Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKUTHANDAZA?

Okwenza UNkulunkulu Asicele Ukuthi Sithandaze

Okwenza UNkulunkulu Asicele Ukuthi Sithandaze

UNkulunkulu uyakunxusa ukuthi ube ngumngane wakhe.

Abangane bahlala bekhulumisana ukuze ubungane babo buqhubeke buqina. UNkulunkulu laye uyakunxusa ukuthi ukhulume laye ukuze libe ngabangane abaseduze. Uthi: “Lizangibiza lizekhuleka kimi, njalo ngizalizwa.” (UJeremiya 29:12) Ukukhuluma loNkulunkulu kuzakunceda ukuthi ‘usondele phansi [kwakhe]’ futhi ‘laye uzasondela kuwe.’ (UJakhobe 4:8) IBhayibhili lisitshela ukuthi “uJehova useduze kulabo abacela kuye.” (IHubo 145:18) Ngakho nxa sithandaza kuNkulunkulu, ubuhlobo bethu laye buzaqhubeka buqina kakhulu.

“UJehova useduze kulabo abacela kuye.”​—IHubo 145:18.

UNkulunkulu ufuna ukukusiza.

UJesu wathi: “Ngubani kini madoda okuthi nxa indodana yakhe icela isinkwa ayiphe ilitshe na? Loba ithi icela inhlanzi ayiphe inyoka? Nxa lina . . . likwazi ukupha abantwabenu izipho ezilungileyo pho kangakanani uYihlo wenu osezulwini uzabapha izinto ezinhle labo abacela kuye!” (UMathewu 7:9-11) Ngakho-ke uNkulunkulu uyakunxusa ukuba uthandaze kuye ngoba ‘uyakukhathalela’ njalo ufuna ukukusiza. (1 UPhetro 5:7) Uze akucele lokuthi umtshele konke okukukhathazayo. IBhayibhili lisitshela ukuthi: “Lingakhathazeki ngalutho, kodwa ezintweni zonke, ngokukhuleka langokuncenga, ngokubonga, bekani izicelo zenu kuNkulunkulu.”​—KwabaseFiliphi 4:6.

Abantu badalwa belesifiso sokuba lobuhlobo loNkulunkulu.

Ingcitshi ezihlola indlela abantu abadalwe ngayo zananzelela ukuthi izigidigidi zabantu zikubona kuqakathekile ukuthandaza ngoba ngumuzwa ongaphakathi komuntu wonke. Lokhu kugoqela labantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona kanye lalabo abangelaqiniso lokuthi vele ukhona yini kumbe kakho. * Lokhu kuvumelana leqiniso lokuthi abantu badalwa belesifiso esikhulu sokumazi uNkulunkulu lesokuba lobuhlobo laye. UJesu wathi: “Babusisiwe abampofu emoyeni.” (UMathewu 5:3) Enye indlela esingasanelisa ngayo isifiso lesi yikukhuluma loNkulunkulu nsuku zonke.

Sesibonile ukuthi uNkulunkulu uyasicela ukuthi sithandaze kuye, manje sizatholani singakwenza lokhu?

^ indima 8 Ukuchwayisisa okwenziwa yinhlanganiso okuthiwa yiPew Research Center ngo-2012 e-United States kwaveza ukuthi amaphesenti angu-11 abantu abangakholwayo ukuthi uNkulunkulu ukhona bayake bathandaze kanye ngenyanga.