U-Isaya 45:1-25

  • UKhoresi uyagcotshwa ukuze athumbe iBhabhiloni (1-8)

  • Ibumba ngeke lixabane loMbumbi (9-13)

  • Ezinye izizwe zinanzelela u-Israyeli (14-17)

  • Okudalwe nguNkulunkulu lalokho akwembulayo kutshengisa ukuthi uthembekile (18-25)

    • Umhlaba wadalwa ukuze kuhlalwe kuwo (18)

45  Nanku okutshiwo nguJehova kogcotshiweyo wakhe uKhoresi,+Lowo ambambe isandla sokudla+Ukuze anqobe izizwe eziphambi kwakhe,+Athathele amakhosi izikhali zawo,Avule leminyango elezivalo ezimbili phambi kwakhe,Ukuze amagedi angavalwa:   “Ngizahamba phambi kwakho.+Ngizadiliza amaqaqa abe ngumhlabathi owendlalekileyo. Ngiphahlaze izivalo zekhopha zibe yizicucu,Ngiqume lemigoqo yensimbi.+   Ngizakunika amagugu asezindaweni ezimnyama,Lamagugu afihlwe ezindaweni ezicatshileyo,+Ukuze ukwazi ukuthi nginguJehova,UNkulunkulu ka-Israyeli okubiza ngebizo lakho.+   Ngikubiza ngebizo lakho,Ngisenzela inceku yami uJakhobe, yena u-Israyeli engimkhethileyo. Ngikunika ibizo elihloniphekayo lanxa ubungangazi.   NginguJehova kakho omunye. Akula omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami.+ Ngizakuqinisa lanxa ubungangazi,   Ukuze abantu bakwaziKusukela empumalanga kusiya entshonalanga*Ukuthi kakho omunye ngaphandle kwami.+ NginguJehova kakho omunye.+   Ngenza ukukhanya,+ ngidale lobumnyama,+Ngiletha ukuthula,+ ngidale lomonakalo;+Mina Jehova, yimi engizenzayo zonke lezizinto.   Lina mazulu yenzani ukuthi izulu line,+Amayezi kawathulule ukulunga. Lomhlaba kawuvuleke uthele izithelo zensindiso,Wenze lokuthi ukulunga kube khona ngasikhathi sinye.+ Mina Jehova ngikudalile lokhu.”   Maye kulowo oxabana loMenzi wakhe,*Ngoba yena ulucezu nje lwesitsha esibunjiweyoOluphakathi kwezinye incezu zaso eziphansi! Kambe ibumba lingabuza uMbumbi walo* lithi: “Kanti wenzani?”+ Into oyenzileyo ingakhuluma yini ithi:* “Kalazandla”? 10  Maye kulowo othi kubaba womuzi: “Uzakuba ngubaba womntwana onjani?” Athi kowesifazana: “Kuyini ozakubeletha?” 11  Nanku okutshiwo nguJehova, oNgcwele ka-Israyeli,+ yena onguMbumbi wakhe: “Alingithembi yini nxa ngilitshela ngezinto ezizayo? Lingangitshela okokwenza yini ngamadodana ami+ langomsebenzi wezandla zami? 12  Yimi engadala umhlaba,+ ngadala labantu abakuwo.+ Ngelula amazulu ngezandla zami,+Njalo konke okusemkhathini ngikupha* imilayo.”+ 13  “Sengikhethe* umuntu othile ngenxa yokulunga kwami,+Ngizakwenza izindlela zakhe zonke ziqonde.+ Nguye ozangakhela idolobho lami,Akhulule labathunjiweyo bami+ kungelambadalo kumbe ukufunjathiswa,”+ kutsho uJehova wamabutho. 14  Nanku okutshiwo nguJehova: “Inzuzo yaseGibhithe* lempahla ethengiswayo yaseTopiya* kanye lamaSabhini, amadoda amade,Konke kuzabuya kuwe kube ngokwakho. Bazahamba ngemva kwakho bebotshwe ngamaketane. Bazakuza bakukhothamele.+ Bakhulume lawe ngenhlonipho bathi, ‘UNkulunkulu ulawe sibili,+Kakho omunye, kakho omunye uNkulunkulu.’” 15  Kuyacaca ukuthi wena unguNkulunkulu ogcina izindlela zakhe zifihlakele,*Wena Msindisi, Nkulunkulu ka-Israyeli.+ 16  Bonke bazayangiswa babe lenhloni,Bonke abenza izithombe bazasuka beyangekile.+ 17  Kodwa wena Israyeli, uJehova uzakusindisa ngensindiso engapheliyo.+ Awusoze uyangiswe loba wenziwe ube lenhloni kuze kube nini lanini.+ 18  Nanku okutshiwo nguJehova,UMdali wamazulu,+ uNkulunkulu weqiniso,Lowo owabumba umhlaba, uMenzi wawo owawumisa waqina,+Ongawudalelanga ukuthi ungabi lalutho kodwa owawubumba ukuze kuhlalwe kuwo:+ “NginguJehova, kakho omunye. 19  Kangizange ngikhulume ngisendaweni ecatshileyo,+ elizweni lobumnyama,Kangizange ngithi ebantwaneni bakaJakhobe,‘Ake lingidinge lanxa lingasoze lingithole.’ NginguJehova, ngikhuluma okulungileyo ngimemezele okuqotho.+ 20  Buthanani ndawonye libuye. Lina lonke elibaleke ezizweni sondelani.+ Labo abahamba bethwele izithombe ezibaziweyo kabazilutho,Bakhuleka kunkulunkulu ongeke abasindise.+ 21  Lethani umbiko wenu, yethulani udaba lwenu. Hlanganisani amakhanda. Ngubani owazikhulumayo izinto lezi endulo,Wazimemezela kusukela kudaladala? Kayisimi yini uJehova? Kakho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwami,NginguNkulunkulu olungileyo loMsindisi,+ kakho omunye ngaphandle kwami.+ 22  Buyani kimi lisindiswe,+ lina lonke mikhawulo yomhlaba,Ngoba yimi uNkulunkulu kakho omunye.+ 23  Sengifunge ngami uqobo;Ilizwi seliphume emlonyeni wami ngokulunga,Kalisoze liphenduke:+ Wonke amadolo azangiguqela,Bonke abantu bazafunga ukuthi baqotho kimi,+ 24  Bathi, ‘UJehova ulungile sibili njalo ulamandla. Bonke abamzondeleyo bazakuza kuye beyangekile. 25  Kuzakhanya ukuthi bonke abantwana baka-Israyeli* balungile ngenxa kaJehova,+Bazaziqhenya ngezinto azenzileyo.’”

Amabala angaphansi

Kumbe, “ekuphumeni kwelanga kusiya ekutshoneni kwalo.”
Kumbe, “lalowo owambumbayo.”
Kumbe, “lowo owalibumbayo.”
Kumbe, “Umsebenzi wakho uthi.”
Kumbe, “lonke ibutho lawo ngilipha.”
Kumbe, “Sengivuse.”
Ezinye inguqulo zithi, “Izisebenzi zaseGibhithe.”
Ezinye inguqulo zithi, “labathengisi baseTopiya.”
Kumbe, “unguNkulunkulu ozifihlayo sibili.”
Kumbe, “yonke inzalo ka-Israyeli ilungile.”