U-Isaya 48:1-22

  • U-Israyeli uyakhuzwa, ahlanjululwe (1-11)

  • UJehova uzamelana leBhabhiloni (12-16a)

  • Okufundiswa nguNkulunkulu kuyanceda (16b-19)

  • “Phumani eBhabhiloni!” (20-22)

48  Zwanini lokhu lina abendlu kaJakhobe,Lina elizibiza ngebizo lika-Israyeli,+Eliyizizukulwane zikaJuda. Lina elifunga ngebizo likaJehova,+Elikhuleka kuNkulunkulu ka-Israyeli,Lanxa lingakwenzi ngeqiniso langokulunga.+   Lina elizibiza ngokuthi lingabedolobho elingcwele,+Elidinga uncedo kuNkulunkulu ka-Israyeli.+UJehova wamabutho yilo ibizo lakhe.   “Izinto zakuqala ngalitshela ngazo kudala. Zaphuma khona kanye emlonyeni wami,Ngenza ukuthi zaziwe.+ Ngathatha inyathelo ngokuphangisa, zasezisenzakala.+   Ngoba ngangikwazi ukuthi ulenkani,Lokuthi umsipha wentamo yakho unjengensimbi, lebunzi lakho liyikhopha.+   Ngakutshela kudala. Ngenza ukuthi ukuzwe lokhu kungakenzakali,Ukuze ungathi, ‘Kwenziwe yisithombe sami,Kukhulunywe yisithombe sami sensimbi lesithombe sami esibaziweyo.’   Ukuzwile wakubona konke lokhu. Awusoze ukutshele abanye yini?+ Kusukela khathesi sengimemezela izinto ezintsha kuwe,+Izinto owawungazazi ezazigcinwe ziyimfihlo.   Izinto lezi kazenzakalanga kudala kodwa sezisenzakala khathesi,*Ubungakaze uzizwe kuze kufike lamuhla,Ukuze ungathi, ‘Bengivele ngizazi.’   Kawuzange uzwe+ njalo ubungakwazi,Futhi kusukela kudala ubungazivulanga indlebe zakho. Ngiyakwazi ukuthi uliqili sibili,+Ubulokhu usenza okubi kusukela uzalwa.+   Kodwa ngizalubamba ulaka lwami ngenxa yebizo lami,+Ngizazibamba ngenxa yodumo lwamiKangisoze ngikutshabalalise.+ 10  Khangela sengikucengile kodwa hatshi njengesiliva.+ Ngakuhlola* esithandweni somlilo wokuhlupheka.+ 11  Ngenxa yebizo lami, ngithi ngenxa yebizo lami ngizathatha inyathelo,+Kambe ngingavuma ukuthi ibizo lami lingcoliswe?+ Ngeke nginike omunye* inkazimulo yami. 12  Awu Jakhobe ngilalela, wena Israyeli engikubizileyo. Ngilokhu nginguye.+ Ngingowokuqala futhi ngingowokucina.+ 13  Ngabeka isisekelo somhlaba ngaso kanye isandla sami,+Isandla sami sokudla sawendlala amazulu.+ Nxa ngikubiza konke kuyasukuma kanye kanye. 14  Buthanani ndawonye lonke lilalele. Ngubani phakathi kwabo obike izinto lezi? UJehova umthandile lowomuntu.+ Uzakwenza intando yakhe kuyo iBhabhiloni+Ingalo yakhe izahlasela amaKhaledi.+ 15  Mina ngokwami sengikhulumile njalo sengimbizile.+ Sengimlethile futhi akwenzayo kuzaphumelela.+ 16  Sondelani eduze kwami, lizwe lokhu. Kusukela ekuqaleni kangizange ngikhulumele ensitha.+ Ngangikhona kusukela kusenzakala.” Khathesi iNkosi Enkulu uJehova ingithumile kanye lomoya wayo. 17  Nanku okutshiwo nguJehova, uMhlengi wakho, oNgcwele ka-Israyeli:+ “Mina Jehova nginguNkulunkulu wakho,Lowo okufundisayo ukuze uncedakale*+Lowo okukhokhela* endleleni okufanele uhambe ngayo.+ 18  Aluba ubungayilalela imithetho yami,+ Ukuthula kwakho bekuzakuba njengomfula,+Lokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle.+ 19  Abantwabakho bebezakuba banengi* njengetshebetshebe,Lezizukulwane zakho zibe njengenhlamvu zayo.+ Ibizo labo belingasoze lisuswe kumbe litshabalaliswe phambi kwami.” 20  Phumani eBhabhiloni!+ Balekani lisuke kumaKhaledi! Kubikeni ngentokozo lokhu! Kumemezeleni!+ Lithi: “UJehova useyihlengile inceku yakhe uJakhobe.+ Kwenzeni kwaziwe lasemikhawulweni yomhlaba.+ 21  Abazange bome ngesikhathi ebakhokhela bedabula ezindaweni eziyinkangala.+ Wenza ukuthi amanzi ageleze ephuma edwaleni esenzela bona,Waqhekeza* idwala, wenza ukuthi amanzi ampompoze.”+ 22  “Abenza okubi kabalakho ukuthula,” kutsho uJehova.+

Amabala angaphansi

NgesiHebheru, “Izinto lezi zidalwe khathesi nje, hatshi endulo.”
Ezinye inguqulo zithi, “Ngakukhetha.”
Kumbe, “Ngeke ngabele omunye umuntu.”
Kumbe, “okufundisa okuzakusiza.”
Kumbe, “okuqondisa.”
Kumbe, “Inzalo yakho ibizakuba nengi.”
Kumbe, “Wadabula.”