Yeqa uye kokuphakathi

IBhayibhili Liyamntshintsha Umuntu

Izindaba ezilapha zitshengisa ukuthi iLizwi likaNkulunkulu libancede njani abanye ukuthi bantshintshe indlela abaphila ngayo.

Impilo Ethokozisayo

Ngathola Inotho Yeqiniso

Usomabhizimusi owayephumelela wakuthola njani lokho okuqakatheke ukwedlula inotho lemali?

UJuan Pablo Zermeño: UJehova Ungiphe Impilo Engcono

Ukuthwala nzima usakhula kungamphambanisa umuntu. UJuan Pablo ngomunye owathwala nzima esakhula kodwa khathesi usethokoza njalo uselokuthula empilweni yakhe.

UJohny loGideon: Babeyizitha, Khathesi Sebengabazalwane

Kwezinye indawo ukubandlulula abanye ngokuthi bangumhlobo bani yinto ejayelekileyo. Bukela ividiyo le ukuze ubone ukuthi kuyini okwanceda amadoda amabili ahlala eSouth Africa ukuthi ayekele umkhuba lo.

Uthando Oluqotho Luzayinqoba Nini Inzondo?

Kunzima ukutshiyana lobandlululo. Bukela ividiyo le ukuze ubone ukuthi omunye umJuda lomPhalestina benelisa njani ukunqoba umkhuba lo.

Ngangingakufuni Ukufa!

UYvonne Quarrie wayezibuza ukuthi, “Ngiphilelani?” Impendulo yombuzo lo yakuntshintsha ukuphila kwakhe.

Angisayangeki Ngempilo Yami

Funda ngendlela u-Israel Martínez anqoba ngayo ukuzikhangelela phansi wazizwa esengumuntu olesithunzi.

Ngangifisa Ukuba Lobaba Olothando

Funda ukuthi kuyini okwenza uRenée wasebenzisa izidakamizwa lokuthi kuyini okwamnceda wantshintsha.

Khathesi Sengisenelisa Ukuncedisa Abanye Abantu

UJulio Corio waba sengozini eyamtshiya engasaboni futhi ngemva kwalokho waqalisa ukucabanga ukuthi uNkulunkulu kalandaba laye. U-Eksodusi 3:7 wamnceda kakhulu ukuthi atshintshe indlela acabanga ngayo.

Ngangifuna Ukuqeda Ubandlululo

URafika wajoyina iqembu elalifuna ukuqeda ukungaphathwa kuhle kwabantu. Kodwa wafunda eBhayibhilini ukuthi nguMbuso kaNkulunkulu kuphela ongaqeda ubandlululo njalo ulethe ukuthula.

“Angisazikhathazi Ngokuzama Ukutshintsha Izinto”

Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani umuntu owayelwela amalungelo abantu?

Ngangingakholwa Ukuthi UNkulunkulu Ukhona

Kuyini okwenza ukuthi ijaha elithile elalingakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona njalo elalithanda ezombusazwe licine liqakathekisa iBhayibhili?

Bantshintsha Ababekukholwa

“Ngangilemibuzo Eminengi”

Kuyini okwenza uMario owayengumfundisi wavuma ukuthi oFakazi bakaJehova bafundisa iqiniso eliseBhayibhilini?

Baphendula Yonke Imibuzo Besebenzisa IBhayibhili!

U-Isolina Lamela wayengusista weRoma, ngemva kwalokho waba ngumlweli wamalungelo abantu, kodwa kokubili kwamtshiya elemibuzo eminengi. Ngemva kwesikhathi, wahlangana laboFakazi bakaJehova abasebenzisa iBhayibhili ukumncedisa ukuthi aphile impilo engcono lethokozisayo.

Ngakhalala Ukukhonza

UTom wayefuna ukukhonza uNkulunkulu kodwa izinto ayezibona zisenziwa emasontweni zamdanisa. Ukufunda iBhayibhili kwamnceda njani ukuthi abe lethemba?

“Babefuna Ngizibonele Iqiniso EliseBhayibhilini”

ULuis Alifonso wayefuna ukuba ngumnali wesonto yamaMormon. Ukufunda iBhayibhili kwayitshintsha njani impilo yakhe?

