U-Isaya 40:1-31

 • Abantu bakaNkulunkulu bayaduduzwa (1-11)

  • Ilizwi enkangala (3-5)

 • Ubukhulu bukaNkulunkulu (12-31)

  • Izizwe zinjengethonsi lamanzi enkonxeni (15)

  • UNkulunkulu uhlala ngaphezu “kwesigombolozi somhlaba” (22)

  • Zonke inkanyezi uzibiza ngamabizo (26)

  • UNkulunkulu kadinwa (28)

  • Abathemba uJehova bathola amandla (29-31)

40  “Duduzani abantu bami, baduduzeni,” kutsho uNkulunkulu wenu.+   “Khulumani okuzaduduza iJerusalema,*Limemezele kuyo ukuthi ukucindezelwa kwayo sekuphelile,Lokuthi icala layo selihlawulelwe.+ UJehova useyiphe umvuzo wayo ogcweleyo* ngenxa yazo zonke izono zayo.”+   Ilizwi lalowo omemeza esenkangala lithi: “Vulani* indlela kaJehova!+ Lungiselani uNkulunkulu wethu umgwaqo omkhulu oqondileyo,+ odabula enkangala.+   Zonke izigodi kaziphakanyiselwe phezulu,Zonke izintaba lamaqaqa akwehliswe. Umhlabathi olamagodigodi kawendlaleke,Lendawo elamatshe kayibe ligceke.+   Inkazimulo kaJehova izabonakaliswa,+Bonke abantu bazayibona,+Ngoba umlomo kaJehova usukhulumile.”   Lalela! Kulomuntu othi: “Memeza!” Omunye uyabuza uthi: “Ngimemeze ngisithini?” “Bonke abantu babutshani* obuluhlaza. Uthando lwabo* lonke lunjengokuqhakaza kweluba leganga.+   Utshani obuluhlaza buyoma,Leluba liyabuna,+Ngoba umoya kaJehova uyakuphephetha konke.+ Abantu babutshani obuluhlaza sibili.   Utshani obuluhlaza buyoma,Leluba liyabunaKodwa ilizwi likaNkulunkulu wethu lihlala kuze kube nini lanini.”+   Wena wesifazana oletha izindaba ezinhle eZiyoni,+Qansa uye phezu kwentaba ephakemeyo. Wena wesifazana oletha izindaba ezinhle eJerusalema,Khweza ilizwi lakho umemeze ngamandla Likhweze, ungesabi. Bika emadolobheni akoJuda uthi: “Nangu uNkulunkulu wenu.”+ 10  INkosi Enkulu uJehova izabuya ilamandla,Ingalo yayo izabusa.*+ Umvuzo ewunikayo usesandleni sayo,Lomholo ewuholisayo uphambi kwayo.+ 11  Uzakwelusa* umhlambi wakhe njengomelusi,+ Aqoqe* imvana,Azithwale esifubeni sakhe. Lezimvu ezimunyisayo uzazikhokhela kuhle.+ 12  Ngubani ongathwala wonke amanzi olwandle ngesandla sakhe?+Ngubani oseke walinganisa amazulu ngobubanzi besandla* sakhe? Ngubani oseke wafaka uthuli esikalini?+Ngubani oseke wafaka izintaba ezilinganisweni,Kumbe amaqaqa ezikalini? 13  Kambe ngubani ongalinganisa* umoya kaJehova,Ngubani ongamfundisa futhi amcebise?+ 14  Ngubani ake wambuza efuna ukuzwisisa? Ngubani omfundisa indlela yokwahlulela kuhle? Ngubani ongamfundisa ukuze abe lolwazi? Ngubani ongamtshengisa indlela yokuzwisisa?+ 15  Izizwe zinjengethonsi lamanzi enkonxeni,Zibalwa njengothuli olungatsho lutho oluphezu kwezikali.+ Uphakamisa izihlenge angathi luthuli olucolekileyo. 16  ILebhanoni kayeneli ukugcina umlilo ubhebha,*Izinyamazana zeganga ezikuyo kazeneli umnikelo wokutshiswa. 