Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Sokr 10

Biiblã wilgdame tɩ vɩɩmã na n yɩɩ wãn beoog-daare?

Biiblã wilgdame tɩ vɩɩmã na n yɩɩ wãn beoog-daare?

“Nin-tɩrs na n sooga dũniyã, la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta.”

Yɩɩl Sõamyã 37:29

“Zãmaan a yembr loogdame tɩ zãmaan a to wa, la dũniyã ket n paada wakat fãa.”

Koɛɛg Soaba 1:4

“Bãmb na n sãama kũum wakat sẽn ka sɛta. Zu-soabã sẽn yaa Soaalã na n yẽesa nintãm nins fãa sẽn be nebã ninẽ wã.”

Ezai 25:8

“Dẽ, zoens nin na n pukame la wʋms tʋb na n yoosame. Dẽ, wobs na n yɩgame n tĩims wa yãgse, la mugs zɛlma na n laka ne sũ-noog yɩɩla. Tɩ bõe, koom na n bulame n yi weoogẽ, la kʋɩls koom na n zoee rasempʋɩɩgẽ.”

Ezai 35:5, 6

“Bãmb [Wẽnnaam] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb [nebã] ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr wall toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.”

Wilgri 21:4

 “B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã. Bãmb ka na n me yir tɩ ned a to reeg n kẽ ye. Bãmb ka na n sel tɩɩs tɩ ned a to reeg n wob ye. Tɩ bõe, mam nebã na n kaoosa wa tɩɩse. La neb nins mam sẽn yãkã na n paama b tʋʋmã nafre.”

Ezai 65:21, 22