IHubo 34:1-22

  • UJehova ukhulula izinceku zakhe

    • “Asiliphakamiseni kanyekanye ibizo lakhe” (3)

    • Ingilosi kaJehova iyavikela (7)

    • “Nambithani libone ukuthi uJehova muhle” (8)

    • ‘Akulathambo lakhe elizakwephulwa’ (20)

Ihubo likaDavida, ngesikhathi ezenza umuntu ohlanyayo+ phambi kuka-Abhimeleki, u-Abhimeleki wasemxotsha. א [Aleph] 34  Ngizamdumisa uJehova zikhathi zonke,Ngizahlala ngimdumisa ngomlomo wami. ב [Beth]   Ngizazigqaja ngoJehova,+Abamnene bazangizwa bathokoze. ג [Gimel]   Asimdumiseni ndawonye uJehova,+Asiliphakamiseni kanyekanye ibizo lakhe. ד [Daleth]   Ngathandaza kuJehova wangiphendula.+ Wangikhulula kukho konke engangikwesaba.+ ה [He]   Ubuso balabo ababekhangele kuye bakhazimula,Akukho lokukodwa okwabenza bayangeka. ז [Zayin]   Ngathi ngisekuhluphekeni ngambiza uJehova, wangizwa. Wangikhulula kubo bonke ubunzima engangikubo.+ ח [Heth]   Ingilosi kaJehova iyabalinda bonke abamesabayo,+Njalo iyabakhulula.+ ט [Teth]   Nambithani libone ukuthi uJehova muhle,+Uyathokoza umuntu ophephela kuye. י [Yod]   Mesabeni uJehova lina lonke abangcwele,Ngoba abamesabayo abasweli lutho.+ כ [Kaph] 10  Lanxa izilwane zilamandla, zingaswela ukudla zilambe,Kodwa labo abadinga uJehova abasoze baswele lutho oluhle.+ ל [Lamed] 11  Wozani kimi bantwabami, lingilalele. Ngizalifundisa ukwesaba uJehova.+ מ [Mem] 12  Ngubani phakathi kwenu ofuna ukukholisa impilo,Lofisa ukuphila isikhathi eside ukuze abone okuhle?+ נ [Nun] 13  Bamba ulimi lwakho lungakhulumi okubi,+Njalo ungaqili abanye ngomlomo wakho.+ ס [Samekh] 14  Fulathela okubi wenze okuhle.+ Dinga ukuthula, uzimisele ukukulondoloza.+ ע [Ayin] 15  Amehlo kaJehova akhangele abalungileyo,+Lendlebe zakhe ziyezwa ukukhala kwabo becela uncedo.+ פ [Pe] 16  Kodwa uJehova uyabazonda labo abenza okubi,Uzababhubhisa bangaphindi bakhunjulwe emhlabeni.+ צ [Tsade] 17  Abalungileyo bakhala, uJehova wezwa,+Wasebakhulula kubo bonke ubunzima ababephakathi kwabo.+ ק [Qoph] 18  UJehova useduze lalabo abalenhliziyo ezidabukileyo,+Uyabasiza abadanileyo.*+ ר [Resh] 19  Zinengi inhlupho ezingehlela umuntu olungileyo,+Kodwa uJehova uyamkhulula kuzo zonke.+ ש [Shin] 20  Uyawavikela wonke amathambo akhe,Alikho lelilodwa elizakwephulwa.+ ת [Taw] 21  Abaxhwalileyo bazakwehlelwa ngokubi bafe,Abazonda abalungileyo bazatholakala belecala. 22  UJehova uyabakhulula abantu bakhe,Akulamuntu ophephela kuye ozatholakala elecala.+

Amabala angaphansi

Kumbe, “abaphakathi kosizi.”