Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR 20

Wãn to la m na n maan tɩ Biiblã kareng sɩd naf-ma?

Wãn to la m na n maan tɩ Biiblã kareng sɩd naf-ma?

Y SÃ N WA KAREMD BIIBLÃ BƖ Y SOK Y MENG WOTO:

Mam sẽn karemdã wilgda maam bõe a Zeova zugu?

Bõe n wilgd tɩ m sẽn karemd zĩig ningã zemsa ne koɛɛg ning Biiblã sẽn taasdã?

Wãn to la m tõe n tũ m sẽn karemdã?

Wãn to la m tõe n tall vɛrse-kãensã n sõng neb a taaba?

“Yãmb goamã yaa mam naoã fɩtla, la m sor vẽenem.”

Yɩɩl Sõamyã 119:105