Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR 19

Bõe n be Biiblã sɛb toor-toorã pʋgẽ?

Bõe n be Biiblã sɛb toor-toorã pʋgẽ?

BIIBLà BABG NING B SẼN DA GƲLS NE HEBRE Wà (“KÃAB-KƲDGÔ)

PÃNTATEKÃ (SƐB A 5):

Sɩngre, Yikri, Maankʋʋre, Sõdbo, Tõodo

Sẽn sɩng dũniyã naanego, n tãag pĩnd wẽndẽ Israyɛll buudã sɩngre

KƲDEMD SƐBA (SƐB 12):

Zozue, Bʋkaoodba, Rut

Israyɛll nebã sẽn wa n na n kẽ kãabg tẽngã, la yɛl sẽn maan rẽ poore

Pipi la 2 Sãmwɛll, pipi la 2 Rĩm dãmba, pipi la 2 Kibaya

Israyɛll nebã vɩɩm sẽn yɩ to-to n tãag Zerizalɛm sãoongã

Ɛsdras, Nehemi, Ɛstɛɛr

Zʋɩf rãmbã vɩɩm sẽn yɩ to-to b sẽn yi yembd Babilonnã poore

GOM-BŨN SƐBA (SƐB A 5):

Zoob, Yɩɩll Sõamyã, Yelbũna, Koɛɛg Soaba, A Salomo Yɩɩllã

Sɛb sẽn pid ne yɩɩl la gom-bũna

SƐB SẼN TOGSD BÃNGR-GOAM (SƐB 17):

Ezai, Zeremi, Wiisgu, Ezekɩɛll, Daniɛll, Oze, Zoɛll, Amos, Abdias, Zonas, Miise, Nahũm, Habakuk, Sofoni, Aze, Zakari, Malaki

Bãngr-goam bɩ goam b sẽn deng n togs Wẽnnaam nin-buiidã zugu

 BIIBLà BABG NING B SẼN DA GƲLS NE GƐRKà (“KÃAB-PAALGÔ)

EVÃNZILL DÃMBÃ (SƐB A 4):

Matɩe, Mark, Luk, Zã

A Zezi vɩɩmã la a tʋʋmdã sẽn yɩ to-to

TƲM-TƲMDBÃ SẼN MAANE (SEBR A 1):

Kiris-neb tigingã sɩngre, la misioneer tʋʋmdã me sɩngre

LƐTA (SƐB 21):

Rom dãmba, pipi la 2 Korẽnt dãmba, Galat dãmba, Efɛɛz rãmba, Filip rãmba, Kolos rãmba, pipi la 2 Tesalonik rãmba

Lɛta b sẽn tool kiris-neb tigims toor-toore

Pipi la 2 Tɩmote, Tɩt, Filemo

Lɛta b sẽn tool kiris-neb kẽere

Hebre dãmba, Zak, pipi la 2 Pɩɛɛr, pipi Zã, 2 Zã, 3 Zã, Ziid

Lɛta a taab b sẽn tool kiris-neb tigimsi

WILGRI (SEBR A 1):

B vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a yã yel-kãsems sẽn da na n wa maane