17  Phambi kwakhe zonke izizwe zifanana lento engekhoyo,+Uzibona zingatsho lutho njalo zingasilutho.+ 18  Kambe ngubani elingamqathanisa loNkulunkulu?+ Kuyini elingakumisa eceleni kwakhe lithi ufanana lakho?+ 19  Ingcitshi ibumba isithombe,Umkhandi wensimbi asihuqe ngegolide,+Enze lamaketane esiliva. 20  Umuntu ukhetha isihlahla ukuthi sibe ngumnikelo wakhe,+Isihlahla esingasoze sibole. Udinga ingcitshi yomsebenziUkuze ibaze isithombe esingasoze siwe.+ 21  Kalikwazi yini? Kalizwanga yini? Kalikutshelwanga yini kusukela ekuqaliseni? Kalikuzwisisanga yini kusukela kubekwa izisekelo zomhlaba?+ 22  Ukhona lowo ohlala ngaphezu kwesigombolozi somhlaba,*+Abahlala kuwo banjengezintethe. Welula amazulu njengelembu elilula,Awelule njengetende lokuhlala.+ 23  Wehlisa iziphathamandla zisale zingasilutho,Enze amakhosi omhlaba abe* yinto engatsho lutho. 24  Bathi besanda kugxunyekwa,Besanda nje kuhlanyelwa,Isiqu sabo singakajulisi impande emhlabathini,Bayaphephethwa ngumoya, bome qha!Umoya uyabaphephula ubathwale njengamahlanga awomileyo.+ 25  “Kambe ukhona yini elingamfanisa lami lithi ulingana lami?” kutsho oNgcwele. 26  “Phakamisani amehlo enu likhangele phezulu. Ngubani odale izinto zonke lezi?+ Ngulowo okhokhela ibutho lazo, abale yinye ngayinye;Azibize zonke ngamabizo azo.+ Ngenxa yamandla akhe amakhulu, lamandla akhe amangalisayo,+Akula leyodwa engekhoyo.* 27  Awu Jakhobe kungani usitsho njalo, We Israyeli kungani usithi,‘Indlela yami ifihlakele phambi kukaJehova,UNkulunkulu kalandaba lokuthi ngiphathwa kubi’?+ 28  Kalikwazi yini? Kalizwanga yini? UJehova, uMdali wemikhawulo yomhlaba unguNkulunkulu kuze kube nini lanini.+ Kadinwa njalo kapheli amandla.+ Akulamuntu ongaqedisisa ukuzwisisa kwakhe.+ 29  Odiniweyo uyamnika amandlaLabamdambiyana ubapha amandla amakhulu.+ 30  Abafana bazadinwa baphele amandla,Lamajaha azakhubeka awe, 31  Kodwa labo abathemba uJehova bazaphinda babe lamandla. Bazaphapha baqonge angathi balempiko njengezinkozi.+ Bazagijima kodwa bangadinwa,Bazahamba kodwa bangapheli amandla.”+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Khulumani lenhliziyo yeJerusalema.”
Kumbe, “useyiphe okuphindwe kabili.”
Kumbe, “Candani.”
Kumbe, “Uthando lwabo oluqotho.”
NgesiHebheru, “Yonke inyama ibutshani.”
Kumbe, “izabusela yona.”
Kumbe, “Uzanakekela.”
Kumbe, “Azibuthelele ngengalo yakhe.”
Lapha kutshiwo ububanzi besandla kusukela kucikilicane kusiyafika esithupheni nxa isandla sivuliwe. Khangela iSengezo ku-B14.
Ezinye inguqulo zithi, “osewuzwisisile.”
Kumbe, “kayilazo inkuni ezeneleyo.”
Kumbe, “kwendingilizi; komhlaba onjengebhora.”
Kumbe, “ababusi bomhlaba babe.”
Kumbe, “Zonke zisezindaweni zazo.”