IVangeli Elabhalwa NguLukha 17:1-37

  • Ukukhubeka, ukuxolela lokholo (1-6)

  • “Sizinceku ezingatsho lutho” (7-10)

  • Usilisa amadoda alitshumi alobulephero (11-19)

  • Ukuza koMbuso kaNkulunkulu (20-37)

    • UMbuso kaNkulunkulu “uphakathi kwenu” (21)

    • “Khumbulani umkaLothi” (32)

17  Wasesithi kubafundi bakhe: “Kuzahlala kulezinto ezenza abantu bakhubeke. Kodwa maye kulowo owenza abanye bakhubeke!  Bekungaba ngcono kakhulu kuye ukuthi agaxwe ilitshe lokuchola entanyeni, abesephoselwa elwandle kulokuthi akhube omunye walaba abancinyane.+  Yikho nanzelelani. Nxa umfowenu angenza isono mkhuze,+ nxa angaphenduka mxolele.+  Lanxa engakonela kasikhombisa ngelanga abelokhu ephenduka kuwe kuze kube kasikhombisa esithi, ‘Ngiyaxolisa,’ kumele umxolele.”+  Abaphostoli basebesithi eNkosini: “Sincedise ukuthi sibe lokholo oluqinileyo.”+  INkosi yathi: “Nxa lilokholo olungangentanga yemastadi lizakuthi esihlahleni lesi somabhulosi, ‘Quphuka lapho uyezigxumeka elwandle!’ Lakanye sililalele.+  “Kambe ukhona phakathi kwenu ongabiza inceku yakhe ivela lima emasimini kumbe ivela kwelusa athi kuyo, ‘Buya ngapha etafuleni uzokudla’?  Angithi uyathi kuyo, ‘Gqoka ezokupheka ungilungisele ukudla kwami kwantambama, ubusunginika engikufunayo ngize ngiqede ukudla lokunatha. Ngemva kwalokho lawe usungadla unathe.’  Kambe angatshona eyibonga inceku yona yenze umsebenzi ebithunywe ukuthi iwenze? 10  Lani nxa selizenzile zonke izinto ebelithunywe ukuthi lizenze kumele lithi: ‘Siyizinceku ezingatsho lutho. Senze obekumele sikwenze.’”+ 11  Ngesikhathi esiya eJerusalema wadlula emngceleni weSamariya leGalile. 12  Wathi engena kwesinye isigaba wahlangabezwa ngamadoda alitshumi ayelobulephero, kodwa afika amela khatshana.+ 13  Asememeza esithi: “Jesu, Mfundisi, sizwele isihawu!” 14  Wawakhangela wasesithi kuwo: “Hambani liyeziveza kubaphristi.”+ Athi esendleleni ahlambuluka.+ 15  Enye yawo yathi ibona ukuthi isisilisiwe yaphenduka idumisa uNkulunkulu ngelizwi elikhulu. 16  Yafika yazilahla phansi enyaweni zikaJesu yathi mbo ngobuso yambonga. Indoda le yayingumSamariya.+ 17  UJesu wasesithi: “Bonke abangu-10 bahlanjululiwe angithi? Pho bangaphi abangu-9? 18  Litsho ukuthi kakho loyedwa ophenduke wazodumisa uNkulunkulu ngaphandle kwendoda le evela kwesinye isizwe?” 19  Wasesithi kuyo: “Sukuma uhambe, ukholo lwakho lukusilisile.”+ 20  AbaFarisi bambuza ukuthi uMbuso kaNkulunkulu ubuya nini.+ Wabaphendula wathi: “UMbuso kaNkulunkulu awusoze ubuye ngendlela ezabonakala emuntwini wonke 21  njalo abantu abasoze bathi, ‘Nanku lapha!’ kumbe bathi, ‘Nankuya.’ Khangelani! UMbuso kaNkulunkulu uphakathi kwenu.”*+ 22  Wasesithi kubafundi bakhe: “Zizafika insuku elizafisa khona ukubona usuku olulodwa lweNdodana yomuntu kodwa alisoze lilubone. 23  Abantu bazathi kini, ‘Khangelani nanguya!’ kumbe bathi, ‘Nangu lapha!’ Lingaphumi futhi lingabalandeli+ 24  ngoba ukubakhona+ kweNdodana yomuntu+ kuzaba njengombane obaneka ukhanyise esibhakabhakeni kusukela kwelinye icele kusiya kwelinye. 25  Kodwa kumele iqale yehlelwe zinhlupho ezinengi futhi ilahlwe yisizukulwane lesi.+ 26  Njengoba nje kwenzakala ezinsukwini zikaNowa,+ kuzakuba njalo lasezinsukwini zeNdodana yomuntu.+ 27  Babesidla, benatha, amadoda ethatha labesifazana besendiswa kwaze kwaba lilanga uNowa angena ngalo emkhunjini,+ uZamcolo wafika wababhubhisa bonke.+ 28  Kwakunjalo langensuku zikaLothi.+ Abantu babesidla, benatha, bethenga, bethengisa, behlanyela futhi besakha. 29  Kodwa ngelanga uLothi aphuma ngalo eSodoma, kwana umlilo lesalufa kuvela ezulwini kwabatshabalalisa bonke.+ 30  Kuzakuba njalo langelanga iNdodana yomuntu ezavezwa ngalo.+ 31  “Ngalelolanga umuntu osephahleni lwendlu kangehli ayethatha impahla yakhe endlini, lomuntu ophandle emasimini akumelanga abuyele ezintweni ezisemuva. 32  Khumbulani umkaLothi.+ 33  Loba ngubani ozama ukulondoloza impilo* yakhe izamlahlekela, kodwa loba ngubani emlahlekelayo uzayilondoloza aphile.+ 34  Ngilitshela ukuthi ngalobobusuku, ababili bazabe besembhedeni owodwa kodwa kuzathathwa oyedwa, omunye atshiywe.+ 35  Kuzabe kulabesifazana ababili abazabe bechola elitsheni, omunye uzathathwa, omunye atshiywe.” 36  *—— 37  Basebemphendula bathi: “Ngaphi Nkosi?” Yena wathi kubo: “Lapho okulesidumbu khona, yikho lapho ingqungqulu ezizabuthana khona.”+

Amabala angaphansi

Kumbe, “ukini.”
Kumbe, “umphefumulo.”