Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR 15

Bõe la d tõe n maan n paam sũ-noog hakɩka?

Bõe la d tõe n maan n paam sũ-noog hakɩka?

“Sag-wãr ne laafɩ n são rɩ-nood ne zabre.”

Yelbũna 17:1

“Mam yaa Zu-soaba, yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ning yãmb sẽn tog n tũ wã zugu.”

Ezai 48:17

“Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.”

Matɩe 4:4

“Nong f yak wa f menga.”

Matɩe 22:39

“Bũmb ninga yãmb sẽn dat tɩ nebã maan yãmbã, bɩ yãmb me maan bãmb woto.”

Luk 6:31

“Neb nins sẽn wʋmd Wẽnnaam goamã n sakdẽ wã, bark bee bãmb zut n yɩɩda.”

Luk 11:28

 “Ned ka tar vɩɩm a paoong sẽn yaa wʋsg yĩng ye.”

Luk 12:15

“Dẽ yĩnga, tõnd sã n tar dɩɩb ne futu, yãoã sekda tõndo.”

1 Tɩmote 6:8

“Kũun bee bark n yɩɩd reegre.”

Tʋʋma 20:35