IHubo 83:1-18

  • Uyathandaza ngesikhathi behlaselwe yizitha

    • “Awu Nkulunkulu ungathuli” (1)

    • Izitha zinjengesihlahlakazana sameva (13)

    • Ibizo likaNkulunkulu nguJehova (18)

Ingoma. Ihubo lika-Asafi.+ 83  Awu Nkulunkulu ungathuli.+ Ungaqhubeki uthule ungenzi lutho, awu Nkulunkulu,   Ngoba izitha zakho ziyaxokozela,+Labo abakuzondayo bayaziphakamisa.   Babumba amacebo obuqili befuna ukuhlasela abantu bakho,Bayacebisana ukuthi bahlasele abantu bakho abaligugu.*   Bathi: “Buyani sitshabalalise isizwe sabo,+Ukuze ibizo labako-Israyeli lingaphindi likhunjulwe.”   Babumba icebo lokuhlasela bendawonye,Bayahlangana* ukuze balwe lawe,+   Abako-Edomi, lama-Ishmayeli, labakoMowabi,+ lamaHagari,+   LamaGebhali, lama-Amoni,+ lama-Amaleki,LamaFilisti+ kanye lalabo abahlala eThire.+   Ama-Asiriya+ lawo asemanyane labo,Bancedisa amadodana kaLothi.+ (Selah)   Yenza kubo lokho owakwenza kuMidiyani,+Lokho owakwenza kuSisera loJabhini emfuleni uKhishoni.+ 10  Babulawa e-Eni-dori,+Baba ngumquba emhlabathini. 11  Yenza izikhulu zabo zibe njengo-Orebhi loZebhi,+Wenze amakhosana abo abe* njengoZebha loZalimuna,+ 12  Ngoba bathi: “Asilithatheni ilizwe uNkulunkulu ahlala kulo.” 13  Awu Nkulunkulu wami, benze babe njengesihlahlakazana sameva,+Babe njengamahlanga aphetshulwa ngumoya. 14  Njengomlilo otshisa iganga,Lanjengelangabi elihangula izintaba,+ 15  Baxotshanise ngesiphepho sakho,+Ubethuse ngomoya olamandla.+ 16  Bayangise babe lenhloni,Ukuze balidinge ibizo lakho, awu Jehova. 17  Kabayangeke njalo besabe kuze kube nini lanini. Kwangathi bangaba lehlazo batshabalale. 18  Kwangathi abantu bangakwazi ukuthi wena obizo lakho unguJehova,+Nguwe wedwa oPhezukonke emhlabeni wonke.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “abafihliweyo.”
Kumbe, “Benza isivumelwano.”
Kumbe, “abakhokheli babo babe.”