘Mngane, akungiboleke izinkwa ezintathu.  Ngisanda kuvakatshelwa ngumngane wami ovela khatshana, manje angilalutho engingamupha lona.’  Kodwa yena amphendule esendlini athi: ‘Yekela ukungihlupha. Umnyango ukhiywe kudala, mina labantwabami sesilele. Ngeke ngivuke ngikuphe.’  Ngilitshela ukuthi lanxa ubengeke avuke amuphe ngoba engumngane wakhe, uzavuka loba sekutheni amuphe loba yini ayifunayo ngenxa yokuthi uyaphikelela.+  Ngakho ngithi kini, qhubekani licela+ lizaphiwa, qhubekani lidinga lizathola, qhubekani liqoqoda lizavulelwa+ 10  ngoba wonke umuntu ocelayo uyaphiwa,+ lomuntu wonke odingayo uyathola futhi wonke umuntu oqoqodayo uzavulelwa. 11  Kambe phakathi kwenu kulobaba ongathi indodana yakhe icela inhlanzi ayiqhubele inyoka kulokuthi ayinike inhlanzi?+ 12  Nxa ingacela iqanda, angayiqhubela inkume yini? 13  Ngakho nxa lina eliyizoni lisenelisa ukupha abantwabenu izipho ezinhle, kutsho ukuthi uBaba osezulwini uzimisele kakhulu ukubapha umoya ongcwele labo abawucela kuye!”+ 14  Ngemva kwesikhathi wakhipha idimoni elalisenza ukuthi enye indoda ibe yisimungulu.+ Lathi seliphumile yakhuluma, abantu bamangala.+ 15  Kodwa abanye babo bathi: “Umuntu lo ukhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi,* umbusi wamadimoni.”+ 16  Abanye bamlinga besithi abatshengise isibonakaliso+ esivela ezulwini. 17  Esazi ababekucabanga+ wathi kubo: “Loba yiwuphi umbuso owehlukene phakathi uyadilika, lemuli* eyehlukene phakathi iyachitheka. 18  Pho nxa uSathane eyehlukene phakathi, umbuso wakhe uzakuma njani? Phela lithi ngikhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi. 19  Nxa mina ngikhipha amadimoni ngoBhelizebhubhi, amadodana enu wona awakhipha ngobani? Yikho amadodana enu ezalahlulela. 20  Kodwa nxa kuyikuthi ngikhipha amadimoni ngomunwe kaNkulunkulu,+ uMbuso kaNkulunkulu usulifice lilibele sibili.+ 21  Nxa indoda elamandla futhi ehlome yaphelela ilinde isigodlo sayo, akulamuntu ongathinta impahla yayo. 22  Kodwa nxa kungafika umuntu olamandla kulayo ayihlasele ayinqobe, uyathatha zonke izikhali zayo ebizithembile abesenika abanye izinto ayithathele zona. 23  Loba ngubani ongangisekeliyo uphikisana lami futhi loba ngubani ongancedisani lami ukubutha, uyachithiza.+ 24  “Nxa idimoni lingaphuma emuntwini, liyadlula ezindaweni ezomileyo lidinga indawo yokuphumula, beselisithi lingayiswela lithi, ‘Ngizabuyela endlini yami lapho engathutha khona.’+ 25  Lingathi lifika lithole indlu leyo ithanyelwe yahlanzeka njalo yaceciswa, 26  liyasuka lihambe liyethatha amanye amadimoni ayisikhombisa, amabi kakhulu kulalo, afike angene ahlale khona. Ngakho isiphetho salowomuntu sicina sesisibi kulesiqalo sakhe.” 27  UJesu wathi esakhuluma, omunye owesifazana wamemeza phakathi kwabantu wathi kuye: “Siyathokoza isisu esakuthwalayo lamabele akumunyisayo!”+ 28  Kodwa yena wathi: “Hatshi, abathokozayo yilabo abalizwayo ilizwi likaNkulunkulu balilandele!”+ 29  Abantu bathi belokhu bebuthana besiba banengi, uJesu wathi: “Isizukulwane lesi sibi, sidinga isibonakaliso kodwa akulasibonakaliso esizasiphiwa ngaphandle kwesibonakaliso sikaJona.+ 30  INdodana yomuntu izakuba yisibonakaliso esizukulwaneni lesi, njengoba nje uJona+ waba yisibonakaliso ebantwini beNiniva. 31  Indlovukazi yaseningizimu+ izavuswa labantu balesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa futhi izakwenza kukhanye ukuthi balecala, ngoba yona yabuya ivela emaphethelweni omhlaba izokuzwa ukuhlakanipha kukaSolomoni. Kodwa okulapha kukhulu kuloSolomoni!+ 32  Abantu beNiniva bazavuswa lalesisizukulwane ngesikhathi sokwahlulelwa njalo bazakwenza kukhanye ukuthi silecala ngoba bona baphenduka sebezwe intshumayelo kaJona.