UDutheronomi 32:1-52

  • Ingoma kaMosi (1-47)

    • UJehova uliDwala (4)

    • Abako-Israyeli bakhohlwa iDwala labo (18)

    • “Ukuphindisela ngokwami” (35)

    • “Jabulani lina zizwe labantu bakhe” (43)

  • UMosi uzafela entabeni iNebho (48-52)

32  “Awu mazulu! Lalelani ngikhulume,Akuthi umhlaba uzwe amazwi omlomo wami.   Imfundiso yami izakuna njengezulu,Amazwi ami akhithike njengamazolo,Njengemikhizo phezu kotshani,Lanjengezulu elinengi phezu kwezimila.   Ngizalimemezela ibizo likaJehova,+Ngikhulume ngobukhulu bukaNkulunkulu wethu!+   Yena uliDwala, wonke umsebenzi wakhe uphelele,+Ngenxa yokuthi zonke izindlela zakhe zilungile.+ UnguNkulunkulu othembekileyo,+ kakwenzi okungalunganga,+Ulungile futhi uqotho.+   Bona yibo abenze okubi,+Kayisibo bantwabakhe, iphutha ngelabo.+ Bayisizukulwane esixhwalileyo lesonakeleyo!+   Kambe le yiyo indlela okumele limphathe ngayo uJehova,+Awu lina bantu abayiziwula futhi abangahlakaniphanga?+ Angithi nguye uYihlo owenza laba khona,+Lowo owalenzayo njalo walimisa laqina?   Khumbulani izinsuku zakudala,Licabange ngeminyaka yezizukulwane ezadlulayo. Buzani oyihlo bazalitshela,+Libuze labadala benu bazalixoxela.   Ngesikhathi oPhezukonke enika izizwe ilifa lazo,+Lapho esehlukanisa amadodana ka-Adamu,*+Wabeka umngcele wezizwe,+Kusiya ngenani labantwana bako-Israyeli.+   Phela abantu bakaJehova bayisabelo sakhe,+UJakhobe ulilifa lakhe.+ 10  Wamthola elizweni eliyinkangala,+Endaweni engelalutho,+ elenyamazana ezitshaya umkhulungwane. Wamgombolozela wamvikela wamnakekela,+Wamvikela njengenhlamvu yelihlo lakhe.+ 11  Njengokhozi olunyikinya isidleke salo,Lundize phezu kwamatsiyane alo,Lwelule impiko zalo luwathathe,Luwathwale ngamaphiko alo,+ 12  UJehova waqhubeka emkhokhela* yedwa.+ Akulankulunkulu wesinye isizwe owayelaye.+ 13  Wamenza wakhwela ezindaweni zomhlaba eziphakemeyo,+Ukuze adle izithelo zeganga.+ Wamondla ngoluju oluphuma edwaleni,Langamafutha aphuma elitsheni eliqinileyo, 14  Langezankefu ezivela emihlambini yenkomo, lochago oluvela emihlambini yembuzi leyezimvu,Kanye lezimvu ezinonileyo,*Langenqama zeBhashani lempongo,Kanye lengqoloyi enhle kakhulu.+ Wanatha lewayini eliphuma egazini lamagilebisi.* 15  UJeshuruni* wathi esenonile, waraha ehlamuka. Usunonile, usuzimukile, usube yisigqimugqimu.+ Ngakho wamtshiya uNkulunkulu owamenzayo,+Walidela iDwala lensindiso yakhe. 16  Bamthukuthelisa ngabonkulunkulu bezizwe,+Bamzondisa ngezinto ezenyanyekayo.+ 17  Babesenzela amadimoni imihlatshelo, hatshi uNkulunkulu,+Onkulunkulu ababengabazi,Onkulunkulu abatsha ababesanda kuvela,Onkulunkulu okhokho benu ababengabazi. 18  Lalikhohlwa iDwala+ elinguyihlo,Alimkhumbulanga uNkulunkulu owalizalayo.