KumaHebheru 11:1-40

  • Luyini ukholo? (1, 2)

  • Abantu ababelokholo (3-40)

    • Akwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu kungelakholo (6)

11  Ukholo yikuqiniseka ngalokho esikulindeleyo+ esithemba ukuthi kuzakwenzakala futhi yikuba lobufakazi obutshengisa ukuthi* okungabonakaliyo kukhona sibili.  Ngalo kwafakazwa ebantwini bendulo.*  Ngokholo siyazwisisa ukuthi konke okukhona kwahlelwa* ngelizwi likaNkulunkulu, ngakho okubonakalayo kwaba khona kuvela ezintweni ezingabonakaliyo.  Ngokholo u-Abela wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo owawuligugu kulokaKhayini,+ njalo ngokholo lolu waphiwa ubufakazi bokuthi wayelungile ngoba uNkulunkulu wazamukela izipho zakhe.+ Lanxa wafa, ngokholo lwakhe ulokhu esakhuluma.+  Ngokholo u-Inokhi+ wasuswa ukuze angakuboni ukufa njalo kasatholakalanga loba ngaphi ngoba uNkulunkulu wayesemsusile.+ Engakasuswa wathola ubufakazi bokuthi wayemthokozise kakhulu uNkulunkulu.  Phela nxa umuntu engelakholo, akwenzakali ukuthi amthokozise uNkulunkulu ngoba loba ngubani osondela kuNkulunkulu kumele akholwe ukuthi ukhona lokuthi uyabapha umvuzo labo abamdinga ngeqiniso.+  Ngokholo uNowa+ wathi esethole isixwayiso esivela kuNkulunkulu ngezinto ayengakaziboni,+ watshengisa ukuthi uyamesaba uNkulunkulu, wakha umkhumbi+ ukuze asindise abomuzi wakhe. Ngokholo lolu wawahlulela umhlaba,+ waba yindlalifa yokulunga okuba khona ngokukholwa.  Ngokholo u-Abrahama+ wathi ebizwa walalela, waphuma waya endaweni ayezayiphiwa ukuthi ibe yilifa lakhe. Wahamba lanxa wayengakwazi ukuthi uya ngaphi.+  Ngokholo wahlala elizweni lesithembiso engumuntu wezizweni kulelolizwe elingayisilo lakibo,+ ehlala ematendeni+ lo-Isaka loJakhobe, labo ababezindlalifa zesithembiso sinye,+ 10  ngoba wayelindele idolobho elilezisekelo eziqinileyo, elicandwe njalo lakhiwa nguNkulunkulu.+ 11  Ngokholo uSara wathola amandla okuzithwala lanxa wayesedlulelwe yisikhathi+ ngoba wayembona ethembekile lowo owayethembisile. 12  Ngenxa yalokho, umuntu oyedwa okwasekufanana lokuthi usefile+ wazala abantwana+ abanengi njengezinkanyezi zezulu futhi ababengeke babalwe njengetshebetshebe eseceleni kolwandle.+ 13  Bonke laba bafa belokhu belokholo lanxa bengakutholanga ukugcwaliseka kwezinto ezazithenjisiwe.+ Kodwa bazibona zisesekhatshana+ bazamukela njalo benza kwaziwa ukuthi bona bangabezizweni lokuthi bayizakhamizi zesikhatshana elizweni ababekulo. 14  Abantu abakhuluma ngezinto lezi bakuveza egcekeni ukuthi bayifuna ngenhliziyo yonke indawo engeyabo. 15  Kodwa aluba babehlala bekhumbula indawo ababesuke kuyo,+ babezalithola ithuba lokubuyela. 16  Kodwa khathesi balalamela indawo engcono yasezulwini. Yikho akumyangisi uNkulunkulu ukubizwa ngokuthi unguNkulunkulu wabo+ ngoba usebalungisele idolobho.+ 17  Ngokholo u-Abrahama wathi elingwa,+ kwaba angathi usenikele ngo-Isaka. (Indoda le eyayizamukele ithokoza izithembiso yazama ukunikela ngendodana yayo ezelwe yodwa.)+ 18  U-Abrahama wenza njalo lanxa wayetshelwe ukuthi: “Okuzathiwa yinzalo yakho kuzavela ku-Isaka.”