+ Kodwa okulapha kukhulu kuloJona! 33  Nxa umuntu angalumathisa isibane, kasifaki endaweni ecatshileyo njalo kasimbokothi ngebhasikiti,* kodwa usifaka phezu koluthi lwesibane+ ukuze sikhanyisele abangenayo. 34  Isibane somzimba lilihlo. Nxa ilihlo lakho lithe nhlo entweni eyodwa* umzimba wakho wonke uyakhanya,* kodwa nxa ilihlo lakho lilomhawu,* umzimba wakho uba mnyama.+ 35  Ngakho woba leqiniso lokuthi ukukhanya okukuwe kayisibo bumnyama. 36  Nxa umzimba wakho wonke ukhanya futhi ungelandawo emnyama, wonke uzakhanya njengesibane esikukhanyiseleyo.” 37  Esetsho njalo, omunye umFarisi wamcela ukuthi azokudla laye. Wasehamba endlini yakhe wafika wahlala phansi ukuze adle. 38  UmFarisi lo wamangala embona esidla engaqalanga wageza izandla.*+ 39  Kodwa iNkosi yathi kuye: “Lina baFarisi, ligezisa ingaphandle yenkomitsho leyomganu kodwa ngaphakathi ligcwele ubuhwaba lobubi.+ 40  Bantu abangelangqondo! Kanti lowo owenza ingaphandle ayisuye yini owenza lengaphakathi? 41  Nxa lisipha abayanga izipho* bapheni ngenhliziyo yonke. Lingenza njalo, lizahlambuluka ngokupheleleyo. 42  Maye kini baFarisi ngoba linikela okwetshumi kweminti lokweruwi* kanye lokwezilimo zonke elizilima engadini,+ kodwa alizihluphi ngokuthanda uNkulunkulu lokwahlulela kwakhe okuhle! Bekufanele sibili linikele okwetshumi, kodwa lalokhu okunye bekumele likuqakathekise.+ 43  Maye kini baFarisi ngoba lithanda ukuhlala ezitulweni eziphambili* emasinagogeni lokubingelelwa emakethe!+ 44  Maye kini ngoba linjengamangcwaba angakhanyi kuhle,+ abantu abahamba phezu kwawo bengazi!” 45  Omunye owayeyisazi soMthetho wamphendula wathi: “Mfundisi, nxa ususitsho njalo usuthethisa lathi phela.” 46  UJesu wasesithi: “Maye lakini zazi zoMthetho ngoba lithwalisa abantu imithwalo esindayo, kodwa lina kaliyithinti langomunwe!+ 47  “Maye kini ngoba lakha amathuna abaphrofethi, kodwa bona babulawa ngokhokho benu!+ 48  Litshengisa ukuthi liyakwazi okwenziwa ngokhokho benu. Lanxa kunjalo livumelana lezenzo zabo. Babebulala abaphrofethi,+ kodwa lina selisakha amathuna alabobaphrofethi. 49  Yikho ngokuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu wathi:* ‘Ngizathumela abaphrofethi labaphostoli kubo, abanye bazababulala abanye babahlukuluze, 50  ukuze igazi labo bonke abaphrofethi elachitheka kusukela ekusungulweni komhlaba libe phezu kwalesisizukulwane,+ 51  kusukela egazini lika-Abela+ kusiya egazini likaZakhariya owabulawelwa phakathi laphakathi kwe-alithare kanye lethempeli.’+ Ngilitshela ukuthi amacala la azakwetheswa lesisizukulwane. 52  “Maye kini lina zazi zoMthetho ngoba lathathela abantu ikhiye yolwazi. Lina alizange lingene futhi livalela lalabo abafuna ukungena!”+ 53  Ngakho wathi ephuma lapho ababhali labaFarisi baqalisa ukumhlasela ngeminye imibuzo eminengi, bengasamniki sona isikhala sokuphefumula. 54  Babemthiyile befuna ukumbamba ngalokho ayengakutsho.+

Amabala angaphansi

Lapha kutshiwo ukuthi kalihlonitshwe njalo liqakathekiswe.
NgesiGrikhi, “isinkwa sethu.”
NgesiGrikhi, “abalezikwelede zethu.”
Leli libizo okubizwa ngalo uSathane.
NgesiGrikhi, “lendlu.”
Kumbe, “ngebhasikiti yokulinganisa.”
Kumbe, “libona kuhle.” NgesiGrikhi, “lilula.”
Kumbe, “ugcwele ukukhanya.”
NgesiGrikhi, “lilibi.”
Lapha kutshiwo ukuthi wayengagezanga ngokwesiko lamaJuda.
NgesiGrikhi, “izipho zesihawu.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Iminti leruwi yizihlahlakazana ezilinywayo ezifakwa ekudleni ukuze kube mnandi.
Kumbe, “ezingcono kulazo zonke.”
NgesiGrikhi, “ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwathi.”