Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR 14

Bõe la d tõe n maan n gill ligd zu-loeese?

Bõe la d tõe n maan n gill ligd zu-loeese?

“Ned sã n nong sũ-noogo, a na n yɩɩ naong soaba. Sẽn nong-a rãam ne kaam ka tõe n lebg arzɛk soab ye.”

Yelbũna 21:17

“Fo sã n peng bũmb ned nengẽ, fo lebga a yamba.”

Yelbũna 22:7

“Ãnda n be yãmb sʋk n dat n me roogo, n ka reng n zĩnd n tags a ligd yelle, n bãng a sã n tara sẽn sek tɩ me n sɛ; tɩ daar ninga, yẽ sã n yẽbg roogã n yaool n ka tõog n me n sɛ, nebã sã n yã yẽ, b na n sɩngame n yaal-a n yeele: Dao kãngã sɩngame n me roogo, la a ka tõog n me n baas ye.”

Luk 14:28-30

“Bãmb sẽn dɩ n tɩge, b yeela b karen-biisã yaa: ‘Bɩ y wʋk bur gɩrsã sẽn kellã tɩ baa a ye ra menem ye.’”

Zã 6:12