Utshwala Lezidakamizwa

“Angisabuswa Ludlakela”

Ngelanga aqala ngalo umsebenzi, uMichael Kuenzle wabuzwa umbuzo othi, “Ucabanga ukuthi uNkulunkulu nguye obangela ukuhlupheka okusemhlabeni?” Umbuzo lo wamenza watshintsha indlela acabanga ngayo.

Ngangingasabambeki

USolomone wathuthela e-United States esiyadinga impilo engcono. Kodwa ngokuya kwesikhathi waqalisa ukubhema ama-drugs wasebotshwa. Kuyini okwamnceda ukuthi atshintshe indlela ayephila ngayo?

Ngasengihlala Emigwaqweni

U-Antonio wayengumuntu wodlakela, izidakamizwa kanye lotshwala njalo lokhu kwamenza wangakwazi ukuthi uphilelani. Kuyini okwamenza wantshintsha?

Ngafunda Ukuzihlonipha Kanye Lokuhlonipha Abesifazana

Joseph Ehrenbogen ubala okuthile eBhayibhilini okwamnceda wantshintsha indlela ayephila ngayo.

Ngangingasayithandi Indlela Engangiphila Ngayo

UDmitry Korshunov wayeyisidakwa, kodwa waqalisa ukubala iBhayibhili nsukuzonke. Kuyini okwamenza wantshintsha indlela ayephila ngayo njalo athole intokozo yeqiniso?

Ubugebenga Lodlakela

“Ubugebenga Lokuthanda Imali Kwangilethela Izinhlungu Ezinengi”

Ngemva kokukhululwa ejele, u-Artan wabona ukuthi okutshiwo liBhayibhili ngokugijimisa imali kuliqiniso.

“Sengiyindoda Elomusa”

Kuyini okwenza uSébastien Kayira watshiya ukuba lodlakela lesihluku?

“Ngangizigebhela Ingcwaba”

Kuyini okwanceda indoda eyayiyisigebenga edabuka e-El Salvador ukuthi intshintshe impilo yayo?

Khathesi Sengibathanda Abantu

USobantu wathi esefunde iqiniso eliseBhayibhilini watshiya impilo yodlakela ayeyiphila. Khathesi usevakatshela omakhelwane bakhe ukuze abatshele ngomhlaba ozabe ungelabugebenga lodlakela.

Ngangilolaka Njalo Ngiyisigebenga

Kuyini okwenza isigebenga esakhulela eMexico safuna ukuntshintsha ubuntu baso?

Impilo Yami Yayilokhu Isibambi Kakhulu

UStephen McDowell wayelijaha elilodlakela, kodwa ukusila ecaleni lokubulala kwamenza wazimisela ukutshintsha impilo yakhe.

Ngangihlala Ngithwele Umbhobho

U-Annunziato Lugarà wayeseqenjini elilodlakela, kodwa ukuvakatshela eWolu yoMbuso kwatshintsha impilo yakhe.

Ezemidlalo Lezokuzilibazisa

UJason Worilds: Ungazimisela Ukukhonza UJehova Uzahlala Uthokoza

Ukuqakathekisa ukukhonza uJehova kuzakwenza sihlale sithokoza.

Ngangibona Angani Yonke Into Isimi Ngomumo Empilweni Yami

UStéphane wayelijaha elalingumhlabeleli owaziwayo futhi olemali. Wayebona angani yonke into imi ngomumo empilweni yakhe kodwa wayehlala ekhathazekile futhi engathokozi. Wayithola njani intokozo aselayo khathesi futhi kuyini okumenza athokoze?

Ngathola Okungcono Kakhulu

Kuyini okwanceda umdlali we-tennis ukuthi abe ngumtshumayeli wezindaba ezinhle?

“Ngangibizwa Ngisabele Emidlalweni Yokulwa”

U-Erwin Lamsfus wabuza umngane wakhe wathi, “Uyake uzibuze yini ukuthi siphilelani?” Impendulo ayitholayo yatshintsha impilo yakhe.

Ngehluleka Kanengi Kodwa Ngacina Sengiphumelela

Enye indoda yawunqoba njani umkhuba wokubukela iphonogirafi njalo kuyini okwenza yahlaliseka engqondweni?

Ngangiyithanda Kakhulu I-Baseball

Lanxa uSamuel Hamilton wayezithanda kakhulu ezemidlalo ukufunda iBhayibhili kwantshintsha ukuphila kwakhe.