Yeqa uye kokuphakathi

UNkulunkulu

Ngubani UNkulunkulu?

UNkulunkulu Ukhona Yini?

IBhayibhili lilobufakazi obulamandla obutshengisa ukuthi uNkulunkulu ukhona.

UNkulunkulu Utholakala Yonke Indawo Yini?

IBhayibhili liyakutsho yini ukuthi uNkulunkulu utholakala kuyo yonke indawo? Kuyini okwenza sibe leqiniso lokuthi ulalapho ahlala khona lokuthi ulendaba lathi?

UMariya Ngunina KaNkulunkulu Yini?

IMibhalo eNgcwele kanye lembali yamaKhristu ilempendulo ecacileyo mayelana lendaba le.

Uyini Umoya Ongcwele?

IBhayibhili lifanisa umoya ongcwele ‘lezandla’ zikaNkulunkulu.

Ibizo LikaNkulunkulu

UNkulunkulu Ulebizo Yini?

AmaBhayibhili amanengi alalo ibizo likaNkulunkulu. Kuqakathekile yini ukuthi ulazi lokuthi ulisebenzise?

Ngubani UJehova?

KasoNkulunkulu wesizwe esisodwa, ama-Israyeli.

UNkulunkulu Ulamabizo Amangaki?

Abanye abantu bacabanga ukuthi uNkulunkulu ulamabizo amanengi. Bathi ngu-Allah, u-El Shaddai, uJehova-Jire kumbe u-Alfa lo-Omega. Kulendaba yini ukuthi simbiza sisithini uNkulunkulu?

Ngubani “U-Alfa Lo-Omega”?

Kungani kufanele ukuthi uJehova kuthiwe ngu-Alfa lo-Omega?

Intando KaNkulunkulu

UNkulunkulu Ufuna Ngenzeni Ngempilo Yami?

UNkulunkulu kumele akhulume lawe ngendlela eyisimangaliso yini ukuze akutshele intando yakhe? Thola impendulo yombuzo lo esihlokweni lesi.

Ungenzani Ukuze Ube Ngumngane KaNkulunkulu?

Izinto eziyisikhombisa ongazenza ukuze ube ngumngane kaNkulunkulu.

UNkulunkulu Nguye Obangela Ukuhlupheka Yini?

Ukuhlupheka kungehlela loba ngubani okugoqela lalabo abathandwa nguNkulunkulu. Kungani kunjalo?