Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ungathandaza Njani Ukuze UNkulunkulu Akuzwe?

Ungathandaza Njani Ukuze UNkulunkulu Akuzwe?

UJehova uNkulunkulu ‘uyayizwa imithandazo.’ (IHubo 65:2) Siyenelisa ukukhuluma laye loba nini kungelani lokuthi singaphi futhi singakhuluma laye siphumisela amazwi loba sikhulumele enhliziyweni. UJehova ufuna simbize ngokuthi “Baba.” Lokhu kufanele sibili ngoba unguBaba ongcono kulabo bonke esingaba labo. (UMathewu 6:9) UJehova uyasithanda yikho esifundisa ukuthi sithandaze njani ukuze asizwe.

THANDAZA KUJEHOVA NGEBIZO LIKAJESU

“Nxa lingacela loba yini kuBaba, uzalinika yona ebizweni lami.”UJohane 16:23.

Amazwi kaJesu atshengisa ukuthi uJehova ufuna sikhuleke kuye ngebizo likaJesu Khristu. Kafuni ukuthi sithandaze kuye sisebenzisa izithombe, izingilosi, amadlozi loba abanye abantu okuthiwa bangcwele (saints). Nxa singakhuleka kuJehova ngebizo likaJesu, siyabe sitshengisa ukuthi siyakuqakathekisa lokho uJesu asenzele khona. UJesu wathi; “Kakho ongeza kuBaba ngaphandle kokuthi eze ngami.”—UJohane 14:6.

KHUPHA KONKE OKUSENHLIZIYWENI YAKHO

“Likhuphe konke okusezinhliziyweni zenu kuye.”IHubo 62:8.

Nxa sithandaza kuJehova kumele sikhulume laye ngendlela ebesingakhuluma ngayo lobaba esimthandayo. Kulokuthi sibale amazwi asebhukwini loba sikhulume amazwi esawabamba ngekhanda, kumele sikhulume laye ngendlela elenhlonipho njalo esikutshoyo kumele kusuke enhliziyweni.

IMIKHULEKO YAKHO KUMELE IVUMELANE LENTANDO KANKULUNKULU

“Na sicela loba yini evumelana lentando yakhe, uyasizwa.”—1 UJohane 5:14.

EBhayibhilini, uJehova uNkulunkulu usitshela lokho azasenzela khona lalokho afuna simenzele khona. Ukuze uNkulunkulu ayamukele imithandazo yethu, kumele sicele izinto ‘ezivumelana lentando yakhe.’ Yikho kumele sibale iBhayibhili ukuze simazi kuhle uNkulunkulu futhi lokhu kuzakwenza lemithandazo yethu imthokozise.

 KUYINI ESINGAKUTHANDAZELA?

Thandazela Izinto Ozidingayo. Singathandaza kuNkulunkulu sicela izinto esizidingayo nsukuzonke—ukudla lezigqoko kanye lendawo yokuhlala. Singathandazela lenhlakanipho yokwenza izinqumo eziqondileyo kanye lamandla okuqinisela ebunzimeni esingabe siphakathi kwabo. Singathandazela ukuthi sibe lokholo oluqinileyo, sithethelelwe izono kanye lokuthi uNkulunkulu asincedise.—ULukha 11:3, 4, 13; UJakhobe 1:5, 17.

Thandazela Abanye. Abazali abalothando bayathokoza nxa bebona abantwababo bethandana. UJehova laye ufuna ukuthi abantwabakhe emhlabeni wonke babe lendaba labanye. Yikho kuhle ukuthi sithandazele omkethu, abantwabethu, izihlobo labangane. IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi, ‘Sithandazelane.’—UJakhobe 5:16.

Bonga. Nxa iBhayibhili likhuluma ngoMdali wethu, lithi: ‘Wenza izinto ezinhle, elinika izulu elivela ezulwini kanye lezikhathi zenala, elisuthisa ngokudla njalo egcwalisa izinhliziyo zenu ngentokozo.’ (ImiSebenzi 14:17) Nxa singacabanga ngakho konke uNkulunkulu asenzele khona, sizathandaza kuye simbonga. Kanti njalo kumele sitshengise ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngokuphila ngendlela emthokozisayo.—UKholose 3:15.