+ 19  UJehova wathi ekubona lokhu wabalahla,+Ngenxa yokuthi amadodana lamadodakazi akhe amcaphula. 20  Ngakho wathi, ‘Ngizabafihlela ubuso bami,+Ngibone ukuthi bazaphetha ngani. Ngoba bayisizukulwane esixhwalileyo,+Abantwana abangathembekanga.+ 21  Bangenze ngathukuthela* ngalokho okungasinkulunkulu,+Bangizondisa ngezithombe zabo ezingelancedo,+ Ngakho ngizabenza babe lobukhwele ngalokho okungasibantu,+ Ngizabacaphula ngesizwe esiyisiphukuphuku.+ 22  Phela ulaka lwami lulumathise umlilo,+Ozatshisa uze uyefika ekujuleni kwengcwaba,+Uzatshisa ulobise umhlaba lesivuno sawo,Ulumathise lezisekelo zezintaba. 23  Ngizangezelela inhlupho zabo,Ngisebenzise imitshoko yami kubo. 24  Bazaphela amandla ngenxa yendlala,+Baphele nya ngenxa yoqhuqho kanye lokubhujiswa okubuhlungu.+ Ngizathumela kubo izilo ezilamazinyo amade,+Ngibathumele lobuhlungu bezinanakazana ezihuquzela emhlabathini. 25  Phandle abantwababo bazadliwa yinkemba,+Ngaphakathi abantu bazadlela evalweni,+Kokubili, ijaha lentombi egcweleyo,Usane kanye lexhegu.+ 26  Bengizakuthi: “Ngizabachitha basabalale,Ngizakwenza ukukhunjulwa kwabo kuphele du ebantwini,” 27  Aluba angesabi ukuthi isitha sizakuthini,+Ngoba izitha zingaba lombono onxele,+Zingathi: “Sinqobe ngamandla ethu,+UJehova kayisuye okwenzileyo konke lokhu.” 28  Phela bayisizwe esingelangqondo,*Ukuzwisisa akukho phakathi kwabo.+ 29  Aluba nje bebehlakaniphile!+ Bebezanakana ngalokhu.+ Bebezacabangisisa ngesiphetho sabo.+ 30  Kambe kungenzakala njani ukuthi umuntu oyedwa axotshanise abangu-1 000,Lokuthi ababili benze abantu abangu-10 000 babaleke?+ Ngeke kwenzeke ngaphandle nxa iDwala labo libathengisile,+Kumbe nxa uJehova ebanikele kubo. 31  Phela idwala labo alifanani leDwala lethu,+Ngitsho lezitha zethu sezikuzwisisa lokhu.+ 32  Isihlahla sabo samagilebisi sivela kweseSodoma,+Sivela khonale ezingadini zeGomora. Amagilebisi abo ngamagilebisi aletshefu,Amaxha awo ababa gamu!+ 33  Iwayini labo linjengobuhlungu bezinyoka,Ubuhlungu bamaphimpi obuyingozi. 34  Lokhu akugcinwanga kimi yini? Akuvalelwanga esiphaleni sami na?+ 35  Ukuphindisela ngokwami kanye lokubuyisela,+Kuzakwenzakala ngesikhathi esibekiweyo, nxa unyawo lwabo selutshelela,+Ngoba usuku lokutshabalala kwabo selusondele,Lalokho okubalindeleyo kuzafika masinyane.’ 36  UJehova uzabahlulela abantu bakhe,+Uzazizwela usizi izinceku* zakhe,+Lapho ebona ukuthi amandla abo asephelile,Lokuthi sekusele abangelamandla okuzivikela lababuthakathaka. 37  Lapho-ke uzakuthi, ‘Bangaphi onkulunkulu babo,+Idwala ababephephela kulo, 38  Ababejayele ukudla amafutha emihlatshelo yabo,*Benatha lewayini leminikelo yabo yokunathwayo?