Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SOKR 18

Bõe la d tõe n maan n paam n lebg Wẽnnaam zoa?

Bõe la d tõe n maan n paam n lebg Wẽnnaam zoa?

“Yãmb [Wẽnnaam] wʋmda pʋʋsgo. Neb buud fãa na n waa yãmb nengẽ b yel-wẽnã yĩnga.”

Yɩɩl Sõamyã 65:3

“Teeg Zu-soabã ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ f tẽeg Zu-soabã yelle, la b na n demsa fo sorã.”

Yelbũna 3:5, 6

“Vɩɩm sẽn ka sɛtã yaa woto: Tɩ bãmb na bãng yãmb sẽn yaa sɩd Wẽnnaam sẽn ka to wã, la a Zezi Kirist yãmb sẽn tʋm a soabã.”

Zã 17:3

“Bãmb [Wẽnnaam] ka zãr ne tõnd fãa ye.”

Tʋʋma 17:27

“Mam sẽn kot bũmb ning m pʋʋsg pʋgẽ yaa tɩ yãmb nonglem na paam paasg daar fãa ne bãngr la yam-vẽnegre.”

Filip rãmba 1:9

 “Ned sã n be yãmb sʋk t’a yam paoodẽ, bɩ a kos Wẽnnaam sẽn kõt nebã fãa ne yamleoog n ka lengdẽ wã, la a na paam.”

Zak 1:5

“Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba. Yel-wẽnã rãmba, bɩ y nudg y nusi. La yam a yiib rãmba, bɩ y maneg y sũyã tɩ yɩ sõma.”

Zak 4:8

“Wẽnnaam nonglem yaa tɩ tõnd sak bãmb tõogo. La bãmb tõog ka toog ye.”

1 Zã 5:3