IHubo 65:1-13

  • UNkulunkulu uyawunakekela umhlaba

    • ‘Uyayilalela imithandazo’ (2)

    • “Uyathokoza umuntu omkhethayo” (4)

    • Ubuhle bukaNkulunkulu obumangalisayo (11)

Kumqondisi wokuhlabela. Ihubo likaDavida. Ingoma. 65  Awu Nkulunkulu, uzadunyiswa eZiyoni.+ Sizazigcwalisa izifungo esizenze kuwe.+   Wena olalela imithandazo, yonke imihlobo yabantu izakuza kuwe.+   Izono zami ziyangisinda,+Kodwa wena uyazithethelela iziphambeko zethu.+   Uyathokoza umuntu omkhethayo umsondeze eduze kwakho,Ukuze ahlale emagumeni akho.+ Sizasuthiseka ngezinto ezinhle esizithola endlini yakho,+Ethempelini lakho elingcwele.*+   Nkulunkulu wethu osisindisayo,Uzasiphendula ngokusenzela imisebenzi yokulunga emangalisayo.+ Bonke abantu emhlabeni bathembele kuwe,+Labaphetsheya kolwandle bathembele kuwe.   Wamisa izintaba zaqina ngamandla akho,Ulamandla amangalisayo.+   Uyaluthulisa ulwandle olulolaka,+Uthulise amagagasi alo alamandla, lezizwe ezixokozelayo.+    Abantu abahlala ezindaweni ezikhatshana bazamangaliswa yizenzo* zakho,+Uzakwenza labo abahlala empumalanga lasentshonalanga bamemeze ngentokozo.   Uyawunakekela umhlaba,Uwenze uvunde futhi uthele kakhulu.+ Ugcwalisa imifula ngamanzi,Unike abantu ukudla.+ Le yiyo indlela owenze ngayo umhlaba. 10  Wenza imigelo esemasimini igcwale amanzi, lomhlabathi olinyiweyo ulingane. Unisa izulu umhlabathi uthambe, wenze okuhlanyeliweyo kumile.+ 11  Uyawucecisa umnyaka ngezinto ezinhle, kube angathi uwugqokise umqhele. Izindlela zakho zigcwele okuhle.+ 12  Amadlelo asenkangala agcwele utshani obuluhlaza,+Amaqaqa agcwele intokozo.+ 13  Emadlelweni kulemihlambi eminengi,Lezigodi zisibekelwe ngamabele.+ Konke kuyahlabela, kumemeze ngentokozo.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “Endaweni yakho engcwele.”
Kumbe, “yizibonakaliso.”