+ 19  Kodwa yena wazitshela ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukuyivusa indodana yakhe lanxa ingafa, waseyamukela ivela kwabafileyo ngendlela engumfanekiso.+ 20  Ngokholo u-Isaka wabusisa uJakhobe+ lo-Esawu+ ebatshela ngezinto ezazizakwenzakala ngesikhathi esizayo. 21  Ngokholo uJakhobe wathi esezakufa+ wabusisa amadodana kaJosefa+ futhi wakhothama phambi kukaNkulunkulu* ebambelele edondolweni lwakhe.+ 22  Ngokholo uJosefa wathi esezakufa wakhuluma ngokusuka kwama-Israyeli eGibhithe, walayezela ukuthi kwenziweni ngamathambo akhe.*+ 23  Ngokholo uMosi wathi esezelwe wafihlwa ngabazali bakhe okwenyanga ezintathu+ ngoba babona ukuthi usane lwabo lwaluluhle+ futhi babengawesabi umlayo wenkosi.+ 24  Ngokholo uMosi wathi esekhulile+ wala ukubizwa ngokuthi uyindodana yendodakazi kaFaro,+ 25  wakhetha ukuphathwa kubi labantu bakaNkulunkulu kulokuthi athole injabulo esonweni okwesikhatshana 26  ngoba wabona ukuhlukuluzwa kukaKhristu kuyinotho enkulu ukwedlula amagugu aseGibhithe, njengoba wayethe nhlo emvuzweni ayezawuphiwa. 27  Ngokholo wasuka eGibhithe+ engalwesabi ulaka lwenkosi+ ngoba waqhubeka ebambelele angathi uyambona lowo ongabonakaliyo.+ 28  Ngokholo wagcina iPhasika wachela legazi ukuze umbhubhisi angawabulali* amazibulo abo.+ 29  Ngokholo badabula phakathi koLwandle Olubomvu angathi bahamba emhlabathini owomileyo+ kodwa amaGibhithe athi ekuzama lokho agalula.+ 30  Ngokholo imiduli yeJerikho yadilikela phansi ngemva kokumatsha kwabantu beyibhoda okwamalanga ayisikhombisa.+ 31  Ngokholo uRahabi owayeyisifebe kazange atshabalale lalabo abangalalelanga ngoba wazamukela kuhle izinhloli.+ 32  Kuyini okunye engingakutsho? Phela isikhathi singangitshiya nxa ngingaqalisa ukulandisa ngoGidiyoni,+ loBharakhi,+ loSamsoni,+ loJeftha,+ loDavida+ kanye loSamuyeli+ labanye abaphrofethi. 33  Ngokholo banqoba imibuso,+ baletha ukulunga, bemukela izithembiso,+ bavala imilomo yezilwane,+ 34  bacitsha amandla omlilo,+ baphunyuka ekubulaweni ngenkemba,+ baqiniswa ngesikhathi bebuthakathaka,+ baba lamandla empini+ njalo baxotsha amabutho ayebahlasela.+ 35  Abesifazana bemukela abafileyo babo sebevusiwe.+ Abanye bahlukuluzwa ngoba abavumanga ukukhululwa ngokuhlawulelwa ukuze bathole ukuvuswa kwabafileyo okungcono kakhulu. 36  Abanye babelingwa ngokwenziwa inhlekisa langokubhaxabulwa, abanye benziwa okwedlula lapho, babotshwa ngamaketane+ njalo baphoselwa emajele.+ 37  Bakhandwa ngamatshe,+ balingwa, baqunywa ngamasaha, babulawa ngenkemba,+ bahamba begqoke izikhumba zezimvu lezembuzi+ ngapha beswela, behlupheka+ futhi bephethwe kubi.+ 38  Umhlaba awuzange ubafanele. Bazulazula ezinkangala lasezintabeni, bacatsha ezimbalwini+ lasemigodini yomhlaba. 39  Loba kunjalo, bonke laba abazange bakuthole lokho ababekuthenjisiwe lanxa bathola ubufakazi obuhle ngenxa yokholo lwabo, 40  ngoba uNkulunkulu wayevele esesibonele okungcono+ ukuze bangapheleliswa thina singekho.

Amabala angaphansi

Kumbe, “lobufakazi obusuthisayo bokuthi.”
Kumbe, “kubokhokho bethu.”
Kumbe, “umumo wezinto wahlelwa.” Khangela iNgcazelo Yamabala.
Kumbe, “futhi wakhonza.”
Kumbe, “ngokungcwatshwa kwakhe.”
NgesiGrikhi, “angawathinti.”