Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu Uzakuncedisa Yini Nxa Ungakhuleka Kuye?

UNkulunkulu Uzakuncedisa Yini Nxa Ungakhuleka Kuye?

Impendulo yeBhayibhili

Ye uNkulunkulu uzakuncedisa nxa ungakhuleka ngokuvumelana lentando yakhe. Kodwa nxa ungakaze uthandaze, kungakunceda ukuhlola izibonelo eziseBhayibhilini zabantu abacela ukuthi uNkulunkulu abasize. Nanzi ezinye zakhona:

  • “Akungisize, O Jehova Nkulunkulu wami; ngisindisa ngokuya ngothando lwakho.”—IHubo 109:26.

  • “Kodwa mina ngiyahlupheka, ngiyaswela; sengathi uJehova angangikhumbula. Ulusizo lwami lomkhululi wami, O Nkulunkulu wami ungalibali.”—IHubo 40:17.

Akuthandabuzwa ukuthi umlobi wamazwi la wayelokholo kuNkulunkulu. Lanxa kunjalo uNkulunkulu uyalalela imikhuleko esuka enhliziyweni ikakhulu eyalabo “abalenhliziyo ezephukileyo” kumbe “abadabukileyo emoyeni.”—IHubo 34:18.

Kodwa akumelanga ucabange ukuthi uNkulunkulu ukhatshana kakhulu okokuthi kaboni okukuhluphayo. IBhayibhili lithi lanxa ‘uJehova ephakeme, uyabananza abathobekileyo, kodwa abazigqajayo ubazi ekhatshana labo.’ (IHubo 34:18) UJesu laye watshela abafundi bakhe wathi: “Ngitsho lenwele ezisemakhanda enu zibaliwe zonke.” (UMathewu 10:30) UNkulunkulu uyakwazi okwenzakala empilweni yakho ngoba amazwi la aveza ukuthi ukwazi lalokho wena ongakwaziyo. Lokhu kutshengisa ukuthi uzakulalela nxa ungathandaza kuye ucela uncedo.—1 UPhetro 5:7.