+ Kabasukume balincede,Babe yindawo yenu yokuphephela. 39  Khangelani khathesi, mina nginguye,+Kabakho abanye onkulunkulu ngaphandle kwami.+ Ngiyabulala, ngiphilise,+Ngilimaze,+ ngelaphe,+Kakho ongahlenga lokho okusesandleni sami.+ 40  Ngiphakamisela isandla sami ezulwini,Njalo ngiyafunga ngithi: “Njengoba ngiphila kuze kube nini lanini,”+ 41  Nxa ngingayilola inkemba yami ephazimayo,Ngenze lesandla sami silungele ukwahlulela,+Ngizaphindisela kulabo abaphikisana lami,+Ngikhwitshize lakulabo abangizondayo. 42  Imitshoko yami izadakwa ligazi,Igazi lababuleweyo labathunjiweyo,Inkemba yami izakudla inyama,Lamakhanda abakhokheli besitha.’ 43  Jabulani lina zizwe kanye labantu bakhe,+Ngoba uzaphindisela igazi lezinceku zakhe,+Aphindisele kulabo abaphikisana laye,+Njalo ahlawulele* ilizwe labantu bakhe.” 44  Ngakho uMosi wabuya wakhuluma wonke amazwi engoma le abantu besizwa,+ eloHosheya*+ indodana kaNuni. 45  UMosi wathi eseqedile ukutshela bonke abantu bako-Israyeli wonke amazwi la, 46  wathi kubo: “Wagcineni ezinhliziyweni zenu wonke amazwi engilitshele wona ngilixwayisa lamuhla,+ ukuze lilaye abantwabenu ukuthi babe leqiniso lokuthi bayawalandela wonke amazwi aseMthethweni lo.+ 47  Phela leli akusilizwi elingatsho lutho, kodwa litsho ukuphila kini+ futhi ngalo ilizwi leli lizahlala isikhathi eside elizweni eselichapha uJodani ukuthi liyelithatha libe ngelenu.” 48  Ngalelolanga uJehova wakhuluma loMosi wathi kuye: 49  “Khwela entabeni le yase-Abharimi,+ intaba iNebho,+ eselizweni lakoMowabi, emaqondana leJerikho njalo ubone ilizwe leKhenani engilinika abantu bako-Israyeli ukuthi libe ngelabo.+ 50  Ngemva kwalokho uzafela phezu kwentaba yonale osuzayiqansa njalo uzangcwatshwa njengabanye abantu bakini, njengoba nje umfowenu u-Aroni wafela phezu kwentaba iHori+ wangcwatshwa njengabanye abantu bakibo, 51  ngenxa yokuthi lobabili alizange lithembeke kimi phakathi kwabantu bako-Israyeli, emanzini aseMeribha+ yeKhadeshi, enkangala yaseZini, ngoba alizange lingingcwelise phambi kwabantu bako-Israyeli.+ 52  Uzalibonela khatshana ilizwe lelo, kodwa awusoze ungene elizweni engizalinika abantu bako-Israyeli.”+

Amabala angaphansi

Ezinye inguqulo zithi, “abantu.”
Lapha kutshiwo uJakhobe.
NgesiHebheru, “lamafutha ezimvu.”
Kumbe, “umhluzi wamagilebisi.”
Ibizo leli litsho ukuthi, “Oqotho,” njalo libizo lika-Israyeli lokuhlonipha.
Kumbe, “ngaba lobukhwele.”
Ezinye inguqulo zithi, “esingelakwelulekwa.”
Kumbe, “Uzazisola ngenxa yezinceku.”
Kumbe, “ukudla imihlatshelo yabo emihle kakhulu.”
Kumbe, “ahlambulule.”
Leli libizo likaJoshuwa. Nxa kuthiwa uHosheya kuyabe kufitshaniswa ibizo elithi Hoshayiya elitsho ukuthi, “Ukusindiswa nguJah loba uJah usindisile.”