 BEKEZELA NJALO UQHUBEKE UTHANDAZA

Kwezinye izikhathi siyadana nxa imithandazo yethu ingaphendulwanga masinyane. Kambe lokhu kutsho ukuthi uNkulunkulu kalandaba lathi? Ngitsho lakancane! Cabanga ngezibonelo ezilandelayo ezitshengisa ukuthi kuyabe kumele siqhubeke sithandaza.

USteve esike sakhuluma ngaye esihlokweni sokuqala uthi, “Aluba bengingathandazi ngabe sengakhalala yonke into nje empilweni.” Manje kuyini okwamncedayo? Waqalisa ukubala iBhayibhili njalo wafunda ukuthi ukuthandaza kuqakathekile. USteve uthi, “Ngiyathandaza kuNkulunkulu ngimbonga ngothando engilutshengiswa ngabangane bami. Khathesi sengithokoza kakhulu ukwedlula loba nini.”

UJenny owayecabanga ukuthi uNkulunkulu ngeke amlalele uthi, “Ngathi sengingene ngacwila phakathi kokukhathazeka, ngamncenga uNkulunkulu ukuthi angincede ngizwisise ukuthi yindaba ngangizizwa ngingasimuntu walutho kangaka.” Lokhu kwamnceda kakhulu uJenny ngoba uthi, “Ukukhuluma loNkulunkulu sekungincede ukuthi ngibone izinto ngendlela eqondileyo, sengibona ukuthi lanxa inhliziyo yami ingabe ingitshela ukuthi ngingumuntu omubi, yena kangiboni njalo. Sekungincede lokuthi ngingakhalali kodwa ngiqhubeke ngizama.” Manje kwaphetha ngani? Uthi, “Ukuthandaza sekungenze ngabona ukuthi uJehova uNkulunkulu ulothando njalo ulendaba lami, unguBaba loMngane ohlala ekulungele ukunginceda nxa lami ngiqhubeka ngizama ukwenza lokho akufunayo.”

U-Isabel uthi, ‘Nxa ngibona indodana yami uGerard ikukholisa ukuphila lanxa igogekile ngiyananzelela ukuthi imithandazo yami yaphendulwa sibili.’

Cabanga langalokho okwenzakala ku-Isabel. Wathi esezithwele, odokotela bakhe bamtshela ukuthi umntanakhe wayezazalwa egogekile. Lokhu kwamqeda amandla futhi abanye basebemcebisa ukuthi akhiphe isisu. Uthi, “Kwakungani ngizakufa ngenxa yobuhlungu engangibuzwa enhliziyweni yami.” Kuyini okwamncedayo? Uthi, “Ngakhuleka kanengi kuNkulunkulu ngicela ukuthi anginike amandla.” Ngokuya kwesikhathi, wabeletha umntwana ongumfana wamnika ibizo wathi nguGerard, futhi wayegogekile. Kambe uNkulunkulu wayiphendula imithandazo ka-Isabel? Kunjalo sibili! U-Isabel uthi, “Khathesi umntanami useleminyaka engu-14, uyakukholisa ukuphila. Lanxa egogekile ngiyathokoza kakhulu nxa ngimkhangele ngoba ngiyabona ukuthi uJehova wawuphendula sibili umthandazo wami. Ngingatsho ngiphinde ukuthi uJehova wangibusisa kakhulu ngokunginika umntwana lo.”

Konke lokhu esikuzwileyo kwenza sicabange amazwi omhubi athi: “Uyazizwa, O Jehova, izizindlo zabacindezelweyo; uyabaqinisa, uyalalela ukukhala kwabo.” (IHubo 10:17) Ngakho silezizatho ezinhle kakhulu zokuqhubeka siphikelela emthandazweni!

IBhayibhili lilemithandazo kaJesu eminengi. Owaziwa kakhulu yilowo awufundisa abalandeli bakhe. Kuyini esingakufunda kuwo?